Nya pilgrimsmässor

Pilgrimsrörelsen har haft en tradition att fira pilgrimsmässa enligt en ordning som i mycket inspireras från Vadstena Pilgrimscentrum och bland annat presenterats i Lilla Pilgrimsboken och Pilgrimens Tidegärd. Liksom Sinnesromässan har pilgrimsmässan blivit ett viktigt signum för pilgrimsrörelsen.

Av tradition har pilgrimsmässa firats utifrån en enklare ordning som kunnat användas ute på vandringar, men också i kyrka i samband med pilgrimsgudstjänst. Med nya handboken gäller nya regler och dessa pilgrimsmässor kan inte längre firas i befintligt skick. Det finns därför ett behov av att hitta förslag på mässordningar som kan delas mellan olika pilgrimsgrupper i stiftet. Det är viktigt att hitta former för att i enlighet med nya handboken kunna vidareföra en pilgrimstradition i gudstjänsten.

Det råder f n osäkerhet kring vad som är möjligt eller inte enligt 2017 års HB. Det som präglat pilgrimsmässan är en stark betoning av delaktighet genom växelläsningar i en tidegärdsliknande stil… Nya HB tillåter emellertid inte att nattvardsböner växelläses på det sätt som varit vanligt i pilgrimsmässor.

Gåvorna kan skickas mellan kommunikanterna förutsatt att orden ”Kristi kropp…” respektive ”Kristi blod…” säges varje gång bröd och vin delas ut: Ett inklusivt för oss är inte tillräckligt.

Följande förslag kan ses som inspiration för den som vill fira pilgrimsmässa med sin pilgrimsgrupp.

Pilgrimsmässa A

 

Inledningsord

L                           I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

A                          Amen.

L                           Gud, kom till min räddning.

A                          Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen. Halleluja

Psalm

Tystnad

Psaltartext

L                           Herren är min herde,*
ingenting skall fattas mig.

A                          Han för mig i vall på gröna ängar,*
han låter mig vila vid lugna vatten.

L                           Han ger mig ny kraft.
Han leder mig på rätta vägar,*
sitt namn till ära.

A                          Inte ens i den mörkaste dal*
fruktar jag något ont.

L                          Ty du är med mig,*
din käpp och din stav gör mig trygg.

A                          Du dukar ett bord för mig*
i mina fienders åsyn,

L                           du smörjer mitt huvud med olja*
och fyller min bägare till brädden.

A                          Din godhet och nåd skall följa mig*
varje dag i mitt liv,

L                           och Herrens hus skall vara mitt hem*
så länge jag lever.

A                          Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden*
nu och alltid och i evigheters evighet.
Textläsning (betraktelse) och tystnad

Psalm

Nattvardsbön

P                          Öppna era hjärtan för Gud.

A                          Vi öppnar våra hjärtan.

P                          Låt vårt tack till Gud strömma fram.

F                           Livets Gud är värd vårt tack och lov.

 

P                          Ja, du är värd vårt lov, du Skapare som ger liv åt allt.

Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus.

Du håller världen i dina händer och nämner oss alla vid namn.

Varje människa har du skapat till din avbild.

Du gav oss livet för att vi skulle höra samman med dig.

Tillsammans med din kyrka i alla tider

vill vi prisa ditt namn tillbe dig och sjunga.

 

A                          Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig.

Hela jorden är full av din härlighet.

Ära åt Gud i höjden.

Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig.

Välsignad är han som kommer.

Ära åt gud i höjden.

 

P                          Vi tackar dig, du himmelens och jordens skapare,
som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.
Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft.
Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin.
Du dukar ditt bord för oss.

Låt din Ande komma över oss och dessa gåvor
så att vi får del av det himmelska bröd
och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod.

Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd…
…gör det till min åminnelse.
Stort är trons mysterium:

A                          Din död förkunnar vi, Herre.

Din uppståndelse bekänner vi

till dess du kommer åter i härlighet.

P                          Jesus Kristus, vi minns natten då du övergavs.
Vi minns ditt lidande på korset och din uppståndelse.
Vi såg den tomma graven och mötte dig levande.
Vi minns din himmelsfärd.
Allt detta är nära och nu.
Här är platsen där du sagt att du möter oss.
I väntan på att se dig ansikte mot ansikte ber vi:

Herrens bön

A                          Vår Fader, du som är i himlen…

Brödsbrytelse

P                          Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.

F                           Så är vi, fastän många, en enda kropp,
ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Fridshälsning – O Guds lamm

F                           O Guds Lamm, du möter oss i bröd och vin,
helar oss och ger oss av din frid.

Måltidens delande

Tackbön

L                           Gud, tack för din närvaro i brödet och vinet,
i bönens stillhet, här på vår rastplats.

A                          Tack för att vi får gå från denna nattvard
med din Son i våra hjärtan.
Amen.

Psalm

Välsignelse

Sändning

L                           Herre, visa oss din väg

A                          och gör oss villiga att vandra den

L                           Låt oss gå i frid.

A                          och tjäna Herren med glädje.


 

Pilgrimsmässa B

 

Psalm

Inledningsord

L                           I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.

A                          Amen.
L                           Låt oss be:

A                          Ur djupen ropar jag till dig, Herre.

L                           Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!

A                          Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå?

L                           Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig.

A                          Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord.

L                           Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen,
ja, mer än väktarna efter morgonen.

A                          Hoppas på Herren, hos honom finns nåd och makten att befria.

L                           Han skall befria sitt folk från alla synder.

A                          Amen.

Tystnad

Överlåtelsebön

A                          Barmhärtige Gud,
du som i Kristus öppnar vägen till dig
och utplånar världens alla synder.
Rena mig, så blir jag ren.
Hela mig, så blir jag hel.
Drag mig till dig,
så får mitt hjärta ro.
Amen.

Psalm

Bön

Alla                      Gud, du har kallat oss att leva som pilgrimer med Kristus,
hjälp oss att lita på dina löften och så färdas med lätt packning.
Stärk oss i tron på att du följer oss och leder oss till målet.
Amen.

Textläsning – (betraktelse) – Tystnad

Offertoriebön – nattvardsgåvorna bärs fram

L                           Av jordens frukt och människors arbete
bereder du åt oss livets bröd och räddningens bägare.

A                          Välsignad vare du i evighet.

L                           Tag emot oss och våra gåvor i Jesu namn.

A                          Amen.

Psalm – dukning

Brödet som brutits för oss,

helar och mättar oss väl.

Kalken är löftet från Gud:

I vin och bröd finns jag hos er,

mat för var hungrande själ.

Nattvardsbön

P                           Helig är du, Gud,
hela skapelsen lovar dig.
Du som ger liv åt allt
och möter oss i Jesus Kristus.
Kom med din Ande till oss
och dessa våra gåvor av bröd och vin.
Låt oss genom dem får del
av Kristi kropp och blod.

P                           Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd…
…gör det till min åminnelse.
Stort är trons mysterium:

A                          Din död förkunnar vi, Herre.

Din uppståndelse bekänner vi

till dess du kommer åter i härlighet.

 

P                          Vi firar, helige Fader,
åminnelsen av din Sons lidande och död,
uppståndelse och himmelsfärd
och väntar hans återkomst i härlighet.
Gör våra hjärtan brinnande av hans kärlek,
så att vi kan vara Kristi kropp i världen.

Tyst eller gemensam bön

P                          Förena vår bön med alla dina heligas böner
och inneslut den i din Sons förbön för oss alla.
Uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla.
Din är all ära från evighet till evighet.
Amen.

Herrens bön

L                           Som dina barn ber vi:

A                          Vår Fader, du som är i himlen…

Fractio/brödsbrytelse

P                          Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.

F                           Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Pax/fridshälsning

Agnus dei/O Guds lamm

F                           O Guds Lamm, du möter oss i bröd och vin,
helar oss och ger oss av din frid.

Måltidens delande

Tackbön

L                           Gud, tack för din närvaro i brödet och vinet,
i bönens stillhet, här på vår rastplats.

A                          Tack för att vi får gå från denna nattvard
med din Son i våra hjärtan.
Amen.

Psalm

Välsignelse

Sändning

L                           Herre, visa oss din väg

A                          och gör oss villiga att vandra den

L                           Låt oss gå i frid.

A                          och tjäna Herren med glädje.