Vägar till fördjupning

Det finns många som längtar efter andlig fördjupning. Många vill också reflektera vidare kring vad det innebär att vara pilgrim. Vi arbetar med att skapa former för de som vill gå vidare på olika sätt. Det handlar förstås framför allt om att skapa sammanhang där vi kan reflektera över tro och öva andlighet för vår egen skull. För en del handlar det även om att få möjlighet att dela med sig och kanske själv få leda vandringar. Det finns också behov av att hitta modeller för hur pilgrim kan tas i bruk för att berika olika delar av församlingars liv, till exempel konfirmandverksamhet, diakoni, själavård, miljöarbete, internationellt arbete, etc.  

Livsmod – Växtkraft – Motståndskraft

I pilgrimsarbetet i Lunds stift vill vi lyfta fram tre aspekter av pilgrimslivet som vi vill vidareutveckla. De ger tre olika perspektiv på pilgrimsvandrandet som varje pilgrim kan reflektera över, men de ger också nycklar för församlingar i arbetet med att hitta olika sätt att tänka kring pilgrim som en del av församlingens gemensamma liv.

Vi utgår från orden Livsmod, växtkraft och motståndskraft.

LIVSMOD

Livsmod handlar om pilgrimslivet som ett redskap för andlig hälsa. Inom många områden är arbetet med andlig hälsa viktigt, t ex i olika rehabformer, tolvstegsgrupper och i arbetet med psykisk ohälsa. Vi söker former och uttryck för samtal om livets insida, om andliga och existentiella frågor, om hälsa och livsmening. Många har svårt att hitta ord för det viktigaste!

Pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, andlighet, långsamhet, tystnad, frihet, bekymmerslöshet och delande, är öppna och tillåtande. De utgår från människans längtan, erfarenheter och behov utan att tvinga in dem i trostolkningar som vi har svårt att förstå. Orden kan tolkas utifrån en kristen troserfarenhet, men de inbjuder vem som helst att tänka kring livet utifrån den plats där han eller hon står. Det är en styrka.

Kring begreppet Livsmod arbetar vi nu fram ett koncept för andlig hälsa – det ska kunna användas i olika grupper, men också individuellt för egen fördjupning.

VÄXTKRAFT

Växtkraft handlar om pilgrimslivet som ett sätt att hitta den egna bejakelsen av livet, Gud och oss själva. Att vandra i tystnad, bön och samtal med andra kan skapa nya möjligheter till förståelse och kunskap. Att växa i tro förutsätter att vi kan relatera den kristna berättelsen till oss själva och våra erfarenheter. Det hjälper oss vandringen att göra.

Pilgrimskatekumenatet och medvandrarskapet är två former där vandringen integreras i lärande och personlig trosutveckling. Pilgrimskatekumenatet är en form av kristen fördjupning som funnits i några år. Katekumenatet leder fram till dop, konfirmation eller doperinran. Det betyder att det som står i fokus i katekumenatet är vår egen önskan att leva som kristna, vår eget sökande. Under nio månader samlas pilgrimskatekumenatet för att samtala och vandra tillsammans utifrån olika teman som belyser olika aspekter av kristen tro.

Medvandrarskapet vill erbjuda en möjlighet till fördjupad reflektion kring det kristna livet, och hur det kommer till uttryck. Utgångspunkten är vår roll att vara medvandrare och förebedjare. Vi är alla delaktiga i uppdraget att bära och stötta varandra, vi kan alla bidra – och när vi tar vara på de möjligheter som människor bidrar med så skapas en gemenskap där vi kan växa som människor. Pilgrimsvandringen kan vara en god bild för det kristna livet i gemenskap. Som pilgrimer är vi beroende av varandra. Vi måste lita på att vi blir bemötta med gästfrihet. Vi måste våga be om hjälp och vara villiga att själva se andras behov och försöka hjälpa till med det vi kan. När vi vandrar i en grupp så är det gruppen som samfällt bär den enskilda pilgrimen, och den som leder vandringen får vila i detta samfällda bärande men måste också lära sig att vara lyhörd inför det.

I konfirmandarbete och barnverksamhet kan pilgrimsvandring också vara ett redskap. I församlingar behövs det former för att fördjupa samtalen kring tron och församlingens uppgift i arbetslag och med ideella och förtroendevalda.

MOTSTÅNDSKRAFT

Motståndskraft handlar om pilgrimslivet som ett redskap för att uttrycka engagemang i och omsorg för världen. En pilgrimsvandring är en solidaritetshandling. Vi vandrar med Kristus – därför bär vi också Kristi kärlek med oss in i världen på vår pilgrimsfärd. Vi bär bud. Vi får vandra i förbön. Vi kan också börja se med andra ögon på olika frågor som t ex segregation och motsättningar i en stad, eller miljöfrågor, när vi vandrar tillsammans.

Ett gott samhälle måste försvaras. Därför behöver vi reagera på orättvisor och rasism, diskriminering och ohållbara situationer. Men det räcker inte att reagera. Vi behöver också se, och visa, på alternativ. Vi behöver peka på möjligheter. Vi behöver skapa förutsättningar för gemenskap och sammanhållning, för fred och försoning, för större omsorg och solidaritet. Det kräver att vi kan se lite längre, att vi kan samla kraft och hitta styrka, uthållighet och hopp. Allt motstånd behöver därför vara grundat i ett slags andlig disciplin – det kan pilgrimsarbetet bidra med.

PILGRIMSLEDARUTBILDNING

Tidigare har det funnits pilgrimsledarutbildningar för de som vill leda kortare eller längre pilgrimsvandringar. Också i framtiden vill vi inbjuda till pilgrimskurser – med fokus på sådant som kan vara viktigt att få prova på och reflektera över innan en leder en pilgrimsvandring. Det kommer dock att dröja ett tag innan dessa kommer igång igen. För närvarande hänvisar vi till pilgrimsledarkurserna vid pilgrimscentrum i Vadstena.

Vi kommer också att arbeta med att uppdatera pilgrimsvägens pärm som fungerat lite som en handbok för pilgrimsförsamlingarna.

Vill du veta mer kontakta Pilgrimsplats Liberiet, pilgrim@lundsdomkyrka.se.

pilgrimer