Andlig hälsa

Andlig hälsa skapas genom att vi tillägnar oss en förmåga att förstå och hantera vår egen plats i tillvaron. När vi inte lyckas med det kan vi uppleva att verkligheten saknar inre sammanhang, mening och inriktning, saknar värde – och det påverkar vår upplevelse av våra egna liv och av vem vi själva är.

Andlig hälsa bygger på upplevelsen av meningsfullhet och sammanhang, förmågan att känna förundran inför livet, förmågan att känna delaktighet och tillhörighet, och att finna styrka och kraft ur det. Andlig hälsa skapas där vi har förmågan att känna tillit, tro och hopp, där vi kan känna förväntan och glädje, och där vi kan känna att vi kan sträva efter inre balans, harmoni och frid.

Mycket forskning pekar på att den andliga hälsan är av stor betydelse, inte minst för hur vi klarar av svåra och utsatta situationer, som till exempel kroppslig eller psykisk sjukdom, i missbrukssituationer, långtidsarbetslöshet eller sorg. Det finns ett samband mellan andlig hälsa och uthållighet, motståndskraft och återhämtningsförmåga.

Utan livsmod försvagas vår vilja till hälsa och liv. Läkeprocesserna blir svårare eftersom vår energi och kraft dräneras. Därför är frågan om andlig hälsa en fråga om liv eller död.

Tillbaka till start