Förslag på saker att göra lokalt för att synliggöra tioårsjubileet

Ni kan göra många saker i församlingen för att sprida info om Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och om tioårsjubileet. Arbetet måste bygga på det lokala engagemanget – men här från Pilgrimsplats Liberiet ställer vi gärna upp med inspiration och förslag.

Arbeta tillsammans. I arbetslag och med församlingens ideella. Och över församlingsgränserna. Det finns ju fortfarande grupper som möts på olika ställen i stiftet, använd dem om de fungerar. Skapa nya samarbeten om det behövs. Ta hjälp av kontraktet. Detta är ju kontraktsgemensamt intresse.

VANDRA
Självklart räknar vi med att alla pilgrimsförsamlingar är med och vandrar när pilgrimsvandringarna passerar era församlingar. Det kommer behövas lokala resurser, frivilliga, anställda och andra för att bära vandringarna.

Men det kan också vara en poäng att försöka få liv i vandrandet i församlingen under perioden kring jubileet, när det blir tydligt hur det lokala pilgrimsarbetet hör samman med en större pilgrimsrörelse i Stiftet, Norden och Europa. Arrangera därför gärna andra vandringar också, före och efter, tioårsjubileet – men helst inte som konkurrerar med den gemensamma vandringen till Lund.

Det är värdefullt om ni lokalt håller vägen uppdaterad så att vi vet att den är framkomlig. Gå därför gärna er del av leden.

INFORMATION OCH INSPIRATION
Material för en gemensam informationssatsning kring jubileet kommer att produceras och distribueras.

Se gärna över hur allmän information om Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och Pilgrimsverksamheten förmedlas i församlingen. Finns det i församlingsblad, finns det på hemsidan och sociala medier, finns det info i kyrkorna – både lokal info och om stiftets pilgrimsarbete. Länkar ni till Pilgrimsvägens hemsida?

Få hjälp att lägga in er egen del av kartan på er hemsida och kolla så att informationen på Pilgrimsvägens hemsida är korrekt.

Sprid info om Jubileet. Sprid allmän kunskap om pilgrim. Inbjud till föredrag, församlingsaftnar, etc. Bjud in gäster, t ex någon som vandrat i Norden, Spanien, Italien, eller nån annanstans.

Arbeta i arbetslaget kring hur pilgrim kan finnas med i olika verksamheter, t ex i konfirmationsarbetet, barnverksamheten, diakonin, på vissa helgdagar t ex kring påsk, eller i det ekumeniska arbetet. Hämta gärna inspiration från materialet som arbetas fram i samband med jubileet om Vandringsfolket: livsmod – växtkraft – motståndskraft. Finns det möjlighet att vandra tillsammans över församlingsgränser och kanske mötas till gemensam gudstjänst? Finns det ekumeniska samarbeten? Möjligheterna är många – men värdet i att skapa lokala pilgrimstraditioner kan inte underskattas.

Behöver ni inspiration så hör av er! Det finns resurser i form av projekt och uppslag.

LEDEN i CENTRUM
Tänk på att berätta om Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och använd gärna namnet på ”er” led, Sankt Olofsleden eller Birgittavägen, osv. Genom att göra lederna mer kända blir det fler som känner delaktighet och omsorg om lederna, kunskapen sprids bättre och fler hittar till vandringslederna och kyrkorna.