Genarps kyrka / Genarp Church

Tröst

Vid reformationen i Danmark år 1536 övergick kyrkan från  den katolska till den lutherska läran. Samma år revs 25 av de 27 kyrkor och kloster som fanns i staden Lund. I Genarp fanns sannolikt också en medeltida kyrka som revs, men här byggdes också en alldeles ny.

Ordet reformera betyder att återställa. Reformationen var ett försök att hitta tillbaka till de ursprungliga källorna. En längtan efter ett avskalat och nära liv med Gud. Kanske var det just därför dopfunten till den helt nya kyrkan hämtades ur ruinerna efter det gamla Allhelgonaklostret i Lund från 1000-talet. När den gamla dopfunten bars in var det ett uttryck för denna djupa törst efter källorna.

Trots dopfuntens höga ålder är den ändå inte det äldsta som finns härinne. Vattnet som fyller dopskålen vid dop är samma vatten som flödat genom skapelsen sedan tidens början. När prästen kupar handen och låter vattnet strila över huvudet på den som kommit för att döpas är det en hälsning från den Evige som skapat allt.

 

Thirst

The Reformation in Denmark in 1536 meant the transition from the Catholic to the Lutheran faith. In the same year, 25 of the 27 churches and abbeys of Lund were torn down. In Genarp there was probably also a medieval church that was demolished, but a brand new one was built here.

The word reform means to restore. The Reformation was an attempt to find the way back to the original wells. A yearning for a purer and closer life with God.

Maybe that is why the baptismal font for the brand new church was fetched from the ruins of the old 11th century All Saints’ abbey in Lund. When the ancient font was carried into the church it was a witness to people’s deep thirst for the wells. Despite the great age of the font it is not the oldest thing in here. The water that fills the bowl at baptisms is the same water that has flowed through creation since the beginning of time. When the priest cups the hand and lets the water sprinkle over the head of the one who has come to be baptized it is a greeting from the Eternal who has created everything.