Killan

BÖN MED TIMMARNAS BÖN – KILLANS TIDEBÖNSBOK

Be tillsammans med Killans bönegemenskap och Timmarnas bön – Killans tidebönsbok som finns att köpa via Bokhandeln Arken eller kan beställas direkt från Killan.

De två stora dagliga bönestunderna är Laudes, morgonbön, som bes på Bönegården kl 8 och Vesper, kvällsbön, som bes kl 17.30. Välj gärna en av dessa böner. Ibland kan det också vara en hjälp att be vid en tidpunkt då man vet att andra ber.

I Timmarnas bön finns olika serier beroende var på kyrkoåret vi befinner oss. I lördags den 5 juni vid Vesper lämnade vi Påskserien och gick in i Ordinariet som börjar på sidan 19 i boken. Ordinariet följer vi hela sommaren.

I varje bön ber vi med en text ur Psaltaren. Psaltatexterna är indelade i fyra olika veckor med en text för varje dag och bönetillfälle. Lördag den 4 juli går vi vid Vesper vi in i vecka 1.

I Laudes finns ett moment som heter Bön inför dagen. I bönen ges utrymme för en stund tyst bön. Här kan du be den förbön som läggs ut med söndagens ordning för att fira gudstjänst hemma. Förbönen läggs också ut här på Facebook. Du kan förstås även be med egna ord under den stunden eller sitta i tyst bön tillsammans med Gud.

I Vesper finns ett särskilt moment som heter Förbön där du kan be på samma sätt som ovan.

Som Bibelord använder Bönegemenskapen dagens ord från Taizé.

Hör av dig om du har frågor och tankar om tidebönerna till killan@telia.com eller 0414 23055.

+++

BÖN MED TIMMARNAS BÖN – KILLANS TIDEBÖNSBOK
Torsdagen den 9 juli

LAUDES
Ordningen för Laudes s. 21. Psaltarpsalm s. 41.

VESPER
Ordningen för Vesper s. 30. Psaltarpsalm s.101.

DAGENS BIBELTEXT

Min skuld har växt mig över huvudet, den är en börda, för tung för mig. Men, Herre, jag hoppas på dig, du ska svara mig, Herre, min Gud.
Ps 38

 

FÖRBÖN
Barmhärtige Gud,
du som i din kärlek till oss
vill förvandla våra hjärtan.
Till dig kommer vi med vår längtan, glädje och oro och ber:

Du som så underbart har danat världen, hjälp oss att värna och vårda din skapelse så att hon åter kan sjunga ditt lov.

Du som lagt ner empatins gåva i människan. Led alla med makt och ansvar till beslut som gagnar människors och skapelsens bästa. Fördjupa medvetenheten om alla människors lika, okränkbara värde.

Jesus Kristus, du som steg ner till oss på kärleken väg, låt oss på samma väg stiga upp till dig. Hjälp oss att dag för dag se dig allt klarare, älska dig allt djupare och följa dig allt närmare. Led din Kyrka så att enheten i dig blir synlig. Låt vår gemensamma bön föra oss samman i dig.

Kristus, du som identifierar dig med alla som har det svårt, vi ber för dem som lever i områden där det råder krig och konflikter.

Helige Ande, du stormvind som drar fram med glädje och liv, tänd din kärleks eld i våra hjärtan och låt våra församlingar genomströmmas av värme och ljus.

Du tröstens Ande, vi ber för alla som är sjuka, alla som plågas av ensamhet, ångest och oro. För alla dem som oroas över någon som de älskar. För de som outtröttligt vårdat Covid-19 patienter och för vilka vilan ännu är långt borta. Omslut dem med din omsorg, din frid, en vila dig.

Kärlekens Ande, vi ber för alla med ansvar och omsorg på sjukhus och i äldreomsorgen. Ge dem styrka och ömhet.

Vishetens Ande, led forskare som arbetar med att finna botemedel och vaccin mot Covid-19.

Helige Gud, upptag våra avlidna i ditt rike.

Egna böneintentioner        

Evige Gud,
lär oss att älska, vörda och tjäna dig
så att vi alltmer kan se på oss själva och varandra
med din nådefulla blick.
Låt nådens ord förvandla
våra hjärtan och vår värld.
Amen.

 

+++++++

FIRA GUDSTJÄNST HEMMA

FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 5 JULI 2020
Att inte döma

 

INLEDNING
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Herre, öppna mina läppar,
så att jag kan förkunna ditt lov.
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheter evighet.
Amen.

PSALM 280
Jesus, min Herre, dig vill jag älska,
du som i döden älskade mig.
II: Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna,
giva mig villigt, Herre åt dig. :II

Giv mig, o Jesus, mer av ditt sinne,
gör mig barmhärtig, ödmjuk och mild.
II: Giv mig mer kärlek, mod att försaka,
djupt i mitt hjärta prägla din bild. :II

II: Tag mina händer, tag mina fötter,
öga och öra tag, Herre kär.
Hela mitt hjärta vill jag dig giva,
Jesus, min Herre, din blott jag är. :II

ÖVERLÅTELSEBÖN
Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

DAGENS BÖN
Barmhärtighetens Gud,
som upprättar och förlåter,
befria oss från vår lust
att döma och fördöma,
både oss själva och andra.
Låt nådens ord förvandla
våra hjärtan och vår värld
genom Jesus Kristus.
Amen.

LÄSNING UR GAMLA TESTAMENTET
Alltså skall jag döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall. Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter? Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva.

Hesekiel 18:30-32

 

RESPONSORIUM

L         Herre jag ropar till dig, du är min tillflykt.
Alla    Herre jag ropar till dig, du är min tillflykt.
L         Min lott i de levandes land.
Alla    Du är min tillflykt.
L         Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden.
Alla    Herre jag ropar till dig, du är min tillflykt.

 

EVANGELIUM
Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.
Lukasevangeliet 6:36-42

REFLEKTION
Se upp! I dagligt tal behöver vi se upp för ganska mycket. Se upp för bilar när vi går över gatan, se upp fästingar på hemestern, se upp för bekämpningsmedel på grönsaker. Under medeltiden tolkades uttrycket bokstavligen: såg man inte upp(åt) i städernas smala, vinglande gränder kunde en och annan soppa och än mer otrevlig slask komma farande med en rasande fart.
Se upp! Detta är Jesu maning också till oss, på ett långt djupare och viktigare plan. Se upp med hur ni ser på andra. Se upp så att ni inte dömer. Se istället upp på Gud så att du kan skåda andra med Guds kärleks blick. Var barmhärtiga, såsom er fader är barmhärtig! [Luk 6:36]

När Jesus uttalar orden om barmhärtighet är det till en folkskara som med egna ögon, en liten stund tidigare, fått se sjuka botas av honom. Men för den som mindes sin lag var Jesu uppmaning mer. Den var ett eko av Guds ord till Mose och folket: ”Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig”[3 Mos 19:2]. Att vara barmhärtig, att inte döma, var alltså inte bara en regel att ta fasta på för ett gott och fridfullt liv. Nej, den var, den är mer. Att leva i barmhärtighet är en livshållning där människan får delta i Guds helighet. I Guds eget liv. Ordet barmhärtighet har sina hebreiska rötter i orden för trofast kärlek och inälvorna, dvs. det som ligger djupt inom oss. Barmhärtighet är i biblisk mening en djup, trofast kärlek, en aspekt av Guds existens.

Var barmhärtiga! När Jesus blickar ut över folkskaran vet han hur lätt det är att handla på rakt motsatt vis. Hur lätt vi människor dömer ut varandra, ofta på lösa grunder.  ”Döm inte, så ska ni inte bli dömda! [Luk 6:37] manar han. Det var nog många som drog på munnen på slätten den där dagen för det är ett dråpligt bildspråk som Jesus tar till! En man som utan att förstå det själv vankar runt med en bjälke i ögat och förnumstigt tillrättavisar andra. Den absurda berättelsen om de två blinda personerna! Det blir nästan som en scen ur en stumfilm: den beskäftige tar täten, snubblar in i den andre, de trevar sig fram för att slutligen falla handlöst ner i samma grop. Det är två starka scener där Jesus låter oss på djupet förstå: dömer vi ut någonting hos en annan gör vi klokt att skärskåda oss själva… Risken är stor att det som vi kritiserar i själva verket är något som vi själva härbärgerar, i långt större omfattning. Och inför synden, skulden, är vi lika blinda, lika hjälplösa. Ingen kan berömma sig av att vara fri från synd. Det kan vi bara vara genom Guds nåd i Kristus.

Se alltså upp så att du inte dömer! manar han dem. Frikänn! Ge så skall du få! Var barmhärtig. Lika mycket mot andra som mot er själva. Ofta är vi ju själva våra strängaste domare. Att leva i barmhärtighet är en livshållning som får sin näring från Gud själv. Det är kärlekens och förlåtelsens livshållning som ger oss liv och rymd, som ger oss frihet, på djupet. En livshållning som låter oss steg för steg präglas efter Jesu bild och ger oss Jesu blick.

 

KORT INRE BÖN

 

TROSBEKÄNNELSEN
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

FÖRBÖN
Barmhärtige Gud,
du som i din kärlek till oss
vill förvandla våra hjärtan.
Till dig kommer vi med vår längtan, glädje och oro och ber:

Du som så underbart har danat världen, hjälp oss att värna och vårda din skapelse så att hon åter kan sjunga ditt lov.

Du som lagt ner empatins gåva i människan. Led alla med makt och ansvar till beslut som gagnar människors och skapelsens bästa. Fördjupa medvetenheten om alla människors lika, okränkbara värde.

Jesus Kristus, du som steg ner till oss på kärleken väg, låt oss på samma väg stiga upp till dig. Hjälp oss att dag för dag se dig allt klarare, älska dig allt djupare och följa dig allt närmare. Led din Kyrka så att enheten i dig blir synlig. Låt vår gemensamma bön föra oss samman i dig.

Kristus, du som identifierar dig med alla som har det svårt, vi ber för dem som lever i områden där det råder krig och konflikter.

Helige Ande, du stormvind som drar fram med glädje och liv, tänd din kärleks eld i våra hjärtan och låt våra församlingar genomströmmas av värme och ljus.

Du tröstens Ande, vi ber för alla som är sjuka, alla som plågas av ensamhet, ångest och oro. För alla dem som oroas över någon som de älskar. För de som outtröttligt vårdat Covid-19 patienter och för vilka vilan ännu är långt borta. Omslut dem med din omsorg, din frid, en vila dig.

Kärlekens Ande, vi ber för alla med ansvar och omsorg på sjukhus och i äldreomsorgen. Ge dem styrka och ömhet.

Vishetens Ande, led forskare som arbetar med att finna botemedel och vaccin mot Covid-19.

Helige Gud, upptag våra avlidna i ditt rike.

Egna böneintentioner        

Evige Gud,
lär oss att älska, vörda och tjäna dig
så att vi alltmer kan se på oss själva och varandra
med din nådefulla blick.
Låt nådens ord förvandla
våra hjärtan och vår värld.
Amen.

 

KOMMUNIONSBÖN
Kristus, vår Frälsare och vän, du som vandrar osynligt vid vår sida.
Vi kommer inför dig med vår längtan och vår bön.
Din kärlek är djup som världens rötter.
Den överskrider tidens och rummets gränser.
Ingen plats på jorden är utan dig.
Med själ och kropp hungrar och törstar vi efter dig, som ett uttorkat land.
Vi väntar på den dag då vi återigen ska få möta dig i bröd och vin.
Fast vi inte kan ta emot din kropp och ditt blod,
mätta ändå vår hunger med din närvaro.
Hjälp oss att lita till dina ord: Jag är med er alla dagar till tidens slut.
Lovad och välsignad vare du. Amen

HERRENS BÖN
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet. Amen.

VÄLSIGNELSEN
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

+++

För mer information om Killans bönegemenskap hänvisar vi till Killan på Lunds stifts hemsida.