Killan

KÄRLEKENS VÄG – BÖN I FASTAN OCH DE HELIGA TRE PÅSKDAGARNA I KILLANS BÖNEGEMENSKAP

UTSKICK NR 1: ASKONSDAGEN TILL OCH MED MIDFASTOSÖNDAGEN

Låt oss slå följe med Jesus på hans vandring mot korset och uppståndelsen. Från Askonsdagen 17/2 till Annandag påsk 5/4 kan du be i Killans bönegemenskap. Du kan be vid samma tider som på Bönegården och dessutom finns möjligheten att vara med via Zoom vid Completoriet. Detta är det första utskicket. Inför Midfastosöndagen kommer utskick nr 2 som inkluderar Stilla veckan då du från Dymmelonsdagens morgon (31 mars) till morgonen Annandag påsk kan vara med och be även Laudes och Vesper via Zoom.

BÖNETIDER
KLOCKAN 8.00                  LAUDES
KLOCKAN 17.30                VESPER
KLOCKAN 20.00                REFLEKTION ÖVER DAGEN (Zoom)
KLOCKAN 20.30                COMPLETORIUM (Zoom)

Vi ber alla bönerna enligt ordningen för Fastan som börjar på sidan 249 i den senaste upplagan av Timmarnas bön – Killans tidebönsbok. (Fastetiden finns inte i den äldre versionen). Inled gärna varje bön med en av de tre förberedelsebönerna på sidan 17. Under Fastan finns bara en veckas psaltarpsalmer som alltså återkommer alla veckorna. Bibelorden är som vanligt hämtade från Taizé men vid lördagens Vesper läser vi kommande söndags GT-text, vid lördagens Completorium kommande söndags Episteltext och på söndagens morgon läser vi dagens Evangelietext.

FÖR DIG SOM VILL BE MED HJÄLP AV ZOOM
Varje kväll kan du vara med via Zoom klockan 20-20.45 på Reflektion över dagen och/eller Completorium. Jag behöver din mejladress för att kunna meddela eventuella ändringar och tekniska klurigheter. Då får du också Zoomlänken. Vi kommer att vara flera olika som leder bönerna under denna långa böneperiod.

Ordningen för Completoriet finns på sidan 261och psaltarpsalmerna från sidan 288. Det går fint att komma in från klockan 19.45. Låt din kamera och mikrofon vara frånslagen. Klockan 20.00 sker en kort introduktion till Reflektionen över dagen och därefter delar vi den gemensamma bönen och tystnaden fram till klockan 20.25. Completoriet börjar klockan 20.30. Det går bra att ansluta enbart till Completoriet. Anslut senast 20.25 så att vi hinner släppa in dig. När bönen är slut ca 20.45 går det bra att “stanna” i bönerummet en stund i stillhet. Det blir inget gemensamt avsked utan var och en loggar ut efterhand som det känns bra. Hör av dig om vi ska skicka foldern “Gud i min vardag” som beskriver hur man kan göra Reflektion över dagen och är den vi utgår ifrån vid introduktionen.

Timmarnas bön – Killans tidebönsbok kan du köpa via Bokhandeln Arken: https://www.arken.se/sokresultat?searchwords=timmarnas+b%C3%B6n

BIBELTEXTER

ASKONSDAGEN 17/2                             LAUDES
Ni fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar i dag blir inte er bön hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill se: en dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska? Kallar du det fasta, en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: ”Här är jag.” (Jesaja 58: 4-9)

ASKONSDAGEN 17/2                             VESPER
Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. (Jakobsbrevet 2:14-17)

ASKONSDAG 17/2                                 COMPLETORIUM
Jesus sade: När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.
(Matteusevangeliet 6: 16-18)

TORSDAG 18/2                                        LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. (1 Korintierbrevet 2:12-16)

FREDAG 19/2                                          LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Jesus sa till djävulen: Det står skrivet: “Herren, din Gud, ska du vörda, och endast honom ska du dyrka.” (Lukasevangeliet 4:1-13)

LÖRDAG 20/2                                          LAUDES
Paulus skriver: Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. (Filipperbrevet 4:12-20)

LÖRDAG 20/2                                          VESPER
Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar, och en dag sade Saraj till Abram: ”Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne.” Abram samtyckte, och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaan. Abram låg med Hagar, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sade Saraj till Abram: ”Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!” Abram svarade Saraj: ”Du bestämmer själv över din slavflicka — gör vad du vill med henne!” Saraj bestraffade henne, men då rymde hon. Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur. ”Hagar”, sade han, ”Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?” Hon svarade: ”Jag har rymt från min matmor Saraj.” Då sade han till henne: ”Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne.” Och Herrens ängel sade: ”Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem.” Herrens ängel sade till henne: ”Du är havande och skall föda en son, och du skall ge honom namnet Ismael, ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa skall han vara, han skall slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder skall han bo.” Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: ”Du är Seendets Gud.” Ty hon tänkte: ”Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv?”
(Första Moseboken 16: 1-13)

LÖRDAG 20/2                                         COMPLETORIUM
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. (Hebreerbrevet 4:14-16)

SÖNDAG 21/2                                          LAUDES
Jesus fördes av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: Det står skrivet: ‘Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.’ Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: ‘Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.’ Jesus sade till honom: Det står också skrivet: ‘Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.’ Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: ‘Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.’ Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. (Matteusevangeliet 4: 1-11)

SÖNDAG 21/2                                          VESPER & COMPLETORIUM
Jesus kom till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: Tiden är inne, Guds rike är nära. Vänd er till Gud och tro på budskapet. (Markusevangeliet 1:12-15)

MÅNDAG 22/2                                         LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Jesus sa: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Gör er inga bekymmer för morgondagen.
(Matteusevangeliet 6:31-34)

TISDAG 23/2                                            LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud. (Hebreerbrevet 13:14-19)

ONSDAG 24/2                                          LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Paulus skriver till Timotheos: Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. (2 Timotheosbrevet 1:12-14)

TORSDAG 25/2                                        LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Jakob skriver: Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom? (Jakobsbrevet 2:1-5)

FREDAG 26/2                                           LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Jesus sa: Var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. (Johannesevangeliet 8:31-36)

LÖRDAG 27/2                                          LAUDES
Paulus skriver: Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott. (Romarbrevet 12: 1-13)

LÖRDAG 27/2                                          VESPER
Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” — ”Jakob”, svarade han. Då sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.” Jakob bad honom: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du mig om mitt namn?” Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ”ty”, sade han, ”jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv”. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft. (Första Moseboken 32: 22-31)

LÖRDAG 27/2                                          COMPLETORIUM
Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: ‘Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.’ Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen, jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt. (Andra Korinthierbrevet 6: 1-10)

SÖNDAG 28/2                                          LAUDES
Från Gennesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” — ”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk. (Matteusevangeliet 15: 21-28)

SÖNDAG 28/2                                        VESPER & COMPLETORIUM
Jesus förvandlades inför lärjungarna. Ett moln kom och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: “Detta är min älskade son. Lyssna till honom.” (Markusevangeliet 9:2-10)

MÅNDAG 1/3                                          LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Så säger Herren: Jag frambringar vatten i öknen så att mitt folk får dricka, det folk som jag har skapat åt mig. De ska sjunga mitt lov. (Jesaja 43:18-21)

TISDAG 2/3                                              LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Petrus skriver: Om ni får lida därför att ni gör det som är rätt är ni saliga. Var inte rädda. Men Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. (1 Petrusbrevet 3:13-17)

ONSDAG 3/3                                           LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Petrus skriver: Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. (1 Petrusbrevet 1:22-25)

TORSDAG 4/3                                          LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Paulus skriver: Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. (Romarbrevet 15:1-6)

FREDAG 5/3                                            LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Jesus sa: Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.
(Lukasevangeliet 19:1-10)

LÖRDAG 6/3                                            LAUDES
Världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. (1 Johannesbrevet 2:12-17)

LÖRDAG 6/3                      VESPER
David tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom — det var ju bara en ung pojke, ljushyllt och vacker. ”Tror du jag är en hund, eftersom du kommer emot mig med käppar?” frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. ”Kom hit”, ropade han, ”så skall jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur.” David svarade: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. I dag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. I dag skall jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud, och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget, och han har gett er i vårt våld.” När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare, sprang David med snabba steg fram mot hären för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt i väg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd. (Första Samuelsboken 17: 40-50)

LÖRDAG 6/3                                            COMPLETORIUM
Ta Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal — sådant passar sig inte — utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn — ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. (Efesierbrevet 5: 1-9)

SÖNDAG 7/3                                           LAUDES
En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala, och folket häpnade. Men några sade: ”Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.” Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade: ”Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.” (Lukasevangeliet 11:14-26)

SÖNDAG 7/3                                          VESPER & COMPLETORIUM
Paulus skriver: Vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en dårskap för folken, men för oss en Kristus som är Guds kraft och vishet. (1 Korinthierbrevet 1:22-25)

MÅNDAG 8/3                                          LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Gud sa till Hesekiel: Människa! Hör noga på och lägg allt jag säger dig på minnet. Gå sedan till dina bortförda landsmän och tala till dem (Hesekiel 3:10-11)

TISDAG 9/3                                              LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Jesus sa: Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de ska döma honom till döden och utlämna honom för att han ska bli korsfäst, och på den tredje dagen ska han uppstå. (Matteusevangeliet 20:17-19)

ONSDAG 10/3                                         LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Så säger Herren: Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig. (Jesaja 43:1-4a)

TORSDAG 11/3                                       LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
När morgonrodnaden gryr ropar jag, jag hoppas på ditt ord. När natten bryter in vakar jag och begrundar dina löften. (Psaltaren 119:145-152)

FREDAG 12/3                                          LAUDES, VESPER & COMPLETORIUM
Ni begravdes med Kristus i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. (Kolosserbrevet 2:9-15)

LÖRDAG 13/3                                         LAUDES
Johannes skriver: Hos den som bevarar Kristus ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet.
(1 Johannesbrevet 2:3-6)

LÖRDAG 13/3                                         VESPER
En man kom från Baal Shalisha till gudsmannen med tjugo kornbröd, bakade på det första av den nya skörden, och med färska ax av sin gröda. ”Ge det åt männen att äta”, sade Elisha, men hans tjänare invände: ”Skulle jag sätta fram det här åt hundra man?” — ”Ge det åt männen”, upprepade Elisha, ”ty så säger Herren: De skall äta och få över.” Då satte han fram det, och de åt och fick över, som Herren hade sagt. (Andra Kungaboken 4:42-44)

LÖRDAG 13/3                                         COMPLETORIUM
Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: ‘Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet.’ Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. (Andra Korinthierbrevet 9: 8-10)

SÖNDAG 14/3                                         LAUDES
Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos: ”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?” Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: ”Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.” En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: ”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?” Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner — det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: ”Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.” De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: ”Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.” Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.
(Johannesevangeliet 6:1-15)

SÖNDAG 14/3                                        VESPER & COMPLETORIUM
Så älskade Gud världen att han gav sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. (Johannesevangeliet 3:13-17)

+++

 

PSALMER VI SJUNGER VID COMPLETORIUM VIA ZOOM

DAG             PSALM

17/2               773

18/2               293

19/2               569

20/2               358

21/2               39

22/2               531

23/2               288

24/2               572

25/2               280

26/2               231

27/2               781

28/2               272:9-11

1/3                 298

2/3                 282

3/3                 253

4/3                 60

5/3                 225

6/3                 366:1-4

7/3                 38

8/3                 96

9/3                 441

10/3               206

11/3               205

12/3               277

13/3               689

14/3               45

 

 

Killans bönegård har ställt om

Bönegården är en till ytan liten plats och här kommer vi varandra nära. Detta är normalt sett en god sak men inte i pandemitid. Från att ha vistats många personer samtidigt på gården på reträtter och Ora et labora, Killans kommunitetsdagar, erbjuds nu istället enskilda reträtter och Ora et laboradagar.

 

Under året har vi invigt och tagit i bruk Eremitaget som är ett Attefallshus i Bönegården trädgård. Vi har också återställt ett av köken på gårdens ovanvåning. För att kunna ta emot i pandemitid är det självhushåll som gäller för alla. Var och en tar med den mat som behövs för vistelsen och tillagar den i ”sitt” kök.

 

Alla har tillgång till bönerummet och biblioteket på Bönegården. De dagliga bönerna bes huvudsakligen uppe i Östra Vemmerlövs kyrka eller, vid de tillfällen då kyrkan är upptagen, i det egna rummet. Under sommaren ber vi också tillsammans under valnötsträdet i trädgården.

 

För den som är på reträtt ägnas dagarna åt bön, reflektion och lyssnade och samtalar en gång om dagen med en vägledare som kan föreslå olika redskap för den andliga fördjupningen.

 

Den som är medlem i Killan kan komma på dagar av Ora et labora – Killans kommunitetsdagar – och går då in i Bönegårdens givna rytm av bön och arbete.

 

Eremitaget består av ett litet sovrum, toalett med dusch, sitthörna med utsikt över trädgården och Ö Vemmerlövs kyrka och en köksdel med matbord/skrivbord, kokplatta, kylskåp, kaffe- och vattenkokare. Frysbox finns i Bönegårdens källare.

 

I köket på Bönegården ovanvåning finns kyl/frys, spis med ugn, mikro, kaffe- och vattenkokare och matbord.

 

Killan erbjuder också reträtter med personlig vägledning online i samarbete med Ekumeniska föreningen Kompass, www.foreningenkompass.se och även personlig vägledning i ignatiansk anda i vardagen online.

 

Du kan också vara med på bön online med hjälp av Zoom varje tisdag kväll kl 20-21. Mejla Killan om du vill vara med och be så skickar vi en länk.

 

Du blir medlem genom att sätta in valfri årsavgift på mellan 200 kr och 500 kr till Killans bankgiro 5609-0129 eller Killans Swish 123 51 471 03. Ange din mejladress för medlemsutskick.

 

Riktmärke för kostnaden för att bo på gården är 600 kr/dygn.

Förfrågningar och anmälan görs till killan@telia.com eller 0733 127871.

 

Anna Alebo,
kaplan för Killan och stiftsadjunkt för andlig vägledning

 

För mer information om Killans bönegemenskap hänvisar vi till Killan på Lunds stifts hemsida.

 

Kalender Killan