Killan

FIRA GUDSTJÄNST HEMMA

TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Friheten i Kristus

 

INLEDNING
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Herre, öppna mina läppar,
så att jag kan förkunna ditt lov.
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheter evighet.
Amen.

PSALM 555
På Gud och ej på eget råd vill jag min lycka bygga,
till Faderns vishet, makt och nåd med barnsligt hopp mig trygga.
Han allt förmår, han allt förstår, och allting som han giver
hans barn till nytta bliver.

Jag vet att både natt och dag på denna jord behövas,
att vilja, tro och sinnelag i livet måste prövas.
Så har jag lärt: blott det är värt att lita till i livet
som av Guds nåd är givet.

All världens makt är bräcklighet och ingenting att äga.
Och all min självtillräcklighet för Gud skall intet väga.
Ett vet jag visst: att Jesus Krist i trofasthet är nära.
Hans kärlek skall mig bära.

ÖVERLÅTELSEBÖN
Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

DAGENS BÖN
O Gud,
du som befriat ditt folk,
lär oss att bruka frihetens ansvar,
så att vi lovsjunger dig,
tjänar vår nästa
och vårdar din skapelse.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

EPISTELTEXT
Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.
Galaterbrevet 4: 31-31 & 5: 1-6

 

RESPONSORIUM
L         Välsignad vare Gud från nu och till evig tid.
Alla    Välsignad vare Gud från nu och till evig tid.
L         Från solens uppgång till dess nedgång.
Alla    Från nu och till evig tid.
L         Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden.
Alla    Herre jag ropar till dig, du är min tillflykt.

 

EVANGELIUM
En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus — det var när Evjatar var överstepräst — och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”
Markusevangeliet 2: 23-28

REFLEKTION
Det är han eller jag. Min identitet, meningen med mitt liv, min vilja, mina värderingar, mina val, mitt yttersta livsmål. Det är han eller jag. I Kristus Jesus, som sista versen i dagens episteltext egentligen börjar, i Kristus – eller mig själv nog.

När aposteln Paulus skrev Galaterbrevet var han arg, riktigt urförgrymmad. Varför?

Brevet är skrivet till nyligen grundade kristna församlingar ungefär 20 år efter Jesus död och uppståndelse. Den nya läran om det stora dramat mellan Gud och människa hade börjat sprida sig som en löpeld. Den judiska Bibelns gamle skapargud, som var väl känd i hela Romarriket, hade låtit sig födas till jorden, kommit i en fattig människas, t.o.m. en slavs gestalt, förklarat Guds väsen med hjälp av blommor och fåglar och barn och föraktade kvinnor, blivit dödsdömd och avrättad av religionens och politikens mäktiga men visat att inte ens döden kunde hålla Livets Herre fången. Fri!. Och han hade erbjudit mänskligheten en ny gemenskap, grundad på en ny gemenskap med Gud. När vi döps till att vara i Kristus, förenade med och inlemmade i honom, upphävs alla gamla skrankor och värderingar: mellan slav och fri, mellan rik och fattig, mellan män och kvinnor, mellan olika folkslag. Och – ja faktiskt – mellan levande och döda: för Gud lever alla. Och förenade med den Fullkomlige och Helige sopas även våra fel och brister och stora och små synder bort. De dödades med honom på korset. En fullständigt ny verklighet, ofta inte synlig för jordiska ögon och svår att beskriva med mänskliga ord, men en verklighet som spränger dödsriket, öppnar himlen oh förvandlar allt. Det kallas nåd, nåd och åter nåd. Så älskar Gud!

Och nu kommer några och vill bättra på den storyn. ”Du måste uppfylla vissa kriterier för att få del av det där. Gud väntar sig en motprestation. Det Jesus gjorde räcker inte riktigt, det var mer en vägvisare än ett fullbordat faktum. Gud har för länge sedan gett oss goda lagar och bud med förhållningsregler för våra liv. Det är dem vi ska följa, det har Jesus visat oss. Då blir vi de Gud ämnat att vi ska vara.” Och många i Galatiens församlingar gick på den finten. Och var åter fast i träldomen under egot. I valet mellan Han eller Jag valde de Jag. Adams ursynd upprepades: Jag är min egen Gud, bara jag själv kan rädda mig från att misslyckas, bara jag är min egen lyckas smed. ”I did it my way!”

Inte undra på att Paulus blev arg. Det som han själv tagit emot och som vänt hela hans livsinriktning bak och fram, det som han arbetade dag och natt på att få ge vidare till andra, det verkade runnit ut i sanden i Galatien. Där sa man: ”Jag kan själv”. Eller åtminstone: ”Jag måste nog hjälpa Gud på traven lite”.

Vi lever medvetet eller omedvetet av nåden. Varje andetag ges oss av Gud, varje vindpust med doft av äppleblom, varje känsla av svindel när vi anar kärleken eller evigheten. Och hans kors talar om att den nåden, den kärleken, inte vet av några gränser utan fyller längden och bredden och höjden och djupet av universum och av liv och död och av min egen själ. ”Var så god”, säger Gud. ”Ta emot. Drick djupt. Och min kärlek ska forma dig till allt större likhet med mig. Där har du Livet, människa. Och det kan bara jag ge dig och forma i dig. Men jag kan!”

Levnadsregler, Guds bud och lagar, har vi inte fått för att Gud vill sätta åt oss, utan för att vi ska kunna njuta så mycket mer av hans skapelse och det liv han ger oss. Därför säger Jesus i slutorden i dagens evangelium: ”Sabbaten är till för människans skull”.

 

KORT INRE BÖN

TROSBEKÄNNELSEN
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

FÖRBÖN
Helige Gud,
du som har skapat oss och kallat oss
till att som fria människor tjäna dig och våra medmänniskor
i förtröstan och tacksamhet,

tack för att du har skapat världen så underbart.
Hjälp oss att värna och vårda din skapelse
så att den alltid kan sjunga ditt lov.
Hjälp alla som har fått makt och inflytande
att fatta beslut som gagnar skapelsen
och alla som lever i din värld.
Fördjupa medvetandet om alla människors
lika och okränkbara värde.

Jesus Kristus, du som steg ner till oss på kärlekens väg,
hjälp oss att gå dig till mötes på den vägen.
Lär oss att dag för dag se dig allt klarare, komma dig allt närmare
och älska dig allt djupare.
Led din Kyrka till en allt mer synlig enhet.
Låt våra församlingar genomströmmas av din kärlek.

Kristus, du som identifierar dig med alla som har det svårt,
vi ber för dem som lever där det är svårt att vara människa.
Var hos alla som lider av sjukdom, oro, ångest och ensamhet.
Vi ber för dem som på olika sätt drabbats av covid-19,
om helande för dem som insjuknat, om uthållighet för dem som vårdar,
om framsteg för dem som forskar.

Helige Gud, upptag våra avlidna i ditt rike,
och omslut alla som sörjer med din, omsorg, ömhet och tröst.

Egna böneintentioner…

Helige Gud,
lär oss att bottna i nåden och leva i tillit
och led oss till en allt djupare livsgemenskap med dig.

Amen.

 

KOMMUNIONSBÖN
Kristus, vår Frälsare och vän, du som vandrar osynligt vid vår sida.
Vi kommer inför dig med vår längtan och vår bön.
Din kärlek är djup som världens rötter.
Den överskrider tidens och rummets gränser.
Ingen plats på jorden är utan dig.
Med själ och kropp hungrar och törstar vi efter dig, som ett uttorkat land.
Vi väntar på den dag då vi återigen ska få möta dig i bröd och vin.
Fast vi inte kan ta emot din kropp och ditt blod,
mätta ändå vår hunger med din närvaro.
Hjälp oss att lita till dina ord: Jag är med er alla dagar till tidens slut.
Lovad och välsignad vare du. Amen

HERRENS BÖN
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet. Amen.

VÄLSIGNELSEN
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

+++

BÖN MED TIMMARNAS BÖN – KILLANS TIDEBÖNSBOK
Lördagen den 29 augusti

LAUDES
Ordningen för Laudes s. 21. Psaltarpsalm s. 65.

VESPER
Ordningen för Vesper s. 30. Psaltarpsalm s.95.

DAGENS BIBELTEXT

Herren sa: Jag ska vara med dig och ska skydda dig vart du än går; jag kommer inte att överge dig, jag ska fullgöra det som jag har lovat dig.
1 Mos 28:10-22

FÖRBÖN
Helige Gud,
du som i Kristus manar oss
till att i kärlek
tjäna dig
i varandra,
till dig kommer vi inför dig med vår längtan, oro och glädje och ber:

Du som så underbart har danat världen, hjälp oss att värna och vårda din skapelse så att hon åter kan sjunga ditt lov.

Hela ditt arv har du i kärlek skiftat åt oss. Led alla med makt och ansvar till beslut som gagnar människors och skapelsens bästa. Fördjupa medvetenheten om alla människors lika, okränkbara värde.

Jesus Kristus, Guds du som steg ner till oss på kärleken väg, låt oss på samma väg stiga upp till dig. Hjälp oss att dag för dag se dig allt klarare, älska dig och följa dig. Led din Kyrka så att enheten i dig blir synlig. Låt vår gemensamma bön föra oss samman i dig.

Kristus, du som identifierar dig med alla som har det svårt, vi ber för dem som lever i områden där krig och konflikter råder. Vi ber särskilt för alla dem som drabbats av katastrofen i Beirut. Var dem nära med din hjälp, din tröst, din ledning.

Helige Ande, du stormvind som drar fram med glädje och liv, tänd din kärleks eld i våra hjärtan och låt våra församlingar genomströmmas av värme och ljus.

Du tröstens Ande, vi ber för alla dem som är sjuka, alla de som plågas av ensamhet, ångest och oro. För alla dem som oroas över någon som de älskar. För de som outtröttligt vårdat covid-19 patienter och för vilka vilan ännu är långt borta. Omslut dem med din omsorg, din frid, en vila dig.

Kärlekens Ande, vi ber för alla med ansvar och omsorg på sjukhus och i äldreomsorgen. Ge dem styrka och ömhet.

Vishetens Ande, led forskare som arbetar med att finna botemedel och vaccin mot Covid-19.

Helige Gud, upptag våra avlidna i ditt rike och omslut alla som sörjer med din omsorg, ömhet och tröst.

Egna böneintentioner…

Helige Gud, hjälp oss att alltid predika evangeliet med våra liv och möt oss med din nåda och barmhärtighet när vi snubblar på efterföljelsens väg.

Visa oss Herre,
din väg
och gör oss villiga
att vandra den.
Amen.

+++

BÖN MED TIMMARNAS BÖN – KILLANS TIDEBÖNSBOK

Be tillsammans med Killans bönegemenskap och Timmarnas bön – Killans tidebönsbok som finns att köpa via Bokhandeln Arken eller kan beställas direkt från Killan.

De två stora dagliga bönestunderna är Laudes, morgonbön, som bes på Bönegården kl 8 och Vesper, kvällsbön, som bes kl 17.30. Välj gärna en av dessa böner. Ibland kan det också vara en hjälp att be vid en tidpunkt då man vet att andra ber.

I Timmarnas bön finns olika serier beroende var på kyrkoåret vi befinner oss. Just nu är vi inne i Ordinariet som börjar på sidan 19 i boken. Ordinariet följer vi hela sommaren.

I varje bön ber vi med en text ur Psaltaren. Psaltartexterna är indelade i fyra olika veckor med en text för varje dag och bönetillfälle. Lördag den 15 augusti går vi vid Vesper vi in i vecka 3.

I Laudes finns ett moment som heter Bön inför dagen. I bönen ges utrymme för en stund tyst bön. Här kan du be den förbön som läggs ut med söndagens ordning för att fira gudstjänst hemma. Förbönen läggs också ut här på Facebook. Du kan förstås även be med egna ord under den stunden eller sitta i tyst bön tillsammans med Gud.

I Vesper finns ett särskilt moment som heter Förbön där du kan be på samma sätt som ovan.

Som Bibelord använder Bönegemenskapen dagens ord från Taizé.

Hör av dig om du har frågor och tankar om tidebönerna till killan@telia.com eller 0414 23055.

 

+++

 

 

För mer information om Killans bönegemenskap hänvisar vi till Killan på Lunds stifts hemsida.