Livsmod

Livsmodets väg är ett sätt att i pilgrimsvandringens form söka Livsmod, mod att leva.

Syftet med Livsmodets väg är att erbjuda konkreta verktyg för att arbeta med andlig hälsa både inom och utanför kyrkan. Vi vill erbjuda exempel på hur man kan skapa samtal om livets insida, om andliga och existentiella frågor, om hälsa och livsmening.

Många har svårt att hitta ord för det viktigaste! Detta är ett växande problem i vårt samhälle och i våra relationer. Traditionella religiösa ord är ibland svåra att ta till sig, men det är inte heller lätt att hitta något annat språk att ersätta det religiösa språket med. Konsekvensen blir att vi hamnar i språklöshet.

Pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, andlighet, långsamhet, tystnad, frihet, bekymmerslöshet och delande är öppna och inbjudande. De utgår från människans längtan, erfarenheter och behov utan att tvinga in dem i några bestämda livsåskådningar. Orden kan tolkas utifrån en kristen troserfarenhet, men de inbjuder vem som helst att tänka kring livet utifrån den plats där han eller hon står. Det är en styrka.

I menyn hittar du texter som kan användas i arbetet med pilgrimens nyckelord och andlig hälsa.

Nyckelorden skapar rum

Pilgrimens nyckelord kan skapa rum där vi får dela tankar, fördjupa vår livsförståelse och reflektera över vad det är att vara människa. Det finns ett stort behov av sådana rum i vår tid. Andlig hälsa är ett viktigt men eftersatt område – och det bidrar till stora bekymmer både för enskilda människor och för samhället. Det skapar en pedagogisk utmaning. Kan vi hitta gemensamma former för samtal om det som är viktigt för oss alla?

Världshälsoorganisationen har tagit fram kriterier för andlig eller existentiell hälsa som kan vara till stor hjälp i denna uppgift. Dessa kriterier eftersträvar att visa på andliga behov som är universella och oberoende av kulturella och religiösa traditioner. Pilgrimens nyckelord fungerar mycket väl som redskap för samtal av just detta slag.

 

Frihet

Enkelhet

Tystnad

Bekymmerslöshet

Långsamhet

Andlighet

Delande

 

Värna integriteten

Religiösa synsätt kan, rätt använda, ge värdefulla bidrag till samtalet om existentiell hälsa. Förutsättningen är förstås att vi avstår från att kritisera och döma varandra. Var och en har rätt till sin livstolkning – att värna den integriteten förenar oss med varandra.

 

 

Läs vidare

Fördjupning...