Livsmodets väg – pilgrimens nyckelord

Livsmodets väg är ett sätt att i pilgrimsvandringens form söka Livsmod, mod att leva. Man skulle också  är att genom vandring, reflektion, tystnad och samtal möjliggöra ett alltmer hållbart liv. 

 

Många av oss har svårt att hitta ord för det viktigaste! Hur kan man tala om sin djupaste längtan, om sorg, förtvivlan och vanmakt, om glädje och tillit, eller om livets osäkerhet och känslan av att vara utkastad i en alltför stor värld? Hur kan man närma sig allt det som händer med oss när vi blir äldre, eller när livet förändras alltför brådstörtat och snabbt, när ansvaret för andra tynger oss eller när skulden och skammen blir nästan kvävande? Vi är olika, vi är unika individer med unika erfarenheter, men utmaningen att finna ord som med bärkraft och mening är lika stor för oss alla.

Traditionella religiösa ord är ibland svåra att ta till sig, men det är inte heller lätt att hitta något annat språk att ersätta det religiösa språket med. Konsekvensen blir att vi hamnar i språklöshet.

Pilgrimens sju nyckelord är tänkta att fungera som goda hjälpmedel: enkelhet, andlighet, långsamhet, tystnad, frihet, bekymmerslöshet och delande är öppna och inbjudande ord som kan spegla vår längtan, våra erfarenheter och behov utan att tvinga in dem i några bestämda livsåskådningar. Det är vår uppgift att fylla dem med ett innehåll alldeles vårt eget. Orden kan tolkas utifrån en kristen troserfarenhet, men det är inget krav, de inbjuder vem som helst att tänka kring livet utifrån den plats där han eller hon står.

Syftet med Livsmodets väg är att erbjuda konkreta verktyg för att arbeta med andlig hälsa både inom och utanför kyrkan. Vi vill visa på hur man kan skapa samtal om livets insida, om andliga och existentiella frågor, om hälsa och livsmening.

I menyn hittar du texter som kan användas i arbetet med pilgrimens nyckelord och andlig hälsa. I menyn finner du också texter som ställer nyckelorden i relation till begreppet hållbarhet, både i en yttre ekologisk mening och i en inre andlig mening.

 

Vi ber om att få komma till friheten i Kristus –
där allt som binder förlorar sin makt,
till enkelheten i Kristus –
där allt som splittrar sjunker undan,
till tystnaden i Kristus –
där allt är levande närvaro,
till bekymmerslösheten i Kristus –
där varje ögonblick är Guds nu,
till långsamheten i Kristus –
som låter oss ana livets helande kraft i oss,
till andligheten i Kristus –
att han är i oss och vi i honom,
till delandet i Kristus –
där allt har blivit oss givet för att ges vidare.

Nyckelorden skapar rum

Pilgrimens nyckelord kan skapa rum där vi får dela tankar, fördjupa vår livsförståelse och reflektera över vad det är att vara människa. Det finns ett stort behov av sådana rum i vår tid. Andlig hälsa är ett viktigt men eftersatt område – och det bidrar till stora bekymmer både för enskilda människor och för samhället. Det skapar en pedagogisk utmaning. Kan vi hitta gemensamma former för samtal om det som är viktigt för oss alla?

Världshälsoorganisationen har tagit fram kriterier för andlig eller existentiell hälsa som kan vara till stor hjälp i denna uppgift. Dessa kriterier eftersträvar att visa på andliga behov som är universella och oberoende av kulturella och religiösa traditioner. Pilgrimens nyckelord fungerar mycket väl som redskap för samtal av just detta slag.

 

Frihet

Enkelhet

Tystnad

Bekymmerslöshet

Långsamhet

Andlighet

Delande

 

Under begreppet Livsmodets väg samlar vi erfarenheter och metoder som har det gemensamt att de med utgångspunkt i samtal och vandring vill hjälpa oss att söka andlig hälsa och ett hållbart liv på ett förutsättningslöst sätt. Inom ramen för detta har vi tagit fram en vandringsled i Lunds närområde i samarbete med Lunds kommun och Riksförbundet Hjärtlung. Den följer i princip samma väg som Hälsans stig, men med förslag på stopp för reflektion kring pilgrimens nyckelord. Vi har tagit fram texter som kan användas till stöd för den egna reflektionen eller i grupper. Under våren 2020 inleder vi också ett samarbete med Diakonicentralen i lund med regelbunda samtals och vandringsträffar. Även ett samarbete med Sjukhuskyrkan i Lund är under utveckling. Vår förhoppning är att Livsmodets väg ska bli en mötesplats där olika erfarenheter och kunskaper ska kunna delas till glädje för många.

 

Pilgrimens nyckelord och de ekologiska ledorden

 

Läs vidare

Fördjupning...