Livsmodssökandets process

Vart och ett av längtansorden kan tolkas olika. De är processord. Med det menar vi att de ställer oss inför frågor som vi aldrig blir fria ifrån men inte heller riktigt färdiga med. Genom att om och om igen återvända till dem kan vi se hur orden växer och fördjupas. Vi fyller dem med vår egen mening, och meningen är inte densamma för någon av oss. Inte heller från den ena gången till den andra. Därför visar orden också på det som vi ännu inte vet. De rymmer en meningspotential.

Vi kan hitta många olika sätt att arbeta med orden. I sig själva är de bara ”klädhängare” som vi kan kroka upp våra tankar på, men genom att gå in i arbetet med dem kan de bli redskap som hjälper oss att utveckla vår livsförståelse och vårt livsmod. Här kommer några förslag på vad man kan tänka på:

Utgå alltid från dig själv

De andliga eller existentiella betydelsen som längtansorden kan erbjuda upptäcker du inte förrän orden får vara en spegel för din egen längtan och livserfarenhet. Därför måste du alltid bli personlig med längtansorden…

Öva dig i att lyssna och att inte erbjuda lösningar

Goda samtal måste ske i ett tryggt sammanhang. Det händer något med oss när vi får tala utan att bli kommenterade, värderade eller analyserade. Det är i lyssnandet som vi gör mest nytta för varandra. Självklart kan vi ibland också vilja ställa frågor, belysa andra perspektiv och ge tröst. Ibland vill vi kanske uttrycka en avvikande mening eller berätta om en annan erfarenhet – men det är då viktigt att alltid utgå från omsorgen om varandra.

Less is more…

Texterna om längtansorden erbjuder många olika vägar in i ett samtal. Det är varken möjligt eller önskvärt att reflektera över alla dessa möjliga ämnen på samma gång. Risken är att det bara blir tröttande och förvirrande. Bättre är att hitta det som just för stunden känns som det mest angelägna och passande. På samma sätt är det bra att inte låta ett samtal bli alltför långt. Ett samtal som bryts efter en bestämd överenskommen tid kan fortsätta att verka i oss under flera dagar.

Den spontana första tanken…

Spontana tankar rymmer ofta dolda skatter. Ibland är det inte förrän vi har fått formulera vad vi tänker som vi upptäcker att det är just så vi tänker – och ibland upptäcker vi att vi egentligen tänker något helt annat än vi trodde.

Konstruktiva och destruktiva sätt att tolka längtansorden

Ord kan förstås på många sätt och betyda olika saker. Fundera gärna på konstruktiva och destruktiva sätt att tolka längtansorden. Frihet kan vara det mest eftersträvansvärda, men det kan också vara en förbannelse. Tystnad kan vara som ett slags död, men också en stor frihet och glädje. Så är det med vart och ett av orden – de kan spegla olika verkligheter.

Mitt liv och den omgivande världen

I ett individualistiskt, prestationsinriktat och konsumistiskt höghastighetssamhälle tar människans inre behov ofta stryk. Hur bestäms mitt sätt att leva av mina livsvillkor, rutiner, arbete, ekonomi, familjesituation – och vilka möjligheter har jag att påverka det? Hur påverkas min kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella hälsa?

Processen är läkande

Vandringen med pilgrimens längtansord är en inbjudan till en fördjupning som involverar både tankar och känslor. Ja, hela kroppen hjälper till att omvandla orden till något upplevt och känt. Mötena och samtalen är viktiga. I dialogen med andra människor lär vi oss mer om oss själva än vad vi kan göra genom att reflektera på egen hand. Tiden är en viktig del i processen. Ju längre vi brottas med längtansorden desto mer egna livserfarenheter kommer att lämna sina spår i dem. Det är denna process som är läkande på djupet.

 

 

Vandra i grupp med längtansorden

Tanken med ”Livsmodets väg” är att den ska användas i ett vandringssammanhang. Vi föreställer oss att längtansorden gärna får kopplas samman med en bestämd stig som man kan använda sig av gång på gång. Det gör det möjligt att också återvända på egen hand och vandra stigen. På stigen ska orden ha sina särskilda platser där man stannar upp för att reflektera och samtala om dem. Kan man hitta platser som anknyter till orden på något sätt så är det bra.

Man kan välja att vandra genom alla längtansorden. Det är då bra om vandringen får vara ganska lång tid – gärna en hel dag. Om man däremot vill vandra kortare tid kan det vara lämpligt att vandra mellan två eller tre stationer. Använd pilgrimens krans – den kan lånas ut till deltagarna innan vandringen startar. Finns det många som har vana att leda vandring så är det positivt om flera personer ansvarar för vandringen och samtalen.

”Livsmodets väg” vill inspirera till vandringar i lokalsamhället, gärna i samarbete med kommun och föreningsliv. I Lund samverkar Pilgrimscentrum med Lunds kommun och riksförbundet HjärtLung för att erbjuda Livsmodsvandringen längs Hälsans stig. Självklart innebär det inte att Längtansorden också kan används på andra sätt.

När vi vandrar i grupp är det bra att hålla ihop gruppen. Ett långsamt tempo är alltid att föredra. Låt den som leder gå först och någon få vara ”sisten” som har ansvar för att ingen tappas bort på vägen. När gruppen står stilla bildar den en cirkel där vi ser varandra och där alla hör vad som sägs. När det sker spontant kan många onödiga praktiska instruktioner undvikas.

Vandringen kan ske i tystnad omväxlat med samtal i mindre grupper om två eller tre personer. Det får gärna vara tyst under minst halva vandringen. När vi vandrar under samtal är det bra att försöka undvika att samtalen glider över i ”small-talk”. Delande är en väsentlig del av vandringen. Det kan ske på många olika sätt. Avsluta alltid vandringen med ett gemensamt delande i cirkel innan gruppen skingras.

Om du leder en vandring; försök att vara tydlig med vad som gäller och ge klara instruktioner, ge utrymme för frågor och förslag, men undvik förmaningar och pekpinnar.

Tillbaka till start