Programförklaring 2020-2025 – Pilgrimsarbetet i Lunds stift

2019 firade Pilgrimsvägen Skåne Blekinge tioårsjubileum och återinvigde Pilgrimscentrum vid Lunds domkyrka. Därmed nådde vi fram till en naturlig brytpunkt där det är naturligt att reflektera kring vägen vidare för pilgrimsarbetet i Lunds stift. Det är ett tillfälle att sätta igång processer som kan ange riktningen framåt och skapa energi i rörelsen kring våra pilgrimsleder. Därför vill vi presentera en vision som ska få följa med oss under de kommande åren. Det är denna vision som sammanfattas i denna lilla “programförklaring”.

Pilgrimsarbetet i Lunds stift syftar till att utveckla arbetet kring Pilgrimslederna i Lunds stift och att visa på pilgrimsvandring och pilgrimsteologi som en resurs i människors liv, i strävan efter andlig fördjupning och existentiell hälsa, i tolkningen av den kristna kärlekstanken och dess olika uttryck i solidariskt engagemang.

Pilgrimsarbetet bygger på ett nätverksbaserat sätt att arbeta som är både utmanande och inspirerande. Det bygger på ett växelspel mellan å ena sidan utdelning och ansvarstagande. Utdelning kan man få på många olika sätt – men i grunden handlar det om att upptäcka hur pilgrimsvandring kan vara en positiv resurs i människors liv och i församlingarnas och lokalsamhällets gemensamma strävan att bygga ett gott liv. Ansvarstagande handlar om att tillsammans vårda, utveckla och bevara denna positiva resurs så att den kan komma fler människor till del, till exempel genom att förmedla kunskap och dela erfarenheter, och genom att tillgängliggöra lederna och medverka till de strukturer som behövs för att ha en levande vandringskultur längs lederna.

Pilgrimslederna är en långsiktig investering som bygger på stora satsningar av både arbete, tid och pengar. Tillsammans bär Lunds stifts pilgrimsförsamlingar ansvaret för arbetet med stiftets leder. Huvudansvar för arbetet har Pilgrimscentrum i Lund på uppdrag av stiftet. Pilgrimsförsamlingar är de församlingar som ligger längs leden och de som har ett aktivt pilgrimsarbete. De pilgrimsförsamlingar som ligger längs leden har ett särskilt ansvar att utifrån de lokala förutsättningarna bidra till att upprätthålla leden och att möjliggöra för pilgrimer att vandra den – både genom att välkomna pilgrimer utifrån och genom egna vandringar.

Denna programförklaring är tänkt som en plattform för gemensam reflektion och samtal, och som ett redskap för det gemensamma arbetet. Det är inte färdigt – utan i en pågående process. Vår förhoppning är att den ska inbjuda till delaktighet och förnyat engagemang. Efterhand kommer programförklaringen att kompletteras med mer information och detaljer kring olika viktiga frågor.

Gå vidare till följande texter:

Teologiska utgångspunkter

Beskrivning av pilgrimsarbetet i Lunds stift

Uppdrag, ansvar och samverkan

Kommunikationsplan