Sändning och mottagande av pilgrimer

Sändning och mottagande av pilgrimer

Sändning och mottagande av pilgrimer kan utformas på många olika sätt och måste anpassas efter de speciella förutsättningar som gäller i just det enskilda fallet.

Man kan bli sänd och mottagen i vilken kyrka som helst. Den som vill bli sänd från domkyrkan, som utgör stiftets och även pilgrimsvägens hjärta, kan kontakta Pilgrimsplats Liberiet. Mottagandet efter en vandring kan ske i den kyrka man kommer till på sin vandring eller kyrkan man blivit sänd ifrån.

Sändning av pilgrimer kan fogas in i söndagens gudstjänst, strax före välsignelsen av hela församlingen och den gemensamma sändningen. Man kan också lägga sändningen i samband med själva vandringsstarten. Om inte tiden för söndagens gudstjänst passar kan sändningen ske i en morgonbön eller veckomässa eller vid en tid helt fristående från veckans gudstjänster.

Förslag till ordning

En enkel ordning kan vara:

Psalm eller sång

Läsning av bibeltexter – se förslag nedan

Bön inför vandringen – kan formuleras fritt eller tas ur Lilla pilgrimsboken

Enskild handpåläggning eller gemensam välsignelse – se nedan

Om sändningen sker i en allmän gudstjänst kan hela momentet läggas in strax före välsignelsen, men sändningen kan också ske i samband med vandringsstart när ingen gudstjänst firas i direkt anslutning till att vandringen påbörjas.

Välsignelsemomentet kan utformas lite olika. Enskild handpåläggning passar bra när man inte är så många och gruppen är bekväm med det. Pilgrimen eller pilgrimerna knäfallereller står framför altaret och de som ska sända iväg samlas runtomkring i en cirkel. Alla kan lägga sina händer på pilgrimens huvud och tillsammans be följande eller andra välsignelseord (se till att alla har texten):

Må den store Guden vara mellan dina båda axlar,
för att beskydda dig när du går och när du kommer.
Må jungfru Marias son vara nära ditt hjärta
och må den heliga Anden flöda över dig,
ja, må den heliga Anden flöda över dig.

eller

Må Guds skönhet lysa upp din väg,
må Kristus gå med dig och bära din oro,
må Anden blåsa på din rygg så att dina steg blir lätta,
och må Maria sjunga för dig trons sånger.

Gemensam välsignelse passar bra om det är en stor grupp. Gruppen kan gärna stå med ryggsäckarna på under välsignelsen. Om pilgrimen eller pilgrimerna ska få ett pilgrimspass delas detta ut efter välsignelsen.

Heliga Birgittas bön avslutar sändningen:

P Herre, visa mig din väg

Alla och gör mig villig att vandra den.

Kyrkklockorna börjar ringa samtidigt som pilgrimen/pilgrimerna vandrar ut ur kyrkan tillsammans med alla andra under sång. De som ska stanna kvar hemma stannar i kyrkporten eller på kyrkbacken, sjunger och vinkar medan klockorna sänder pilgrimen/pilgrimerna ut på sitt yttre och inre äventyr.

En lämplig sändningssång kan vara psalm 730:

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.

Förslag på bibeltexter vid sändning

Oroa dig inte, var inte ängslig.
En god ängel skall gå vid din sida.
(Tobits bok 5:21-22) 

Måltiden gav honom kraft att gå
i fyrtio dagar och fyrtio nätter,
ända till Guds berg Horeb.
Då kom Herrens ord till honom.
(1 Kungaboken 19:8-9)

 Gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig.
Jag är med dig.
(Profeten Jeremias bok 1:7-8) 

Jesus sade: Den som tar emot er tar emot mig,
och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig.
(Matteusevangeliet 10:40)

 När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus.
Om där bor en fridens man skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom.
Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds.
(Lukasevangeliet 10:5-7)

Mottagande av pilgrimer

Mottagandet av pilgrimer kan se olika ut och kan behöva anpassas till på hur pilgrimen/gruppen gjort under vandringen. Olika församlingar kan också ha olika traditioner kring mottagande av pilgrimer. Det är därför bra att pilgrimer och församling pratar igenom hur det ska utformas. Den mottagande församlingen har ett ansvar att försöka se till att någon finns på plats för att möta och välkomna.  Önskvärt är att pilgrimen möts av klockor som ringer och en öppen kyrka. Tänd gärna ljus på altaret och ljusbäraren. Eventuellt kan vandringen avslutas med en enkel mässa.

Det är ofta bäst att vandra raka vägen in till högaltaret och samla sig framför det. Gå gärna in under sång. Till exempel en taizésång som: Sjung lovsång alla länder… eller Härlig är jorden.
Någon kan leda en gemensam bön där pilgrimen/pilgrimerna får tacka för sin vandring, bära fram intryck och upplevelser och tacka för att de får komma fram till Guds hus.
Det kan också passa att ha ett gemensam delande, här eller strax efteråt.
Om pilgrimsbevis ska delas ut görs det här.
Avsluta gärna samlingen vid altaret med en gemensam lovsägelse:

P Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden
Alla Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.