Pilgrimens nyckelord och de ekologiska ledorden

Vi ber om att få komma till friheten i Kristus –
där allt som binder förlorar sin makt,
till enkelheten i Kristus –
där allt som splittrar sjunker undan,
till tystnaden i Kristus –
där allt är levande närvaro,
till bekymmerslösheten i Kristus –
där varje ögonblick är Guds nu,
till långsamheten i Kristus –
som låter oss ana livets helande kraft i oss,
till andligheten i Kristus –
att han är i oss och vi i honom,
till delandet i Kristus –
där allt har blivit oss givet för att ges vidare.

 

 

Foto: Christina Broomé Alamin

Text: Magnus Malmgren

 

 

Vi ber om att få komma till friheten i Kristus –
där allt som binder förlorar sin makt,
till enkelheten i Kristus –
där allt som splittrar sjunker undan,
till tystnaden i Kristus –
där allt är levande närvaro,
till bekymmerslösheten i Kristus –
där varje ögonblick är Guds nu,
till långsamheten i Kristus –
som låter oss ana livets helande kraft i oss,
till andligheten i Kristus –
att han är i oss och vi i honom,
till delandet i Kristus –
där allt har blivit oss givet för att ges vidare.

 

Syftet

 

Syftet med det här reflektions och samtalsmaterialet är att inspirera till omställning och ett hållbart liv, både i en inre och yttre mening.

Utgångspunkten har varit att hitta sätt att tala om klimatkrisen och hur den påverkar oss, men frågan om ett hållbart liv är förstås mycket vidare än så. Därför kan materialet användas i alla samtal som berör existentiella livsfrågor, andlig hälsa, sorgearbete och återhämtning.

Det står dig som vill använda materialet fritt att anpassa och komplettera materialet så att det passar de givna förutsättningarna.

Pilgrimens nyckelord

 

Omställning handlar inte bara om förändrade beteenden. Det är en inre, andlig process.

Pilgrimens nyckelord kan ge inspiration till omställning, både i våra personliga liv och i vår gemensamma strävan efter en bättre, mer jämlik och hållbar värld. De är processord, som pekar ut en riktning men inte ger färdiga svar. Utifrån våra olika erfarenheter och utgångspunkter kan vi med deras hjälp tyda livet.

Pilgrimens nyckelord är öppna och kan växa i mening och betydelse när vi reflekterar över dem. De kan hjälpa oss hitta det som är äkta – men det kräver både eftertanke och urskillning. Vad är sann frihet, vad är det för enkelhet som är av godo, vilken tystnad skänker liv? Svaren på dessa frågor måste var och en upptäcka på egen hand, men likafullt finner vi dem ofta genom att lyssna på varandra.

Alla nyckelord har också en negativ baksida, en förvrängd version. Nyckelordets positiva innebörd återspeglar en världsbild som är ekologisk snarare än dualistisk, inriktad på att spegla komplexa samband och samspel snarare än på polarisering och avgränsning.

 

De ekologiska ledorden

 

De ekologiska ledorden är ett försök att synliggöra nyckelordens frigörande innebörd. Vi kan tala om frigörelse, både i yttre och inre mening – att befrias ur yttre tvång och begränsning, men också ur de låsningar som skapas av våra egna föreställningar och fördomar.

Till vart och ett av pilgrimens nyckelord har vi fogat ett ekologiskt ledord. Tanken med att på detta vis sätta samman ord i ordpar är att vi kan förstå orden på ett nytt sätt när vi förstår dem i relation till varandra. Orden hör samman och förklarar varandra.

Varje tolkning är förstås bara en av flera möjliga – kanske ser du en mening i att till exempel foga samman frihet och mångfald som vi gör här, kanske har du ett annat synsätt. Det är i så fall alldeles som det ska vara, det ger möjligheter till fruktbara samtal.

 

 

Frihet och mångfald

Vi ber om att få komma till friheten i Kristus –
där allt som binder förlorar sin makt.

 

Den slingrande stigen som sträcker sig uppåt och förbinder jord med himmel kan stå som en symbol för frihet.

Frihet är något vi skapas till, något vi föds till. Den är inte betingad av yttre omständigheter utan av vad vi innerst inne är. Den kan inte heller tas ifrån oss, men vi kan förnekas rätten att leva som fria människor. Vi kan tvingas in i begränsande mallar.

Yttre ofrihet begränsar vår förmåga att utveckla vår skapelsegivna inre frihet. Ändå kan vi mitt i en trasig värld sträva efter att leva i överensstämmelse med vår inre frihet. Den sanna friheten låter sig inte besegras.

Frihetens möjlighet räcks oss i gemenskap – och kallar oss att räcka gemenskapen vidare. Den sanna friheten är inte fullt ut förverkligad någonstans i världen, men finns överallt som en mer eller mindre synliggjord möjlighet. Strävan efter en sådan frihet hänger samman med ett bejakande av mångfalden.

Där jag och du tillåts vara som vi är, i all vår unika egenart, där kan friheten finnas. I naturen liksom i det mänskliga samlivet skapar mångfald förutsättningar för en långsiktigt hållbar värld. Allt ingår i ett nätverk av relationer, allt påverkar allt annat, och det är i den samhörigheten och ömsesidigheten vi finner frihet.

Frihet leder till mångfald och mångfald till frihet.

 

Reflektion inför bilden

 • Vad ser du?
 • Vad får du för känsla när du tittar på bilden? Vad berör dig? Varför?
 • Hur får ordet frihet liv i bilden?

Samtalsfrågor

 • Vad är frihet för dig?
 • När känner du frihet?
 • När känner du dig fången?

 

 • Vad är mångfald för dig?
 • Hur har du erfarit mångfald i ditt liv?
 • På vilket sätt skulle mångfald kunna berika dig och ditt liv?

 

 • Håller du med om att det finns ett samband mellan frihet och mångfald?

 

Enkelhet och ansvarighet 

Vi ber att få komma till enkelheten i Kristus –
där allt som splittrar sjunker undan.

 

Den enkla lilla stugan vid havet berättar om det enkla livet.

Vi kan inte göra allt, vara allt, leva alla liv – men vi kan eftersträva att på bästa sätt leva det liv som givits åt oss, vara dem vi innerst inne vill och kan vara och ta ansvar för det som anförtros åt oss. I den enkelheten ryms ofta en oändlig rikedom.

Den sanna enkelheten kräver inre urskillningsförmåga men också yttre omställning. Vi behöver lära oss se på oss själva ur helhetens perspektiv. Resonans är ett ord som beskriver vad inre och yttre enkelhet kan ge. Livet omkring oss får möjlighet att spegla sig i oss, ljuda i oss, uppfylla oss.

Ansvarighet – vår förmåga att leva i levande gensvar inför livet, att svara an på de behov som andra varelser och hela skapelsen har – bygger på att vi kan relatera till det som finns utanför oss själva. Den är sammankopplad med förmågan till inkännande och empati, till resonans.

För att kunna leva ansvariga i världen behöver vi komma till oss själva, upptäcka det väsentliga i våra liv och skala bort det som blivit en börda och ett hinder för oss.

Enkelhet leder till ansvarighet och ansvarighet till enkelhet.

 

Reflektion inför bilden

 • Vad ser du?
 • Vad får du för känsla när du tittar på bilden? Vad berör dig? Varför?
 • Hur får ordet enkelhet liv i bilden?

Samtalsfrågor

 • Vad är enkelhet för dig?
 • Vad i ditt liv skulle du klara dig bättre utan?
 • Hur kan du leva mer enkelt?

 

 • Vad innebär ansvarighet för dig?
 • När tar du ansvar?
 • Vad kan göra det svårare eller lättare att ta ansvar?

 

 • Finns det ett samband mellan enkelhet och ansvarighet?

 

Tystnad och öppenhet

Vi ber att få komma till tystnaden i Kristus –
där allt är levande närvaro.

 

Fågeln som svävar över det lugna havet befinner sig i en värld som är full av ljud och ändå tyst.

Vid sidan av den destruktiva, kvävande tystnaden finns en helig tystnad som ger rum för lyhördhet och lyssnande. Den skapas inte genom frånvaron av ljud utan genom närvaro.

Vi anar Gud i tystnaden, som en tystnad som talar in i vår tystnad, ett livets mysterium. Det är i tystnaden som samtalet blir till, som orden når fram och blir hörda. Det är i den som språket blir något vi delar med varandra. Utan den finns ingen gemenskap och ingen mening. Den sanna tystnaden är därför en grogrund för medmänsklighet, och solidaritet.

Att öva sig i lyssnande tystnad innebär att leva i öppenhet inför livet. Det innebär att vi måste ge upp kampen om att höras och synas mest, för att i stället skärpa hörseln för det nedtystade och rikta blicken mot det osynliggjorda.

Öppenheten mot det sårbara livet utanför oss ger en känslighet för det sårbara livet inom oss. När människan betraktar skapelsen som sin egendom, som något hon har rätt att exploatera efter eget gottfinnande, då har varken vatten, luft, jord, växter eller djur någon talan.

Tystnad leder till öppenhet och öppenhet till tystnad.

 

Reflektion inför bilden

 • Vad ser du?
 • Vad får du för känsla när du tittar på bilden? Vad berör dig? Varför?
 • Hur får ordet tystnad liv i bilden?

 

Samtalsfrågor

 • Vad är egentligen tystnad?
 • Hur upplever du tystnad i ditt liv?
 • På vilket sätt påverkas du av tystnaden?

 

 • Vad innebär öppenhet för dig?
 • Hur har du upplevt öppenhet i ditt eget liv?
 • På vilket sätt kan du öva dig i öppenhet?

 

 • Finns det ett samband mellan tystnad och öppenhet?

 

Bekymmerslöshet och tillit

Vi ber att få komma till bekymmerslösheten i Kristus –
där varje ögonblick är Guds nu.

 

Växterna som slagit rot på den övergivna tågvagnen kan vara en bild för bekymmerslöshet.

Livets krafter verkar oupphörligt, också när våra ansträngningar och strävanden kommer på skam och blir till intet. När vi inser att vi är delaktiga i något större, förstår vi vad det innebär att vara välsignad. Inte av egen kraft utan genom den kraft som bär mig.

Klimatångesten har sin grund i högst verkliga utmaningar som vi måste erkänna och ta på allvar. Ångest i alla former uppstår ur en känsla av maktlöshet och hjälplöshet i en ohållbar situation. För att komma ur dess grepp måste den omvandlas till en frigörande kraft. Det är den heliga bekymmerslösheten.

Vi behöver erkänna att vi är maktlösa – att våra liv blivit ohanterliga, och förlita oss på att en Makt större än oss själva kan hjälpa oss att återfå vårt förstånd. Vi behöver öva oss i att vårda ett välgrundat hopp och en trygg tillit. En ohållbar situation är inte detsamma som en hopplös situation.

Den heliga bekymmerslösheten ger oss kraft att göra vad vi förmår i varje situation, utan att övermannas av vanmakt och hjälplöshet. Vi är alltid beroende av de livsuppehållande krafter som har sin grund i själva skapelsen. Vi behöver kunna känna tillit, annars övermannas vi av vår rädsla. När vi ställs inför livsavgörande kriser kan en sådan tillit eller tro vara vår enda livlina.

Bekymmerslöshet leder till tillit och tillit till bekymmerslöshet.

 

Reflektion inför bilden

 • Vad ser du?
 • Vad får du för känsla när du tittar på bilden? Vad berör dig? Varför?
 • Hur får ordet bekymmerslöshet liv i bilden?

Samtalsfrågor

 • Vad är bekymmerslöshet för dig?
 • Vad skulle du behöva släppa taget om? Kapitulera inför?
 • Vad hjälper dig att uppleva bekymmerslöshet?

 

 • Vad innebär tillit för dig?
 • När vågar du lita på någonting utanför dig själv?
 • Hur kan du växa i tillit till livet och Gud?

 

 • Finns det ett samband mellan bekymmerslöshet och tillit?

 

Långsamhet och hållbarhet

Vi ber att få komma till långsamheten i Kristus –
som låter oss ana livets helande kraft i oss.

 

Trädet med sitt djupa rotsystem får representera långsamheten och den djupa förankringen.

Människan är som ett träd. Hon behöver få växa i den takt som krävs för att bli rotad i jorden. Hög hastighet och produktivitet utarmar livet. Det leder till ytliga rotsystem och en oförmåga att möta livets stormar. Den heliga långsamheten är den takt som skapelsen själv anger.

Ibland kan vi på ett fysiskt påtagligt sätt känna vad som sker med oss när vi saknar tillgång till långsamhet, vi drabbas av stressyndrom, blir utbrända och går i väggen. Utan vila och tid för reflektion och bön blir våra liv meningslösa och tillvaron ytlig. Utan livsrytm och mönster i tillvaron blir livet ohållbart.

Hade samhället präglats av mer långsamhet, eftertanke och långsiktighet hade det också haft en större beredskap att möta klimatkrisen och alla dess effekter. Samma sak gäller för våra egna personliga liv. De blir mer långsiktigt hållbara om vi lever i takt med livets egen rytm. Det betyder inte att vi kan vara passiva och handlingsförlamade, snarare att vi måste söka den heliga långsamhet som ger oss närvaro och beredskap att helt och fullt ta in situationens allvar och agera.

Långsamhet leder till hållbarhet och hållbarhet till långsamhet.

 

Reflektion inför bilden

 • Vad ser du?
 • Vad får du för känsla när du tittar på bilden? Vad berör dig? Varför?
 • Hur får ordet långsamhet liv i bilden?

Samtalsfrågor

 • Vad innebär långsamhet för dig?
 • Hur tar långsamheten plats i ditt liv?
 • Var kan du finna du näring och stillhet?

 

 • Vad betyder hållbarhet för dig?
 • Vad är det som gör ditt liv hållbart – och vad kan göra att det känns ohållbart?
 • Vad behöver du i ditt liv för att vara hel/hållbar? Vad i ditt liv ger stress och splittring?

 

 • Finns det ett samband mellan långsamhet och hållbarhet?

 

Andlighet och förundran

Vi ber att få komma till andligheten i Kristus –
att han är i oss och vi i honom.

 

Att helt plötsligt få syn på en annan levande varelse kan fylla oss med förundran och vördnad. Mötet med henne kan bli en gåva som låter oss ana livets ofattbara skönhet.

Överallt och närsomhelst kan vi drabbas av det som är större, det som öppnar upp tillvaron på djupet. När tillvarons innersta berör oss kan vi uppleva att livet ofrånkomligt angår oss. Det genomsyras, genomandas av det ofattbara, mysteriet, det heliga. Livets under kan ingen stå oberörd inför. Inte heller dödens gåtfullhet. Det påverkar hur jag ser på mig själv. Det ger mig tillgång till en livsförståelse som hjälper mig att göra motstånd mot krafter som vill behärska och objektifiera livet. Den sanna andligheten lär oss att allt inte kan förklaras. Allt kan inte ägas. Allt kan inte exploateras. Inte heller jag förtjänar att förtingligas.

Naturen kan uppfylla oss med förundran och bävan och få oss att se vår egen del i den stora livsväven. Problemet är att vi ofta är så främmande inför verkligheten att vi inte förmår att på allvar ta till oss vad den kräver av oss. Ett distanserande och objektifierande synsätt leder till att naturen uppfattas som något vi har rätt att bruka som vi vill. Om vi verkligen tog naturens andliga värden på allvar skulle det medföra en förändrad syn på vårt förhållande till den – men också en förändrad syn till oss själva. Det skulle leda till en ekologisk livshållning.

Andlighet leder till förundran och förundran till andlighet.

 

Reflektion inför bilden

 • Vad ser du?
 • Vad får du för känsla när du tittar på bilden? Vad berör dig? Varför?
 • Hur får ordet andlighet liv i bilden?

Samtalsfrågor

 • Vad innebär förundran?
 • Vad väcker din förundran?
 • Hur kan vi bli lära oss lägga märke till det vackra i Skapelsen?

 

 • Vad betyder andlighet för dig?
 • Hur får din andlighet plats i din vardag? Har du någon favoritplats för bön? Vilken?
 • Vad skulle du kunna göra för att ge andligheten mer utrymme?

 

 • Finns det ett samband mellan andlighet och förundran?

 

Delande och inkludering

Vi ber att få komma till delandet i Kristus –
där allt har blivit oss givet för att ges vidare.

 

Den flitiga lilla pollinatören i blomman påminner om delandets mirakel. Det som delas bär frukt, det blir alltid mer.

Att dela är grundläggande för det mänskliga livet, och för ett hållbart liv. Vi är skapta för att dela med oss, men vi behöver lära oss att bruka vår förmåga att dela med oss på rätt sätt.

Den sårbarhet som vi alla delar som skapade varelser, med ömtåliga, dödliga kroppar, är avgörande för att förstå vad delandets djupaste hemlighet är. Vi är alla burna och får alla bära livet. Det heliga delande handlar inte om ”välgörenhet” utifrån en övertagsposition – utan om en samhörighet som upphäver skillnaderna mellan oss. Delande innebär att vara delaktig, att vara sedd som en tillgång, att vara accepterad och viktig för sin egen skull, att vara behövd och att få vara behövande.

I gemenskaper som präglas av sådant delande kan människor befrias och läkas, där kan livet förvaltas och motståndet mot destruktiva krafter ta form. I sådana gemenskaper är alla medräknade och alla har något att bidra med.

Det är i sådana gemenskaper som hoppets berättelser kan vårdas och solidariska värden odlas, där kan människor mobiliseras att arbeta för fred, rättvisa och hållbarhet. Klimatfrågan hör samman med arbetet att bygga sådana gemenskaper och skapa ett solidariskt samhällskontrakt med lika rätt till en grundläggande välfärd åt alla överallt.

Delande leder till inkludering och inkludering till delande.

 

Reflektion inför bilden

 

 • Vad ser du?
 • Vad får du för känsla när du tittar på bilden? Vad berör dig?
 • Hur får ordet delande liv i bilden?

 

Samtalsfrågor

 

 • Delande kan vara olika saker. Vad tänker du på?
 • Är du del av någon gemenskap där du känner dig trygg och får vara den du är?
 • Vad gör det med oss när vi får dela med oss av oss själva och sådant som vi vill bidra med?

 

 • Vad kan det innebära att vara inkluderad, medräknad och tagen i anspråk?
 • I vilka sammanhang har du upplevt att du blivit inkluderad?
 • På vilka sätt kan du göra så att människor i ditt liv kan känna sig mer behövda och efterfrågade?

 

 • Finns det ett samband mellan delande och inkludering?

 

Hur materialet kan användas

 

Materialet kan förstås användas på många olika sätt.

Frågorna är tänkta som en hjälp för att få igång reflektion och samtal. Det viktiga är inte att alla frågor diskuteras utan att det blir ett meningsfullt samtal.

Bönen som finns i materialet kan användas som inledning och avslutning av övningen. Sinnesrobönen, Herrens bön och välsignelsen kan också passa. Eller varför inte en Taizésång.

Via denna länk hittar du tre olika upplägg för övningar med materialet:

 

 • I en samtalsgrupp som träffas vid sju separata tillfällen och samtalar om varje ordpar för sig.
 • Som en stationsvandring inomhus eller utomhus där alla nyckelord används.
 • Som hjälpmedel för enskild reflektion.

 

Där finner du också fler, fördjupande frågor till texten, mer material om nyckelorden, samt information om walk for future.