Vadensjö kyrka / Vadensjö Church

Helande

Från Vadensjö kyrka ser man långt. Vid klar sikt anas Öresund och bron över sundet. Under medeltiden var Öresund danskt vatten som förband Skåne med resten av Danmark. Så kom krigen mellan Danmark och Sverige. Freden i Roskilde 1658 innebar att Skåne blev svenskt. Men Danmark gav inte upp sitt landskap. Sommaren 1676 landsteg den danska hären på Råå söder om Helsingborg och den tredje augusti intog danskarna Landskrona.

Kyrkan på höjden hade då stått här i 500 år. När kriget tog slut 1679 gapade stora hål i de gamla, tunga murarna och två av kyrkans gavlar hade rasat ned.

Men inte bara krig har hotat kyrkan på höjden. Det berättas om svåra stormar under 17- och 1800-talen som skadade henne svårt och i januari 2005 raserade stormen Gudrun kyrkans torn.

Folket i bygden har aldrig gett upp sin kyrka utan envist vandrat hit för att hela det som rasat. Alla händer som genom århundradena lappat, lagat och byggt om den utsatta lilla helgedomen är en bild av Gud. Den envise, helande guden som aldrig ger upp om någon enda människa.

 

Healing

One can see a long way from Vadensjö Church. On a clear day one can get a glimpse of Öresund and the bridge over the sound. During the Middle Ages Öresund were Danish waters connecting Skåne with the rest of Denmark. Then came the wars between Denmark and Sweden. When the peace treaty was concluded in Roskilde in 1658 Skåne became a Swedish province. But Denmark did not give up its territory. In the summer of 1676 the Danish army disembarked at Råå south of Helsingborg and on 3 August the Danes captured the city of Landskrona.

The church on the hill had by then been standing here for 500 years. When the war ended in 1679 large holes gaped in the heavy old walls and two of the church gables had tumbled down.

But not only wars have threatened the church on the hill. There are stories from the 18th and 19th centuries about severe storms that wrought great damage to her. In January 2005 the storm Gudrun tore down the church tower.

People in the area have never given up on their church but have faithfully walked up here to heal what has been wrecked. All the hands that have patched, mended and rebuilt the exposed little church throughout the centuries are a picture of God. The faithful, healing God who never gives up on any single person.