Minnesanteckningar från rådslag Pilgrimsplats Liberiet 21/11 2017

Arbetet runt Pilgrimscentrum Liberiet

Punkter som togs upp under samrådsmötet i Domkyrkoforum den 21/11 – 2017

Hur skapar vi en ideellt grundad pilgrimsverksamhet från ”gräsrötterna”? Vi samtalade om hur vi kan få människor att känna sig inbjudna och välkomna, efterfrågade och tagna i anspråk. Det är viktigt att de som varit aktiva vid Liberiet och i pilgrimsarbetet ska känna att de behövs och att det finns uppgifter att fylla. Ett konkret förslag var att skapa en ”form” för hur olika uppgifter skulle kunna läggas ut – när något behöver göras, stort eller litet. Många vill gärna vara med och hjälpa till men binder helst upp sig till enskilda åtaganden. En annan tanke är att utse frivilliga som får en samordnande och kontaktbyggande funktion.

Aktiviteter kring Liberiet

Som ett övergripande tema för pilgrimsarbetet har vi satt Kyrkornas världsråds ”pilgrimage for justice and Peace” – pilgrimsfärd mot rättvisa och fred. På olika sätt försöker vi anknyta till detta genom vandringar och annat.

 1. Helgmålsvandringar, ca en gång i månaden – behöver vara en grupp som jobbar med
 2. Labyrintvandringar under våren (kanske också en labyrintkurs) – behöver också ledare
 3. Vandringar till heliga platser – hur, när, med vem?
 4. Vandring från krypta till krypta – detta har Martin Cruce tankar om som ska diskuteras vidare med Per Lidbeck och Magnus.
 5. Marias mantel – Anne Ekberg vill gärna ordna
 6. Trettondagsvandring – Anne Ekbergs förslag
 7. Pilgrimsbönen – fortsätter som förut, men med en något ändrad ordning. Vi strävar efter att ha en som leder bönen och en textläsare. Vi förnyar sångblad. Vi testar en ny avslutning där vi avslutar med att önska varandra frid, sjunger Må din väg eller annan välsignelsesång (fast samma över en period) och hjälps åt att plocka i ordning under tystnad. Ett nytt schema kommer till januari.
 8. Föredrag – med pilgrimstema, gärna med gäster. Kan kanske vara en fortsättning på läsecirkeln. Får gärna vara kopplat till en grupp som samtalar.Pilgrimskatekumenatet – fördjupning i kristen troUtbildning kring pilgrimspärmen – som måste uppdateras
 9. Inbjudan till kurser och dyl i Vadstena mm
 10. Medvandrarskapet – fördjupning av det kristna livet utifrån det egna uppdraget
 11. Fördjupning under fastan kring katekesen
 12. Läsecirkel – med läsning av en bok per månad. Gruppen hjälper till att välja böckerna. Det finns en färdig lista i början av terminen. Man kan på så vis välja vilka gånger man vill vara med. Vi turas om att leda samtalen.

Liberiet – fortfarande under uppbyggnad Planer kring husets användning

 1. Vägvisare utanför planerad
 2. Stenar i grunden – kampanj på g. Infotavla utanför planerad
 3. Tioårsjubileet pilgrimsvägen söndag före pingst 2019 Eventuellt Taizedagar i domkyrkan 
 4. Vandringar på alla leder – dags att börja organisera grupper. Lena Lundberg har börjat Karlskrona – Lund. Vandrare kommer från t ex Vadstena.

Utbyggt samarbete i Lund

 1. En önskan att inkludera övriga församlingar mer i pilgrimsarbetet. Hur skapar vi mer nätverk? Också ekumeniskt?
 2. S:t Larsparken – önskan om att skapa en grupp som arbetar med skötsel av S:t Lars kyrkogård. OK från kommun och ägare krävs. Ingrid Ekstrand drivande.
 3. Bygga rastplatser vid Lunds infarter. Stenar längs leden.
 4. Vårmöte i april för ungdom 19-39.

Information 

Informationskanalerna genomgår en översyn. Hemsidan uppdateras. Facebook kopplas till hemsidan. Event läggs ut på facebook. Nyhetsbrev varje månad. Finns en gemensam kontaktlista att fylla på.

Långa vandringar på g.

 

 1. Vadstena. 25 maj – 17 juni
 2. S:t Olof 25 juli – 29 juli
 3. Vadstena – Kopparberg Augusti

Kommande träffar

 

13 december – Vandringsgrupp – 17.30 för de som vill planera vandringar i Lund med omnejd.

13 december – Medvandraskapet 18.30 för de som vill samtala om medvandrarskapet, hur och vad?

20 december – möte om pilgrimsarbetet runt Lunds domkyrka, julfika.