Medvandrarskapet

Fördjupning om det kristna lärjungaskapet, kallelsen och gemenskapen

Många ger uttryck för en längtan att få samtala om hur vi kan och varför vi vill leva ett kristet liv, mitt i världen och i gemenskap med andra kristna. Hur kan tron ta konkret gestalt? Varför behöver vi en kristen gemenskap? Varför är jag engagerad i en församling, i en grupp, en verksamhet? Vad är min längtan – vad känns meningsfullt och viktigt?

Vill du tala om det som på djupet motiverar dig att engagera dig i församlingslivet, det som får dig att se ditt liv tillsammans med arbetskamrater, vänner, familj som ett liv i lärjungaskap – då är medvandrarskapet ett sammanhang för dig. Vi tror att vi kan lära av varandras erfarenheter, längtor och visioner om kyrkan och det kristna livet.

Medvandrarskapet vänder sig till alla som är eller vill vara ideella i kyrkan: till förtroendevalda, gudstjänstvärdar, till medvandrare i katekumenat, pilgrimsledare, samtalsledare i olika grupper, gudstjänstvärdar, ideella inom diakoni och ungdomsarbete etc.

Medvandrarskapets fem teman

Vi samlas kring fem teman: Medvandrare, bedja, lära, tjäna och vittna. De utgår från kyrkans grundläggande uppgift.

Medvandrare

Vi börjar alla som sökare och blir någonstans på vägen varandras medvandrare – och Kristus vandrar med oss. Denna rörelse omfamnar hela skapelsen och livets alla dimensioner. Kyrkan är vandringsfolket, en gemenskap av pilgrimer: människor på livets väg, som söker tillvarons ursprung och mål i Gud.

Bedja

Bönen är gudstjänstens och det kristna livets centrum, den troende människans öppenhet eller längtan efter Gudsgemenskap och relation. Den hjälper oss att komma nära Gud som en levande och närvarande Gud som är involverad i världen. Bönen är därför ett språk och ett sätt att vara som vi tillsammans kan utveckla genom att tillsammans utforska och gestalta.

Lära

Genom tron ställs vi inför en Gud som vill förvandling och förnyelse. Därför är trons liv en ständigt pågående lärandeprocess. Vi är inte färdiga. Den insikten kan hjälpa oss skapa en öppen och lyhördgemenskap. Alla är lärande, alla är lärare… Tron växer genom delande. Det kräver en grundläggande jämlikhet, vi är alla sökare – och alla kan vara varandras medvandrare.

Tjäna

Vi längtar ofta efter att få leva i ömsesidighet och samstämmighet, med och för varandra, eftersom det är genom att ge som vi får. En tjänande hållning utgår från att frigöra och befria medmänniskans egen inneboende potential, att ge henne redskapen för att hantera sin livsproblematik och att finnas där när hennes krafter inte räcker till. Vi behöver varandra.

Vittna

Vi måste synliggöra det som är viktigt, det vi måste berätta om. Många gånger uppstår behovet av att vittna i det förhållandet att livet inte är som det ska. Inför ondska, förtryck och orättvisor känner vi kravet att stå upp för det rätta och sanna. Den positiva sidan hämtar kraft ur den negativa. Det finns hopp, det finns möjligheter, det finns vägar framåt. Kristus är uppstånden.

 

 

Hur fungerar medvandrarskapet:

Vi samlas några heldagar under ett drygt halvår för att vandra, samtala och reflektera tillsammans, samt möta olika personer som delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Tystnad, bön och gudstjänst är också viktiga inslag.

Totalt blir det 6-7 träffar. Alla träffar blir i Lund med tyngdpunkt på Pilgrimscentrum/Liberiet, Domkyrkan och Klosterkyrkan.

Vår egna erfarenheter och berättelser får utgöra utgångspunkt för en gemensam reflektion.

Några av de trådar vi vill knyta ihop är:

  • Det personliga – min egen självförståelse som människa och kristen.
  • Det gemensamma – vad är kyrkan?
  • Gud och världen – hur ser vår Gudsbild och vår världsbild ut, hur påverkas den av vårt engagemang i kyrkan?
  • Det metodiska – hur gestaltar vi vår tro i konkreta handlingar, i sättet att fira gudstjänst, undervisa, samtala, visa solidaritet, bära vittnesbörd?

Varje medvandrare uppmanas ha en personlig handledare, som hen möter vid fyra tillfällen för enskilt samtal. Handledaren ska vara diakon eller präst. Det finns en mall till stöd för dessa samtal.

Medvandrarskapet ska vara präglat av en prövande och öppen hållning där mycket får formas av de deltagandes egna behov, frågor och önskemål.

 

Starta en medvandrarskapsgrupp – för församlingar

 

Målet för pilgrimscentrum är att utveckla metoder som kan inspirera och föras vidare till andra. Ett arbetsmaterial för medvandrarskapet är under utveckling. Skulle din församling vara intresserad av att arbeta med en grupp ideella utifrån medvandrarskapets grundtankar så är ni varmt välkomna att höra av er för vidare information.

 

Medvandrarskapet – broschyr

 

Pilgrimskatekumenatet –

att söka en helande tro

Hösten 2020 startar en ny grupp pilgrimskatekumener. Det är den sjätte gruppen i rad.

Vi är alla sökare, hela livet! En tro på en levande Gud är något mer än antaganden och föreställningar, det är en relation med en närvarande, påtaglig motpart – den Gud som skapat oss och som möter oss. Det är en tro som är förknippad med vårt eget sökande efter helande och helhet, med vår längtan efter att stå ansikte mot ansikte med den som gör oss till dem vi är. Därför är det en tro som aldrig är färdig – inte i detta livet – det är en sökande tro.

Pilgrimskatekumenatet i Lunds stift är en möjlighet för dig som vill fördjupa din kristna tro. I samtal, vandring, bön och tystnad tar vi oss under nio månader genom en del av det landskap som är den kristna tron. Vägmärken på vägen är orden: välkomnande, sökande, kallelse, helande, bekräftelse, tro och sändning.

Alla är välkomna! Pilgrimskatekumenatet erbjuder dig en möjlighet att döpas eller konfirmeras, men genom pilgrimskatekumenatet kan du också förnya ditt dop och bekräfta din vilja att leva som kristen.

Vill du veta mer, kontakta pilgrimscentrum Lund/Liberiet. Vi börjar med en ny grupp vartannat år, men det går att anmäla sig året om.

Medvandrarskapet och Pilgrimskatekumenatet är ett samarbete mellan Pilgrimscentrum Lund, Sankt Peters klosters församling och SENSUS.

www.pilgrimsvagen.se