Brösarps kyrka / Brösarps Church

Tystnad

Kusten i öster och vandringsvägen från Brösarp söderut mot Haväng är överjordiskt vacker. Det finns österlenbor som, med glimten i ögat, säger att här är det onödigt grant. Många kallar trakten för ett paradis, ett Eden, en lustgård. Kanske är det därför så många längtar hit.

I en av sina visor beskriver Olle Adolphson detta som en plats där ”tystnaden går i kullarnas gräs”.

Ett av pilgrimens sju nyckelord är tystnad.

Den som möter det överjordiskt vackra tystnar gärna i förundran över det hon ser. Men tystnaden är också någonting som pilgrimen aktivt väljer vid varje pilgrimsvandring, även när hon vandrar i osköna trakter. De som övat sig i tystnadens konst kan berätta hur sinnena öppnas och hur det egna hjärtat vidgas. Den kände trappistmunken Thomas Merton skriver ”det är inte tankarna som är viktiga utan timmarna i tystnad”.

Den erfarenheten gjorde även profeten Elia. I Bibeln berättas hur han gick upp på berget Horeb för att söka Gud. Det kom en storm, en eld och en jordbävning, men Gud fanns inte där. Då hörde han ett stilla sus, och där var Gud.

 

 

Silence

The coast in the east and the trail from Brösarp southwards to Haväng is gloriously beautiful. With a twinkle in the eye some locals even describe it as unnecessarily lovely. Many call the area a paradise, a garden of Eden. Maybe that is why so many want to come here.

In one of his songs, the Swedish troubadour Olle Adolphson describes this as a place where ”silence walks in the grass of the hills”. One of the pilgrim’s seven key words is silence. Anyone who comes across such divine beauty easily falls silent in awe of what she sees. However, silence is also a choice that the pilgrim actively makes on every pilgrimage, even

if in not so beautiful areas. Those who have practised the art of silence can witness to how their senses open and their hearts widen. The famous Trappist monk Thomas Merton writes that it is not the thoughts that are important but the hours spent in silence.

The prophet Elijah made the same experience. The Bible tells about how he went up on the mountain of Horeb to seek God. There was a storm, a fire and an earthquake, but God was not in them. Then Elijah heard God in the gentle whisper that followed. God was there.