Elleholms kyrka / Elleholm´s Church

Under ytan

Under kyrkans allra första tid i romarriket var kristendomen tidvis förbjuden och den som blev ertappad kunde bli kastad till lejonen. Därför spreds fisken som ett hemligt tecken, ett

kodord för Kristus som ristades in i en vägg eller ritades på marken. Inne i fisken stod ofta bokstäverna ICHTYS som på grekiska betydde just fisk, men samtidigt var begynnelsebokstäverna i uttrycket ”Jesus Kristus Gud Son Frälsaren”.

Elleholm ligger mitt i Mörrumsån. Korsvirkeskyrkan från 1700-talet är bevarad men borgen och staden Elleholm som låg här på medeltiden är sedan länge borta.

Liksom laxen simmar osedd under vattenytan bor minnena av det forna livet här på ön i markens minne. Här inne i den lilla kyrkan, på en sten eller vid kanten av ån kan pilgrimen stanna upp och fundera över allt i tillvaron som finns men ändå inte syns, i havens väldiga djup, i universums oändlighet och inne i hennes eget inre.

 

Below the surface

During the first era of the Church in the Roman Empire, Christianity was at times forbidden. Anyone who was discovered could be thrown to the lions. That is why the fish was used as a secret sign, a code word for Christ that was carved into a wall or drawn on the ground. Inside the fish were written the letters ICHTYS, which in Greek actually meant fish, but they were also the initial letters in the phrase ”Jesus Christ, God’s  Son, Saviour”.

Elleholm is situated in the middle of the Mörrum river. The halftimbered church from the 18th century is preserved, but the medieval castle and the town of Elleholm are long gone. Like the salmon that swim unseen beneath the river’s surface, memories of the old ways live in the memory of the land here on the island. Inside the little church, on a stone or at the edge of the river, the pilgrim can stop and ponder over everything in life that exists but is not seen, in the great depths of the oceans, in the eternity of the universe and inside our selves.