Förkärla kyrka / Förkärla Church

Vadstället

Här glittrade en gång vattnet i en grund havsvik. Den skar långt in i landskapet och just på denna plats fanns ett bra vadställe. Runt vadstället växte Förkärla by fram och det föll sig naturligt att bygga kyrkan här, där alla passerade. I åkern en bit ifrån kyrkan finns rester av en gammal bro, Sveriges äldsta. Den ligger sedan länge på torra land.

Detta är fortfarande en plats där många människor passerar, men nu på den stora E22:an strax norr om kyrkan.

I Bibeln berättas det om patriarken Jakob som mötte Gud just vid ett vadställe. I stället för att gå över floden som han tänkt, hamnade Jakob i en brottningskamp med Gud som varade hela natten. I gryningen bad Jakob sin motståndare om att bli välsignad och det var då Gud gav honom ett nytt namn – Israel. Kampen vid floden kom att förändra allt för Jakob och hans liv fick en ny riktning och mening. När Jakob till slut tog sig över vadstället den där morgonen gick solen äntligen upp.

Alla människor hamnar någon gång i en intensiv brottning med livet. När vi är mitt inne i kampen kan det kännas tröstlöst och utan mening. Ofta är det inte förrän efteråt vi kan ana att den svåra brottningen lett till en förändring där något nytt, rikt och meningsfullt börjar.

Berättelsen om Jakob ger oss hopp om att det alltid följer en gryning och en ny soluppgång.

 

The ford

The waters of a shallow bay once glittered here. This bay cut far into the landscape, and here at this very spot there was a convenient ford across the water. Förkärla village grew around the ford and it was natural to build the church right here, where everyone passed. In a field not far from the church are remnants of an old bridge, long since stranded on dry land. It is the oldest bridge in Sweden.

This is still a place where many people pass, but now on the busy E22 highway just north of the church.

The Bible tells us about the patriarch Jacob, who at a ford met God. Instead of crossing the river as he intended, Jacob wrestled with God throughout the night. At dawn Jacob asked his opponent for a blessing, and at that moment God gave him a new name – Israel. The wrestling by the river changed everything for Jacob, and he found a new direction and meaning in life. When Jacob finally crossed the river at the ford that morning, the sun rose at last.

At one or other point in our lives, we tend to get caught up in an intense wrestling match with life. When we are right in the middle of the wrestle, it may seem hopeless and meaningless. Often it is not until afterwards that we feel that the hard struggle has led to a new, rich and meaningful beginning.

The story about Jacob gives us hope that there will be a daybreak and a new sunrise will come.