Fredrikskyrkan / Fredrik´s Church

Gästfrihet

Karlskrona Örlogsstad är sedan 1998 med på UNESCOs världsarvslista. Båda kyrkorna här vid Stortorget är en del av detta sköna arv och Trefaldighetskyrkan rymmer dessutom världsarvets besökscentrum.

När pilgrimer tas emot och sänds ut på vandring med bön, bibelord, välsignelse och klockringning här i Fredrikskyrkan, bevaras ett kanske ännu skönare arv: Den stora gästfriheten.

Att ta emot gästen är centralt i det kristna livet. Längs en pilgrimsväg är det viktigt att både dörrar och hjärtan öppnas. Främlingen som kommer behöver husrum, mat och gemenskap. Kom ihåg att visa gästfrihet, står det i Bibeln, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.

I en keltisk text från tidig medeltid skriver en eremit att hans lilla skafferi alltid ska stå öppet för främlingen så att inte Marias son ska gå hungrig därifrån. Gud bor i varje människa och om dörren stängs för medmänniskan stängs också dörren för Gud.

Pax et bonum! Frid och allt gott!

 

Hospitality

The Naval Port of Karlskrona is a UNESCO World Heritage site. Both of the churches here at Stortorget are part of this wonderful heritage. Trinity Church also holds the World Heritage visitor centre.

When pilgrims are received and sent out on pilgrimage with prayers, words from the Bible, blessings and bell-ringing here in Fredrik’s Church, another and wonderful heritage is preserved: great hospitality.

Receiving the guest is central to Christian life. Along a pilgrim’s way it is important that both doors and hearts are opened. The stranger who arrives needs room, food and fellowship. Remember to show hospitality, the Bible says, because it has happened that without revealing it angels have visited those who have done so.

In a Celtic text from early medieval times a hermit writes that his small pantry is always open for the stranger, so that Mary’s son shall not leave hungry. God lives in all of us and if the door is closed to a fellow person the door is also closed to God.

Pax et bonum! Peace and all good!