Görslövs kyrka / Görslöv Church

Långsamhet

Ett av pilgrimens sju nyckelord är långsamhet. De flesta som färdas mellan Malmö och Lund susar fram i bil på motorvägen. Resan tar bara några minuter. Målet nås snabbt och effektivt och vägen är bara en transportsträcka.

Pilgrimsvägen talar om ett annat sätt att färdas genom tillvaron. Att man kan stiga åt sidan ett slag, att det är möjligt att lämna vår tids snabba levnadssätt och följa de mindre vägarna. De vägar som följer landskapets egna vindlingar och som bär på en rik historia av vägfarare och vandrare. Pilgrimen längtar efter att nå fram till målet, men det är inte bråttom dit. Vägen är viktig! Den som helt och hållet kan vara närvarande i varje steg hon eller han tar belönas rikt. Dofterna, smakerna, landskapets skönhet, de märkliga mötena längs vägen med både djur och människor – allt fylls med en djup mening.

Under vandringen längs Pilgrimsvägen mellan Malmö och Lund och under vilan på stillhetens ö vid Görslövs kyrka bjuds vi in att öva oss i att vara i nuet och ana en doft av evighet.

 


Tranquility

One of the pilgrim’s seven key words is tranquility. Most people travelling between Malmö and Lund rush along the motorway in their cars. The trip only takes a few minutes. They reach their goal quickly and efficiently and the road is only a means to get from one place to the other.

The Pilgrim Way tells about another way to travel through life. You can step aside for a while. It is possible to leave the rapid life of our time and follow the smaller roads, the roads that follow the windings of the landscape and carry a rich history of wayfarers and wanderers. The pilgrim longs to reach her goal, but there is no hurry to do so. The road itself  is important! Those who can be fully present in every step she or he takes are richly rewarded. The fragrances, the tastes, the beauty of the landscape, the remarkable encounters along the road with both man and beast – everything is filled with a deeper meaning.

During the walk along the Pilgrim Way between Malmö and Lund and during the rest on the isle of peace at Görslöv Church, we are invited to practise being present in the here and now and imagine a fragrance of eternity.