Hällaryds kyrka / Hallaryd´s Church

Ut i världen

De flesta kyrkor pekar österut och har Kristi kors som förebild. Under en vandring från väster till öster i kyrkan går man från korsets fot, genom Jesu hjärta och till slut upp till hans kind. Den gamla 1200-talskyrkan i Hällaryd, som revs på 1800- talet, var byggd så och talade det språket.

Den nya kyrkan som byggdes blev i stället ett fyrkantigt rum, en centralkyrka. Altaret står inte placerat i öster, men ändå längst fram i rummet. Den inre riktningen är fortfarande framåt, mot altaret som symboliserar Guds närvaro. Kyrkans fyrkantiga yttre pekar i stället åt alla fyra väderstrecken på en och samma gång.

Den som söker ett liv i balans får god vägledning av detta rum som pekar både inåt och utåt. Den inre riktningen visar oss vikten av regelbunden tid för det nära mötet med Gud. Kyrkans yttre riktning driver oss ut i världen igen. Varje gudstjänst slutar med en välsignelse och ett sändningsord, en skjuts ut i Guds stora värld.

 


Out into the world

Most churches point to the east, and have Christ’s cross as model. A walk from west to east in a church takes you from the foot of the cross, through Jesus’s heart and up to his cheek. The 13th century church in Hällaryd, demolished in the 19th century, was built that way and spoke that language.

The new church was built as a square room, a central church. The altar is not placed in the east, but is still at the very front of the room. The inner direction is still pointing forward, towards the altar that symbolises God’s presence. At the same time, the church’s square exterior points to all four cardinal points.

Anyone who seeks a life in balance is provided with good guidance from this room, pointing both inwards and outwards. The inner direction shows us the importance of regular time for the close encounter with God. The outer direction drives us out into the world again. Every service ends with a blessing and a sending, a gentle push into God’s big world.