Hällestads kyrka / Hällestad Church

Skrinet

Ett skrin är en plats där man lägger värdefulla ting. Hällestad kyrka är ett sådant skrin som rymmer 1000 år av berättelser.

Med frodig berättarglädje har Vittskövlemästaren på 1400-talet målat skrinets insida med den Stora berättelsen om Jesu sista tid på jorden, hans lidande och död. Frimodigt har han blandat då och nu. Människorna är klädda i kläder från hans egen tid. Byggnader, rustningar och frisyrer är hämtade ur hans egen vardag. Viktigare än att vara historiskt korrekt var att betraktaren skulle känna igen sitt eget liv i bilderna och beröras. Murarna restes på 1100-talet och rymmer minnen från varje århundrade sedan dess. I själva muren i öster har dessutom tre runstenar som restes på platsen kring år 1000 murats in. På dem berättas om den modige Toke Gorms son och hans hirdman Ärre ”som inte flydde vid Uppsala”.

Välkommen att vandra in i kyrkan. Skrinet förvandlas då till en skattkista. Och skatten är du.

 

The jewel box

A jewel box is a place where you keep things of value. Hällestad Church is such a box, holding a 1000 years worth of stories.

With evident enthusiasm the gifted storyteller of Vittskövle painted the inside of this jewel box with the great story of Jesus’ last days on earth, his suffering and death on the cross. He has boldly blended then with now. People are dressed in clothing from his own time. Buildings, armour and hairstyles are taken from his everyday life. It was more important for him that the observer would recognize her own life in the pictures and be touched than it was to be historically correct.

The walls were raised in the 12th century and hold memories from every century since then. Moreover, three rune stones that were raised on the spot around the year 1000 have been built into the walls. The stones tell about the brave Toke Gorm’s son and his personal guard Ärre “who did not flee at Uppsala”.

Welcome to walk into the church. The jewel box will then turn into a treasure chest. And the treasure is you.