Halmstads kyrka / Halmstad Church

Änglar

I Halmstad kyrka bor änglarna. Den ursprungliga kyrkan byggdes på 1100-talet. På 1800-talet revs hela den gamla kyrkan utom tornet och en ny byggdes på samma plats.

Trots att kyrkan förändrats så radikalt finns änglarna kvar. På korväggen längst i öster på andra sidan altaret finns några av dem. Här i koret samlas församlingen till mässan. Vid altarringen står eller knäfaller de som vill ta emot brödet och vinet. Altarringen ser inte ut som en ring, utan som en halvcirkel. Från den här sidan syns nämligen bara hälften. Resten av cirkeln finns på andra sidan, osynlig för våra ögon. Så firar himmelens alla änglar och alla de som gått före oss mässan tillsammans med de nu levande. Det är den osynliga världen som gör cirkeln hel.

Även på predikstolen finns änglarna. I Bibeln berättas om många möten mellan människor och änglar. De viskar tröstens ord i människans öra. ”Känn ingen oro”. ”Var inte rädd”.

 

Angels

The angels live in Halmstad Church. The original church was built in the 12th century. In the 19th century the entire old church was demolished except for the tower and a new one was built on the same spot.

Even if the church has changed radically the angels still remain. You can find some of them on the other side of the altar at the easternmost end of the chancel wall. Here in the chancel the parishioners gather for worship. Those who wish stand or kneel at the altar ring to receive the bread and the wine. The altar ring does not look like a ring, but like a semicircle. From this side, you can only see the half circle that is visible. The rest of the circle is on the other side, invisible to our eyes. In this way the angels of heaven and everyone who passed on before us can celebrate mass together with the living. It is the invisible world that makes the circle complete.

There are angels even on the pulpit. The Bible tells us about many meetings between people and angels. They whisper words of comfort into people’s ears: ”Have no fear”. ”Do not be afraid”.