En ny Handledning för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge växer fram

 

I samband med att Pilgrimsvägen Skåne Blekinge etablerades 2009 skapade dåvarande Pilgrimsprästen Anna Alebo en Pilgrimens pärm som spreds i församlingarna och som kunde användas för studiecirklar och fördjupning. Syftet var att sprida kunskap om Pilgrimsvägen Skåne Blekinge, inspirera till pilgrimsengagemang och rusta församlingarna att fungera som Pilgrimsförsamlingar.  På det viset blev Pilgrimens pärm ett slags handledning för stiftets Pilgrimsleder och för arbetet med dem. Det är nu dags att sätta samman en ny sådan handledning. Arbetet med detta påbörjades i samband med tioårsjubileet 2019.

Under de kommande åren ska vi arbeta fram den nya Handledningen i samarbete med stiftet, församlingarna, pilgrimsrörelsen i Sverige och andra samarbetspartners. Ideella pilgrimsledare och aktiva pilgrimer är förstås enormt viktiga i processen. Utan dem skulle Pilgrimsvägen Skåne Blekinge bara vara ett streck på ett papper.

I Handledningen kommer vi att ta vara på de erfarenheter och kunskaper som samlats under åren och även uppdatera material i den gamla Pilgrimens pärm som fortfarande känns relevant. Det är naturligt att det inte är samma frågeställningar vi arbetar med nu som när Pilgrimsvägen var ny, och även när det är samma frågor vi brottas med, så har förutsättningarna och perspektiven förändrats. Vår förhoppning är att kunna skapa en process som många kan vara delaktiga i. Det är ett skäl till att låta arbetet dra ut över tiden. Det gör att vi kan pröva oss fram och känna oss för, tills vi hittar de former som fungerar.

Det grundläggande syftet är alltjämt detsamma – att hjälpa pilgrimsförsamlingarna att skapa en levande led. Men vi vill också betona det mer stiftsövergripande, nationella och europeiska perspektivet. Pilgrimsledernas utveckling bygger i allt högre grad på nätverkande och samverkan. Det är genom att på så vis skapa ett större helhetsgrepp som vi skapar möjligheter till utveckling.

Handledningen utgår från praktiska behov, men baseras på vår gemensamma andliga längtan och teologiska reflektion. Pilgrimen skulle finnas också utan de anlagda pilgrimslederna, men det motsatta förhållandet gäller däremot inte – pilgrimslederna skulle aldrig ha skapats om det inte vore för pilgrimens längtan efter Gud och livsmening. Samtidigt är pilgrimslederna något mer än bara vandringsleder som pilgrimer kan vandra på – det är en påminnelse om att vi är kallade till gemenskap med varandra och hela Guds skapelse. Den utmärkta stigen berättar för oss att vi inte går ensamma.

Handledningen kommer att vara webbaserad. På så vis kan materialet successivt utvecklas och uppdateras och finnas tillgängligt när det behövs utan att man behöver bära med sig en bok eller pärm. Det kan också kopplas samman med all den övriga information som finns på hemsidan. Vi hoppas att det ska upplevas som en bra lösning.

Handledningen riktar sig till ideella och anställda som har ett ansvar eller ett intresse för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Främst vill Handledningen bidra till att ”bygga” Pilgrimsvägen, genom att skapa en större kunskap och förståelse av Pilgrimsarbetet, och en samlad kunskapsbas för det arbetet.

Vägen vidare - sammanfattande rapporter för arbetet med Pilgrimsvägen Skåne Blekinge