Heliga Kors kyrka / Church of the Holy Cross

I dina vingars skugga

För mer än 2500 år sedan stod en man vänd mot templet i Jerusalem och bad Gud om hjälp. De sköna orden finns bevarade i en av Bibelns psaltarpsalmer:

Bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga.

Templet var på ett speciellt sätt platsen för Guds närvaro och beskydd, en fristad för människan. På samma sätt har det kristna kyrkorummet setts som en fredad plats genom historien, ett rum att fly till i tider av oro och krig. Trots det har våldet inte alltid stannat vid porten. Här inne i Heliga Kors kyrka bär den gamla kyrkporten minnen från år 1564 då den svenska hären högg sig in i kyrkan och dödade dem som sökt skydd.

Huggmärkena i dörren påminner oss om att det i varje tid finns människor som söker en fristad, en fredad plats. Här bjuds vi in att fundera över hur vi i vår egen tid kan hålla en skyddande vinge över den som just nu är utsatt och jagad.

 

In the shadow of your wings

More than 2500 years ago a man faced the temple in Jerusalem and prayed to God for help. The beautiful words are preserved in one of the psalms in the Bible:

Keep me as the apple of your eye; hide me in the shadow of your wings.

The temple was in a special way the place of God’s presence and protection, a sanctuary for humanity. In the same way the Christian church-room has been regarded as a protected place throughout history, a place to take refuge in times of trouble and wars. Despite this the violence has not always stopped at the church door. Here inside the Church of the Holy Cross the old church door carries memories from the year of 1564 when the Swedish army cut their way into the church and killed everyone who had taken shelter there.

The cut-marks in the door remind us that in every era there are people seeking sanctuary, a protected place. Here we are invited to reflect on how we in our own times can hold a protecting wing over those who right now are vulnerable and hunted.