Ledinventering

Ledinventeringen är avgörande för att Pilgrimsvägen Skåne Blekinge ska kunna utvecklas och förbättras, men också för ett långsiktig underhållsarbete. Ledinventeringen är en dokumentation av ledens status och en grund för den pågående och kommande underhållsarbetet.

Vad menar vi med ledinventering?

Formerna för ledinventering kommer att utvecklas efter hand utifrån de erfarenheter som görs under arbetet att märka lederna under perioden 2019-2029. Viktigt är att ta vara på de kunskaper och erfarenheter som görs på olika platser i stiftet. Med ledinventering menar vi en genomgång av lederna som syftar till

 1. att säkerställa att de är vandringsbara,
 2. att kartorna överensstämmer med verkligheten,
 3. att det finns en korrekt och adekvat vägbeskrivning i skriven form,
 4. att information om kyrkor och sevärdheter längs leden stämmer – inklusive kontaktuppgifter,
 5. att det finns pilgrimsstämplar tillgängliga i alla kyrkor,
 6. att informationsskyltar vid kyrkorna är hela, rena och läsbara,
 7. att information om service och boenden längs leden stämmer
 8. var det finns märkning längs leden och var det behövs kompletteringar,
 9. En kartläggning över markägare, kommunkontakter, tillstånd, med mera.
 10. I inventeringen ska också en översikt av den lokala organisationen finnas med, denna inventering ska följa de riktlinjer som tas fram när vi jobbat fram en ny organisation av arbetet med pilgrimslederna.

Vem ska göra ledinventeringen?

Ansvarig för pilgrimsinventeringen är för närvarande den lokala pilgrimsförsamlingen – i samverkan med andra pilgrimsförsamlingar, det vill säga i första hand kyrkoherden eller den/de av denne utsedda personen/personerna. Ansvaret är inte formellt reglerat utan bygger på den viljeyttring församlingen en gång gjort att vara pilgrimsförsamling och bygger på dess önskan att fortsättningsvis bistå arbetet att hålla pilgrimslederna igång. Målet är att göra ramarna tydligare genom att bygga långsiktiga strukturer kring Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. I detta arbete kan också en annorlunda fördelning av ansvar kunna bli aktuell, till exempel i de fall kommunerna tar på sig att ansvara för skötseln av leden. Eftersom leden är dragen från kyrka till kyrka kan den i princip inte dras om. Den ligger där den ligger. Därför behöver åtagandet vara långsiktigt från församlingarna – samtidigt som det måste finnas en öppenhet för att alla pilgrimsförsamlingar inte alltid har samma möjligheter att lägga lika mycket tid och resurser på pilgrimslederna.

En förhoppning är dock att pilgrimsförsamlingarna tillsammans medverkar till att utveckla pilgrimslederna långsiktigt.

Övergripande ansvar har Pilgrimscentrum i Lund på uppdrag av Lunds stift.

Själva genomförandet av ledinventeringen kan genomföras av en lokalt utsedd grupp av ideella, förtroendevalda och anställda – beroende på de rådande omständigheterna. I huvudsak är det att föredra att ledinventeringen samordnas av flera församlingar så att en längre sammanhållen del av leden inventeras samtidigt, helst hela leden. Det är positivt om lokala aktörer som kan bistå med engagemang, ekonomiskt bidrag etc kontaktas. Detta gör att pilgrimsleden kan bli bättre känd och sedd som en resurs i lokalsamhället.

När ska ledinventering göras?

Tioårsjubileerna är naturliga tillfällen för kraftsamling och ger möjlighet att skapa förnyat intresse kring våra leder. Tanken är därför att varje led ska inventeras inför varje tioårsjubileum, alltså 2029, 2039, 2049 osv, samt att varje led inventeras ytterligare en gång i mellanperioden mellan tioårsjubileerna. Under perioden 2019-2029 är förhoppningen att alla leder ska märkas. I samband med det kommer alla leder att inventeras med start längs Birgittavägen och Eginoleden.

Emellan dessa tillfällen är det viktigt att tillsyn regelbundet sker, helst två gånger per år. En sådan tillsyn kan begränsas till att kontrollera att leden är framkomlig och att inga betydande förändringar av framkomlighet eller dylikt har skett.

Hur ska ledinventeringen göras? 

Tydliga instruktioner kommer att tas fram efterhand. Dessa baseras på tidigare erfarenheter och försök. Därför är det positivt om församlingar påbörjar arbetet även om riktlinjerna inte är avklarade. Det hjälper oss att se vad som behövs och vad som kan skapa svårigheter. Ledinventeringen kan ske stegvis över en längre period om detta krävs.

Direkt uppföljning

Tänk på att också kontrollera att alla ändringar som görs som en följd av ledinventeringen blir rätt.

Underhållsplan

Baserat på inventeringen uppställs i samråd med Pilgrimscentrum i Lund en långsiktig underhållsplan för leden.

Vem ska ha tillgång till ledinventeringen?

Ledinventeringen bör finnas i tre exemplar:

 • ett hos den lokala församlingens pilgrimsansvarige
 • ett hos den som är ansvarig för pilgrimssamverkan inom området, t ex den som är sammankallande till nätverksmöte,
 • ett på Pilgrimscentrum i Lund.

Pilgrimscentrum åtar sig att sammanställa samtliga inventeringar vart tionde år och rapportera till stiftet om Pilgrimsvägens utveckling.