Listerby kyrka / Listerby Church

Mitt lilla skafferi

En keltisk eremit sitter i sin hydda under tidig medeltid och skriver:         

Vare sig solen står som högst, eller månen och stjärnorna genomtränger mörkret, skall min lilla hydda alltid vara öppen. Den skall aldrig vara stängd för någon, för att jag inte skall stänga den för Kristus själv.

Vare sig min gäst är rik och förnäm eller han är fattig och trasig, skall mitt lilla skafferi alltid vara öppet. Jag skall aldrig neka att dela min mat, för att inte Marias son skall gå hungrig härifrån.

I den kristna traditionen är gästfrihet ett sätt att bjuda in Gud i sitt liv. Men gästfrihet är inte bara att ge av sitt överflöd utan också att våga ta emot hjälp och stöd från andra när man själv är svag. Här i Listerby möter pilgrimernas skyddshelgon S:t Jakob längst till vänster i raden av helgonbilder nere i kyrkans västra del. Jakob är avbildad med pilgrimens alla attribut: hatten, musslan, staven, kappan och skorna. Runt staven hänger en liten väska med det allra nödvändigaste. Väskan saknar lås eftersom en pilgrim alltid ska vara beredd att både ta emot och ge ut av sitt ringa förråd.

Här bjuds vi in att fundera över vad vi har i våra egna skafferier, och vad vi saknar. Vad har jag i överflöd som jag kan dela med mig av åt andra av ägodelar, kärlek eller omsorg och vad hungrar och törstar jag själv efter?

My little pantry

A Celtic hermit sits in his hut in the early Middle Ages and writes:

Whether the sun is at its highest, or the moon and the stars pierce through the darkness, my little hut shall always be open. It shall never be shut to anyone, as I will not have it shut to Christ himself.

Whether my guest is rich and noble, or poor and ragged, my little pantry shall always be open. I will never refuse to share my food, as Mary’s son must not go hungry from here.

According to Christian tradition hospitality is a way to invite God into your life. But hospitality is not only about sharing your abundance. It is also about daring to accept help and support when you are weak. Here in Listerby, in the western part of the church, the pilgrims’ patron St. James is found to the left in the row of icons. St. James is pictured with all the attributes of the pilgrim: the hat, the scallop, the staff, the cloak and the shoes. On the staff there is a small purse with the essential necessities. The purse has no lock, because a pilgrim must always be prepared to accept and share his meagre supplies.

Here we are invited to consider: What do we store in our own pantries, and what do we lack? What do I have in abundance that I can share with others, when it comes to possessions, love or care, and for what do I hunger and thirst?