Livsmod – växtkraft – motståndskraft

Livsmod – Växtkraft – Motståndskraft

I pilgrimsarbetet i Lunds stift vill vi lyfta fram tre aspekter av pilgrimslivet som vi vill vidareutveckla. De ger tre olika perspektiv på pilgrimsvandrandet som varje pilgrim kan reflektera över, men de ger också nycklar för församlingar och kyrkor i arbetet med att hitta olika sätt att tänka kring pilgrim som en del av församlingens gemensamma liv. Något som kan användas i diakoni, själavård, gudstjänst, undervisning, miljöarbete, internationellt arbete etc.

Vi utgår från orden Livsmod, växtkraft och motståndskraft.

Livsmod handlar om pilgrimslivet som ett redskap för andlig hälsa. Inom många områden är arbetet med andlig hälsa viktigt, t ex i olika rehabformer, tolvstegsgrupper och i arbetet med psykisk ohälsa. Vi söker former och uttryck för samtal om livets insida, om andliga och existentiella frågor, om hälsa och livsmening. Många har svårt att hitta ord för det viktigaste! Och traditionella religiösa ord är ibland svåra att ta till. Tro och religion är för många ett infekterat område av livet. Då kan man få hjälp av pilgrimens sju nyckelord.

Pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, andlighet, långsamhet, tystnad, frihet, bekymmerslöshet och delande, är öppna och tillåtande. De utgår från människans längtan, erfarenheter och behov utan att tvinga in dem i trostolkningar som vi har svårt att förstå. Orden kan tolkas utifrån en kristen troserfarenhet, men de inbjuder vem som helst att tänka kring livet utifrån den plats där han eller hon står. Det är en styrka.

Liksom Kristus själv låter nyckelorden oss komma som de vi är! Därför kan de ge oss livsmod.

Växtkraft handlar om pilgrimslivet som ett sätt att hitta den egna bejakelsen av livet, Gud och oss själva. Att vandra i tystnad, bön och samtal med andra kan skapa nya möjligheter till förståelse och kunskap. Att växa i tro förutsätter att vi kan relatera den kristna berättelsen till oss själva och våra erfarenheter. Det hjälper oss vandringen att göra.

Pilgrimskatekumenatet och medvandrarskapet är två former där vandringen integreras i lärande och personlig trosutveckling. I konfirmandarbete och barnverksamhet kan pilgrimsvandring också vara ett redskap. I församlingar behövs det former för att fördjupa samtalen kring tron och församlingens uppgift i arbetslag och med ideella och förtroendevalda.

Motståndskraft handlar om pilgrimslivet som ett redskap för att uttrycka engagemang i och omsorg för världen. En pilgrimsvandring är en solidaritetshandling. Vi vandrar med Kristus – därför bär vi också Kristi kärlek med oss in i världen på vår pilgrimsfärd. Vi bär bud. Vi får vandra i förbön. Vi kan också börja se med andra ögon på olika frågor som t ex segregation och motsättningar i en stad, eller miljöfrågor, när vi vandrar tillsammans.

Ett gott samhälle måste försvaras. Därför behöver vi reagera på orättvisor och rasism, diskriminering och ohållbara situationer. Men det räcker inte att reagera. Vi behöver också se, och visa, på alternativ. Vi behöver peka på möjligheter. Vi behöver skapa förutsättningar för gemenskap och sammanhållning, för fred och försoning, för större omsorg och solidaritet. Det kräver att vi kan se lite längre, att vi kan samla kraft och hitta styrka, uthållighet och hopp. Allt motstånd behöver därför vara grundat i ett slags andlig disciplin – det kan pilgrimsarbetet bidra med.