Lunds stift, svar på frågor om samverkan

1. Hur mycket vet vi om varandra? Vilka är de samarbeten som finns? och som vi skulle vilja se?

De mötesplatser som finns mellan Lunds stift och den danska Pilgrimsrörelsen är inte så många som vi skulle önska. Det finns kontakter som uppstått genom det Nordiska Pilgrimsprästnätverket som träffas årligen. Dessa möten är oerhört värdefulla, de erbjuder tillfälle att utbyta ideer och tankar och skapar en känsla av samhörighet, men det finns en potential för att göra mer.

Det finns en önskan att söka sig samman mer, att få bättre kunskap om de danska pilgrimscentrum och pilgrimsgrupper som finns etc. Kanske kunde Pilgrimscentrum i Lund fungera som en svensk informationsbyrå för dansk pilgrimsverksamhet.

Vi har samverkan med Svenska kyrkan i Köpenhamn som är vänförsamling med Helgeandsförsamling i Lund. Dessa församlingar bjuder regelbundet in varandra till vandringar på båda sidor av sundet.

Vi brukar vara med på den Ekumeniska kirkevandringen i Köpenhamn sedan två år tillbaka. Än så länge med ett begränsat gensvar, men intresset är växande.

Enskilda pilgrimer hittar till vandringar på Härvejen, Klosterruten, etc och vittnar om skillnader och likheter i våra pilgrimskulturer, vilket väcker nyfikenhet.

Lunds stift har starka historiska och nutida kopplingar till Danmark. Många svenskar som pendlar till arbete i Danmark, många danskar som bor i vårt stift, många danska turister kommer till Domkyrkan, som är en viktig del av den danska kyrkohistorien, kyrkliga dansk-svenska föreningar, kopplingar teologiskt genom till exempel Lögstrup och Wingren etc.

2. Finns det ett intresse av att samverka mer mellan Danmark och Sverige? Vilka är vinsterna? Vandringar, fördjupning, ledarutbildningar, gemensamma leder, informationsutbyte, delade utmaningar.

Ja, det finns ett stort intresse. På många sätt är det naturligt för Lunds stifts pilgrimsarbete att rikta sig söderut mot Danmark och Tyskland, vi utgör en naturlig del av samma historiska kontext och kan säkert genom samverkan attrahera fler pilgrimer till våra leder.

Med Elisabeth Knox-Seith har jag talat om en samnordisk pilgrimsledarutbildning, vilket skulle vara en spännande utmaning. Eventuellt även med deltagare från Tyskland.

Det skulle vara väldigt fint om det kunde skapas former för att kontinuerligt utbyta information om vad som pågår på de olika platserna i Danmark och Södra Sverige.

3. Skulle det vara möjligt att skapa ett fast pilgrimsnätverk med återkommande möten och samordning av information och verksamhet?

Ja, jag tror det skulle vara möjligt om det fanns några konkreta projekt att samlas kring. Vinsterna skulle komma alla till del även om inte alla skulle vara lika berörda. På båda sidor av sundet skulle intresset för Pilgrim kunna växa och skapa positiv effekter för Pilgrimsröreslen, både i förhållande till samhället i stort och i förhållande till kyrkan. Dessutom skulle samverkan över landsgränserna eventuellt kunna generera en del ekonomiskt stöd.

4. Finns det ett intresse av att skapa en referensgrupp som kan samtala vidare om detta?

Ja. Det är mitt förslag att vi skapar en sådan referensgrupp som kan resonera vidare och dra upp riktlinjer för en fortsatt samverkan.