Maglehems kyrka / Maglehem Church

Att följa en stjärna

Det är långt mellan Mesopotamien och Maglehem. Ändå har man här i bygden ofta färdats dit. Med fantasins hjälp. De tre vise männen från öknarna i öster rider nämligen på muren i kyrkans triumfbåge. I Bibeln kallas de för stjärntydare eftersom de stod under natthimlen och studerade himlens händelser.

En natt såg de en ny stjärna på himlen, packade och gav sig av. Vart visste de inte. Det enda de visste var att de måste följa stjärnan. Och stjärnan ledde dem till slut till Betlehem och ett nyfött barn.

I Bibeln står det ingenting om hur stjärntydarna färdades den långa vägen till Betlehem. Traditionen säger att de red på kameler. Målaren i Maglehem har däremot valt att sätta stjärntydarna på varsin häst, medeltidens sätt att färdas i Norden.

Berättelsen är tidlös. Varje människa måste om och om igen lyfta blicken mot natthimlen och söka den stjärna hon vill följa. Och kanske våga ge sig av.

 


To follow a star

It is a long way between Mesopotamia and Maglehem. Yet people have often travelled there from this place – with the help of imagination. The Three Wise Men from the deserts in the east ride on the wall of the church’s triumphal arch. In the Bible they are called astrologers since they used to stand under the stars studying the course of events in the skies.

One night they spotted a new star in the firmament, packed and left. For what destination they did not know. The only thing they knew was that they had to follow the star. And eventually the star led them to Bethlehem and a newborn child.

Nothing is said in the Bible about how the Magi travelled the long way to Bethlehem. Tradition says that they rode camels. The painter in Maglehem, however, has chosen to put the Wise Men on horses, the medieval way to travel in the Nordic countries.

The tale is timeless. Again and again, every person has to lift her eyes to the night skies and search for the star she wants to follow. And maybe take courage to go.