Mjällby kyrka / Mjällby Church

Helig tid

Var sekund är en gåva, varje andetag en välsignelse. Ändå behöver vi ibland stiga åt sidan och lämna vardagens rutiner. Vi behöver helig tid. I Bibeln berättas att Gud arbetade i sex dagar med att skapa allt liv på jorden. Här kunde skapelseberättelsen ha slutat eftersom jobbet var klart. Men Gud skapade också en sjunde dag. På den dagen vilade Gud och njöt av sin skapelse.

I obruten tradition sedan medeltiden har klockorna i Mjällby ringt in veckans sjunde dag på ett och samma sätt. Vid lördagens helgsmål kl 18 sker den första av de fyra helgringningarna då stora klockan ringer i sju minuter. Därefter klämtar en hammare tre gånger på stora klockan, sedan på mellanklockan och sist på den lilla klockan.

Det berättas att kvinnor och män brukade falla på knä och be till Jungfru Maria vid varje klämtning. Efter reformationen fortsatte man att stanna upp men bad istället med orden: I Jesu namn.

Varje gång kyrkklockor ringer till helg är det Gud själv som bjuder in oss till helig tid. Till vila, gemenskap, lovsång och till att njuta av livet.

 


To see the invisible

Every second is a gift, every breath a blessing. Yet sometimes we need to step aside and leave the routines of our everyday life. We need holy time. The Bible tells us that God spent six days creating life on earth. This is where the story of Creation could have ended as the job was done. But God also created a seventh day. On that day God rested and enjoyed his creation.

In unbroken tradition from the Middle Ages, the bells in Mjällby have rung the same way to start the seventh day of the week. At the beginning of the Sabbath at 6 pm on Saturday evening, the big bell rings for seven minutes. That is the first of four ringings during the Sabbath. After that a hammer tolls on the big bell three times, then on the middle bell and lastly on the small bell.

It is said that women and men used to fall on their knees to pray to the Virgin Mary at each toll. After the Reformation people still stopped and prayed, but now with the words: In the name of Jesus.

Every time church bells announce the Sabbath it is God who invites us to spend holy time. To rest, to songs of praise, to enjoy life and fellowship.