Nättraby kyrka / Nättraby Church

Öppen

Jesus gick ofta upp till templet i Jerusalem. Allra längst in i det stora tempelområdet låg ett rum som kallades Det allra heligaste. Ett tjockt purpurfärgat tyg hängde för öppningen.

Hit in, till platsen för Guds närvaro, fick bara översteprästen komma. När Jesus dog på korset brast det tjocka förhänget i två delar, uppifrån och ända ner, berättas det i Bibeln. Alltsedan den dagen är vägen in till Det allra heligaste öppen för alla.

Nättraby kyrka är en bild av templet i Jerusalem. Triumfbågen framför altaret symboliserar ingången till det innersta rummet som är koret i öster. Krucifixet på väggen till vänster om triumfbågen hängde en gång mitt i valvet för att berätta att det var Jesus som genom sin död och uppståndelse fick förhänget att rämna och vägen att öppnas. Även om krucifixet nu hänger vid sidan om ingången kan man se hur Jesus pekar med sin vänstra hand mot öppningen in till altaret och mässan. Kom in i Det allra heligaste, säger han. Vägen är öppen och allt är ditt!

 

Open

Jesus often walked up to the temple in Jerusalem. At the far end of the large temple area there was a room called the Holy of Holies. A thick, purple-coloured veil covered the opening.

In here, into the place where God was present, only the high priest was allowed. The Bible tells us that when Jesus died on the cross the thick veil was torn in two, from the top all the way down. Ever since that day the way into the Holy of Holies is open to all.

Nättraby Church is an image of the temple in Jerusalem. The triumphal arch in front of the altar symbolizes the entrance to the innermost room, the sanctuary inthe east. The crucifix to the left of the triumphal arch once hung in the middle of the vault to communicate that Jesus’ death and resurrection rent the curtain and opened the way. Even if the crucifix now hangs beside the entrance one can see how Jesus points with his left hand towards the opening to the altar and the divine service. Come into the Holy of Holies, he says. The way is open and it is all yours!