Pilgrimsarbete – en manual

Pilgrimslederna är en påminnelse om att vi hör samman med varandra och hela livet. Den utmärkta stigen berättar för oss att vi inte går ensamma. Pilgrimen skulle finnas också utan de anlagda pilgrimslederna, men pilgrimslederna skulle aldrig skapas om det inte vore för pilgrimens längtan efter samhörighet, livsmod och livsmening. Med pilgrimsarbete avser vi den systematiska verksamhet som på olika sätt syftar till att öka medvetenheten om pilgrimsvandring, utveckla pilgrimsleder och befrämja pilgrimstanken. Pilgrimsarbete rymmer många dimensioner:

  • För enskilda individer kan det handla om att upptäcka vad pilgrimsvandring kan tillföra den personliga andliga utvecklingen och engagemanget, men också att lära sig mer om pilgrim och att engagera sig i nätverk eller föreningar, kanske gå en utbildning eller pilgrimsledarkurs.
  • För en lokal pilgrimsförening eller ett nätverk kan det handla om att hitta former för att bistå varandra och tillsammans verka för att fler ska upptäcka vad pilgrimsvandringen kan erbjuda. Kanske kretsar engagemanget kring en särskild led eller gemensamma vandringar.
  • För en ledsamordnare med ansvar för att utveckla den fysiska pilgrimsleden i samverkan med olika aktörer innebär det att skapa strukturer och arbetssätt som långsiktigt säkrar ledens fortbestånd.
  • För en kommun, region, statlig myndighet eller regional besöksnäring kan frågan gälla hur pilgrimsverksamheten kan bidra till att uppfylla mål kopplade till mål som rör hälsa, hållbarhet, kulturarv eller social och ekonomisk utveckling.
  • För en församling kan det handla om att klargöra vad det innebär att vara en pilgrimsförsamling, till exempel hur församlingen ska kunna medverka till att hålla en led levande, hur den ska välkomna och sända pilgrimer och sprida information om leden genom sina kanaler, men det kan även innebära att reflektera över församlingens hela arbete och identitet utifrån pilgrimstanken. Hur kan gudstjänst, undervisning, diakoni och mission berikas av ett pilgrimsarbete?

Syftet med denna manual är att försöka ge några vägledande svar på frågor som kan ställas utifrån dessa vitt skilda perspektiv. Den pilgrim som vandrar för sin egen skull behöver inte alltid tänka på ett sådant systematiskt sätt, men för den som vill ta ett vidare ansvar för pilgrimsarbetet blir sådana frågor väsentliga.

Manualens förutsättningar

Pilgrimsledernas utveckling bygger i allt högre grad på nätverkande och samverkan. Det är genom att på så vis skapa ett större helhetsgrepp som utveckling blir möjlig. Ideella pilgrimsledare och aktiva pilgrimer är förstås enormt viktiga i processen. Utan dem skulle pilgrimslederna bara bli streck på ett papper. I Handledningen kommer vi att ta vara på de erfarenheter och kunskaper som samlats under åren. Vår förhoppning är att kunna skapa en process som många kan vara delaktiga i. Det är ett skäl till att låta arbetet dra ut över tiden. Det gör att vi kan pröva oss fram och känna oss för, tills vi hittar de former som fungerar.

I pilgrimsrörelsen finns mycket erfarenhet och kunskap att bygga på. Utgångspunkten i arbetet med manualen är att försöka samla något av detta och skapa ett hjälpmedel som kan användas i olika sammanhang, till exempel i studiecirkelform. Inspiration är hämtad från den Pilgrimens pärm som skapades på Pilgrimscentrum i Lund när Pilgrimsvägen Skåne Blekinge etablerades 2009 i samarbete med studieförbundet SENSUS. Pärmen erbjöds åt alla pilgrimsförsamlingar i Lunds stift som en handledning i att vara pilgrimsförsamling, och studiecirklar anordnades. Pärmen skulle ”hjälpa församlingarna längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge att skapa en levande led.” Det sades också att pärmen inte var klar utan behövde fyllas på efterhand – ”både den gemensamma delen och den lokala”. I realiteten visade det sig dock vara svårt att fylla på pärmen efterhand. I dag tänker vi därför en digital handledning är att föredra. På så vis kan materialet successivt utvecklas och uppdateras och finnas tillgängligt när det behövs utan att man behöver bära med sig en bok eller pärm.Vi hoppas att handledningen på det viset kan bli ett mer levande hjälpmedel.

Manualen innehåller fyra delar:

  • Inledningsvis presenteras processen kring arbetet med manualen. Vilka målsättningar styr arbetet? Hur kan manualen utvecklas som ett levande och föränderligt hjälpmedel?
  • Andra delen fördjupar förståelsen av pilgrimslivet och av pilgrimsleden. Här presenteras en övergripande vision och ledord, vad det är att vara pilgrim? Vad är det som skapar pilgrimsledernas särart?
  • Tredje delen fördjupar förståelsen av hur pilgrimsvandring kan användas i våra personliga liv och i olika gemenskaper. I denna del samlas tips och förslag på hur man kan arbeta med Pilgrimsvandring.
  • Den fjärde delen sätter fokus på organisation, struktur, ansvar, ekonomi, riktlinjer för ledernas utveckling och så vidare. Här ska pilgrimsaktörer få konkreta hjälpmedel för att kunna utveckla arbetet kring lederna.

I innehållsförteckningen ser du en detaljplan för handledningen.