Pilgrimsvägen – ett verktyg för utveckling av pilgrimsledernas särart och innehåll

Under senare år har ett ramverk för vandringsleder tagits fram, som erbjuder kriterier för vandringsledernas utformning och förvaltning. Ramverkets kriterier syftar till att ”ge hela landet förutsättningar att arbeta med att harmonisera standards och regelverk kring allt ifrån skyltning till långsiktig förvaltning av vandringsturism- och pilgrimsleder.” I detta arbete, som finansierats av Jordbruksverket och Tillväxtverket, har pilgrimsrörelsen, genom Riksförbundet Pilgrim i Sverige, ingått. Ramverket har utformats så att de anknyter till FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.

 

Ett viktigt motiv för gemensam organisering av pilgrimslederna är att det skapar förutsättningar för utveckling och kvalitetssäkring. I det arbetet har implementeringen av det nationella ramverket en avgörande roll, men detta ramverk utgår främst från ledernas yttre förutsättningar. De delar som omfattas är visserligen ”organisering, fysisk led, upplevelse, service och kommunikation”, men med avseende på upplevelseaspekten är ramverkets riktlinjer formulerade i allmänna ordalag. Det som lyfts fram är landskap, natur- och kulturvärden samt tema. I den här texten vill vi konkretisera och fördjupa vad det är som utmärker just pilgrimsleder, och vad innebär det för hur vi tänker kring dem? Vad är pilgrimsledernas särart?

 

Syftet är att skapa ett verktyg som kan användas i utvecklingsarbetet med pilgrimslederna. Texten ingår som en del av den förstudie som föreningen Paxwalk genomför med bidrag från Naturvårdsverket under perioden september 2022 och februari 2023 med avsikten att undersöka förutsättningar och behov av samverkan och gemensam organisering av pilgrimsleder.

 

Här finns häftet:

Pilgrimsvägen – Ett verktyg för utveckling av pilgrimsledernas särart och innehåll