Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – hälsa

Hälsa ur ett samverkansperspektiv

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge vill bidra till hälsa. Våra kroppar är byggda för att gå, och vandringens betydelse för människans välbefinnande bekräftas av forskningen, liksom hennes behov av naturen som en källa för andlig erfarenhet. Att pilgrimsvandra kan vara en terapeutisk och rehabiliterande övning. Det kan fungera som en krishantering och sorgebearbetning. Det skänker kroppslig stimulans och avkoppling. Inte minst hjälper den långsamma vandringen i naturen oss att uppleva en djupare anknytning till livet – det som ibland, med ett populärt uttryck, kallas för mindfulness. Människor vittnar om att de vandrar för att ta sig igenom stora omställningar i livet. Vandringen bygger, med andra ord, upp oss på alla plan och främjar vår hälsa.

Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som innefattar kroppslig hälsa, psykisk hälsa, andlig hälsa, social hälsa och ekologisk hälsa. Att utgå från ett mångdimensionellt hälsobegrepp av detta slag innebär att se människan ur ett holistiskt perspektiv. Hälsa är något mer än frånvaron av ohälsa. Om vi bara fokuserar på de avvikande tillstånden, sjukdomarna, och inte på de grundläggande förutsättningarna för ett liv i hälsa, så riskerar vi att inte nå fram till problemets kärna. Vår hälsa är inte bara något vi har utan en konsekvens av de processer som upprätthåller den. Att gynna förutsättningarna för hälsa, att inta ett salutogent, hälsofrämjande, perspektiv är därför viktigt.

I vår tid är de stora skillnaderna i hälsa ett av de tydligaste tecknen på samhällets växande ojämlikhet. Samtidigt som utsatta grupper ofta har sämre hälsa och lever kortare, har de också mindre tillgång till hälsofrämjande aktiviteter. Ur det perspektivet kan vandringsleder, däribland pilgrimslederna, erbjuda viktiga bidrag till en bättre hälsa för alla, oberoende av ekonomiska förutsättningar.

Hälsa ur ett teologiskt perspektiv

Teologiskt kan det betonas att bibeln framhåller Guds omsorg om skapelsen som det bärande motivet för Guds handlande. Människan, som en del av Guds skapelse, har också del i denna omsorg. Gud vill att människan skall få utvecklas och blomstra, att hon ska ha hälsa. Gud vill skänka livsmod. Gud strävar efter att läka den brustna skapelsen, och så även den brustna människan.

Ibland får betoningen av syndernas förlåtelse en sådan prägel att detta glöms bort eller trängs undan – men en bibliskt förankrad syn på förlåtelse och försoning utgår från att det är omsorgen om skapelsen som är i centrum för Guds skapelseverk. Pilgrimens nyckelord – frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande ger oss goda nycklar för att söka hälsa i våra liv.