Riseberga kyrka / Riseberga Church

Enkelhet

År 1144 kom tolv cisterciensbröder vandrande från Cîteaux i Frankrike tillsammans med sin abbot. Målet var stranden vid Rönne å där ärkebiskop Eskil i Lund bett dem bygga ett kloster.

Den första kyrkan här i Riseberga byggdes troligen av bröder från just Herrevads kloster, sju kilometer västerut.

Med klosterbröderna kom Europa till Risebergabygden. De bar med sig rik kunskap om örter, jordbruk, mediciner och byggnadskonst. Alla cistercienskloster byggdes med enkelhet som ledstjärna. ”Kyrkans väggar prålar med rikedomar medan de fattiga hungrar”, skrev munken Bernhard av Clairvaux. Så skulle det inte få vara i deras kloster, sa han. Byggnaderna skulle vara välbyggda och vackra men aldrig pråliga.

När Eskil varit ärkebiskop i 40 år i Lund hade han fått nog av makt och rikedom och längtade efter att få leva sina sista år i största enkelhet. År 1177 lade han ner sin biskopsstav och greppade pilgrimsstaven. Så gav han sig iväg som fattig munk till enkelheten i cisterciensklostret i Clairvaux.

Ett av pilgrimens sju nyckelord är enkelhet. Under en lång vandring faller pråligheten av och vandraren befrias till att vara den hon är. Utan utsmyckningar och oändligt vacker.

 


Simplicity

In 1144 twelve Cistercian brothers walked here with their abbot from Cîteaux in France. They came at the request of archbishop Eskil of Lund who wanted them to build a monastery by the Rönne river. The first church here in Riseberga was probably built by brothers from Herrevad Abbey, seven kilometres to the west.

It can be said that Europe came to Riseberga with the monks. They carried with them a rich knowledge of herbs, farming, medicine and architecture. All Cistercian monasteries were built with simplicity as the guiding principle. ”The church walls flaunt their riches while the poor are starving”, wrote the monk Bernhard of Clairvaux. There would be none of that in their monastery, he said. The buildings would be well-built and beautiful but never ornate.

When Eskil had been archbishop in Lund for 40 years, he had had enough of power and wealth and longed to spend his last years in simplicity. In 1177 he laid down his bishop’s staff and picked up the pilgrim’s staff. He lived out that simplicity as a monk and went to the Cistercian monastery in Clairvaux.

Simplicity is one of the pilgrim’s seven key words. During a long pilgrimage ostentation drops away and the pilgrim is at liberty to be the person she really is. Without adornment and infinitely beautiful.