Skåne Fagerhults kyrka / Skånes Fagerhult Church

Förbön

Kungsvägen genom Skånes Fagerhult var under medeltiden en av de få vägarna mellan Danmark och Sverige. Detta var en orolig trakt. Här i snapphanebygden drabbade danska och svenska härar samman med allt vad det innebar för befolkningen.

Kyrkklockan från 1572 var med under krigen. Den ringde man i till gudstjänst men också för att varna vid fara. Som när fienden kom för att skövla och bränna. ”Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss”, står det ingraverat på klockan.

När klockan ringer idag är det för att bjuda in till gudstjänst och gemenskap i kyrkan. Det är ro i bygden. Men minnet lever fortfarande av alla dem som en gång fruktade för sitt eget eller sina barns liv. Den som vandrar här i den gamla gränstrakten kan lättare öppna sitt hjärta för alla människor i världen som just nu är rädda. Som just nu lever där det råder krig och förtryck. Så kan pilgrimens vandring bli till en förbön för alla sargade, lidande och rädda människor. Och varje fotsteg en bön om fred i världen.

Här börjar Pilgrimsvägen Skåne Blekinge, eller slutar om du färdats från söder.

Pax et bonum! Frid och allt gott!

 


Intercession

Kungsvägen, the King’s Road, through Skånes Fagerhult was one of the few roads between Denmark and Sweden during the Middle Ages. This was a troubled region. Danish and Swedish armies joined battle here in the Snapphane area, which brought hardship to the local populace.

The church bell from 1572 took part in the wars. The bell tolled in for worship but also warned in case of danger. As it did when the enemy came to ravage and burn. ”If God is with us, then who can be against us”, the engraving on the bell states.

When the bell tolls today it is to invite people to worship and fellowship in the church. Peace reigns in the area. But the memory is still vivid of those who once feared for their own or their children’s lives. Those who walk in the old borderland here can open their hearts more easily to people around the world who are afraid at this very moment. Who right now live where war and oppression prevail. In this way the pilgrim’s journey can be an intercession for all the wounded, suffering and frightened people. And every footstep a prayer for peace on earth.

This is where the Pilgrim Way Skåne Blekinge begins, or, if you have travelled from the south, here is where it ends.

Pax et bonum! Peace and all good!