S:t Knuts kyrka / St Canute´s Church

Upprättelse

När pilgrimen når S:t Knuts kyrka på Linero är hon antingen på väg till eller från Lunds domkyrka. Det var kung Knut som år 1085 skrev ett donationsbrev som gav de ekonomiska förutsättningarna för att bygga den väldiga katedralen i biskopsstaden Lund.

Knut var kung i Danmark från år 1080. Han såg orättvisorna i samhället. De gamla stormannaätterna värnade sina egna privilegier och sin egen makt. Stora grupper hamnade utanför som trälar, utlänningar och änkor. Knut ville göra Kyrkan till en motkraft som skulle upprätta de förnedrade och rädda de små och svaga.

Den 10 juli år 1086 hade de rika, fria bönderna fått nog. Knut dödades under mässan när han stod framför högaltaret i S:t Albans kyrka i Odense. Kring år 1100 helgonförklarades han av påven och kallas därefter Sankt Knut, Hellig Knud eller Knut den helige. Inne i S:t Knuts kyrka finns Knut den helige sittande till häst på en ikon skriven av ikonmålaren Kjellaug Nordsjö.

 


Justice

When the pilgrim reaches St Canute’s Church at Linero she is either on her way to or from Lund Cathedral. It was king Canute who in 1085 wrote a letter of donation stating the economic conditions for building the huge cathedral in the diocese of Lund.

Canute was king in Denmark from the year 1080. He saw the injustices of society. The old magnate families protected their privileges and their power. Large groups of people were left out, like bondsmen, foreigners and widows. Canute wanted to make the Church a counteracting force bringing justice to the downtrodden and giving protection to the weak and the little ones.

On 10 July in 1086 the rich, free farmers had had enough. Canute was killed during mass while standing in front of the high altar in St Alban’s Church in Odense in Denmark. Around the year 1100, he was canonized by the Pope and since then is called Saint Canute or Canute the Holy. Inside St Canute’s Church, you will find Canute the Holy pictured on horseback on an icon written by the icon painter Kjellaug Nordsjö.