S:t Olofs kyrka och källa i Hallaröd / S:t Olofs Church and Well in Hallaröd

Det är aldrig för sent!

Olav Haraldson var Norges kung och en våldsam viking. I Normandie mötte han Kristendomen, lät döpa sig och återvände hem för att kristna sitt land. Men vikingen i honom försvann inte och med våld spred han den nya läran. Olof, som han kallades i Skåne, fick många ovänner och fördrevs från Norge. Efter en tid i landsflykt i Novgorod samlade han en här och återvände för att återerövra kronan. Den 29 juli 1030 nådde han Stiklestad där han stupade.

Snart efter Olofs död började märkliga ting ske vid hans grav. Sjuka blev botade, eldar flammade upp och osynliga klockor ringde, berättas det. Olofskulten spreds mycket snabbt över Norden och Europa, ja längre än så. Den äldsta bevarade bilden av Olof finns i Födelsekyrkan i Betlehem.

Olofskyrkan i Hallaröd och källan i skogen vill ge varje besökare nytt hopp genom berättelsen om den misslyckade kungen av Norge. Ett helgon är en människa som Gud väljer att använda till att hela och göra gott. I Olofs fall skedde detta efter hans död. Det är aldrig för sent!

 


It is never too late!

Olav Haraldson was the king of Norway and a violent Viking. In Normandy he was introduced to Christianity, was baptised and returned home to Christianize his country. However, the Viking in him did not disappear and he spread the new faith by force.

Olof, as he was called in Skåne, made many enemies and was driven out of Norway. After some time in exile in Novgorod he assembled an army and returned to reconquer the crown.On 29 July 1030 he reached Stiklestad where he fell in battle.

Soon after Olof’s death strange things began to happen at his grave. It was told that the sick were healed, fires blazed and invisible bells chimed. The Olof cult spread rapidly across the Nordic countries and Europe. And even further than that. The oldest preserved picture of Olof is in the Church of the Nativity in Bethlehem.

The Olof Church in Hallaröd and the well in the forest invite every visitor to find a new hope through the tale about the unsuccessful king of Norway. A saint is a person that God chooses to use for healing and doing good. In Olof’s case it happened after his deah. It is never too late!