S:t Pauli kyrka / St. Paul´s Church

Ett oväntat möte

En man var på väg till fots mellan Jerusalem och Damaskus. Vandraren hette Saul och hade som uppdrag att gripa kvinnor och män i den nya rörelsen som kallades Vägen. I Jerusalem hade han förföljt och fängslat de kristna och nu skulle han fortsätta i Damaskus. Men något oväntat hände på vägen dit.

Ett bländande ljus fick honom att falla till marken och en röst sa: ”Saul, varför förföljer du mig?” När Saul frågade vem det var som talade svarade rösten: ”Jag är Jesus, den som du förföljer”.

Saul blev blind av mötet men efter tre dagar kunde han se igen och lät genast döpa sig. Det är denne Saul, eller Paulus som han också kallades, som S:t Pauli kyrka är uppkallad efter – mannen vars liv förändrades av ett oväntat möte.

Uppe på S:t Pauli tak finns ett stort torn som symboliserar Jesus och tolv mindre torn som symboliserar Jesu tolv lärjungar. Paulus kunde ha varit en av de tolv, men det var han inte. När Petrus, Johannes och de andra valde att följa Jesus valde Paulus i stället att förfölja de kristna. Ända till den där dagen när han vandrade mellan Jerusalem och Damaskus och det oväntade skedde.

Paulus uppdrag att gripa dem som tillhörde Vägen misslyckades, milt sagt. Istället för att förfölja de kristna ägnade han resten av sitt liv åt att sprida kristendomen genom att resa runt och berätta om sitt möte med den Uppståndne.

Det är inte konstigt att Gud ibland kallas Överraskningarnas Gud.

 

An unexpected meeting

A man was on his way on foot between Jerusalem and Damascus. The wanderer’s name was Saul and his mission was to arrest women and men belonging to the new movement called The Way. In Jerusalem he had persecuted and imprisoned Christians, and now he was going to continue in Damascus. But something unexpected happened on the way.

A blinding light made him fall to the ground, and a voice said, ”Saul, why are you persecuting me?” When Saul asked who was speaking, the voice answered, ”I am Jesus, the one you are persecuting”.

Saul was blinded by the meeting, but after three days he could see again and welcomed baptism at once. It is Saul, or Paul as he also was called, that St. Paul’s Church is named after – the man whose life changed by an unexpected meeting.

On top of St. Paul’s roof there is a great tower that symbolizes Jesus with twelve smaller towers that symbolise the twelve disciples. Paul could have been one of the twelve, but he was not. When Peter, John and the others chose to follow Jesus, Paul chose instead to persecute Christians. Right up to the day when he was walking between Jerusalem and Damascus, and the unexpected happened.

To put it mildly, Paul’s mission to stop the ones who belonged to The Way failed. Instead of persecuting Christians he consecrated the rest of his life to spreading Christianity by travelling around, telling of his meeting with the Resurrected.

No wonder that God sometimes is called the Surprising God.