S:ta Gertruds kyrka / St Gertrud´s Church

Välsignelse

Ysane kyrka ligger vid vägen. Det har hon alltid gjort och därför är hon helgad åt S:ta Gertrud. Enligt legenden räddade Gertrud av Nivelles på 600-talet några sjömän i sjönöd och blev därför de resandes skyddshelgon. Vägen utanför kyrkans murar har ibland varit en maklig landsväg, ibland livligt trafikerad. Oavsett vilket har många vägfarande knappt lagt märke till den lilla kyrkan intill.

Likheten mellan landsvägen och hur många av oss lever våra liv är slående. Tidspress och bekymmer gör oss ofta blinda för den tysta, gudomliga, välsignande närvaron i vardagen. Lika envist som Ysane kyrka vakar här vid vägen, lika envist sänder kärlekens Gud ut sin välsignelse över pendlaren, busschauffören och alla andra vägfarare. Men även om välsignelsen flödar över oss när vi sitter i bilen, är på jobbet, står vid diskbänken eller ligger och sover så behöver vi ibland lämna allt vi håller på med för att bara vara med Gud en stund. Det medeltida koret längst inne i kyrkan är bevarat med sina smyckade väggar och valv. Det är en plats för det stilla mötet med den Tidlöse.

 


Blessing

Ysane Church stands by the road. She has always been there and that is why she is sanctified to Saint Gertrude. Legend tells us that in the 7th century Gertrude of Nivelles saved a group of sailors in distress. Since then she is regarded as the patron of travellers. The road outside the church walls has at times been a slow country road, at times heavily trafficked. Whatever the conditions, the little church by the roadside could easily be missed by wayfarers.

The parallel is striking between that country road and how many of us lead our lives. Stress and worries often make us blind to the quiet, divine, blessing presence in our everyday lives.

As stubbornly as Ysane Church watches over the road, the God of Love sends a blessing over the commuter, the bus driver and all other wayfarers. But even if the blessing flows over us when we are in our cars, at work, in the kitchen or in bed, we sometimes need to leave what we are doing just to be only with God for a while. The medieval chancel at the very front of the church is preserved, along with its adorned walls and vault. It is a place for the peaceful meeting with the Timeless.