S:ta Katarina klosterruin / St. Catherine Abbey Ruin

Lyft blicken!

Här låg en gång ett Franciskanerkloster. Det stora järnkorset som står vid altaret i klosterkyrkan sattes upp år 2007 av Trelleborgs kristna råd och berättar att detta är helig mark.

Det finns många berättelser om Franciskus av Assisi som grundade Franciskanerorden på 1200-talet. Många pilgrimer känner en stor samhörighet med denne ”Guds lille fattige” som valde bort pengar, ägodelar, makt och ära för ett liv i största enkelhet med Gud.

För Franciskus var hela skapelsen mättad av skönhet och Guds andes närvaro. Det berättas att han en natt i Assisi slagits av månens majestätiska skönhet där den hängde på en mörk stjärnhimmel och ville att hela världen skulle se vad han såg. Han tog sig därför in i kyrkan, klättrade upp i kyrktornet och började ringa i kyrkklockorna. När de yrvakna och smått irriterade Assisiborna tittade ut ur sina hus lär Franciskus ha ropat: ”Lyft blicken. Titta på månen!”

Ett av pilgrimens sju nyckelord är enkelhet. Det avskalade livet under vandringen hjälper oss att förundras över skapelsens skönhet mitt i allt som är oskönt och svårt. När man som pilgrim börjar oja sig över vägens längd, skavsåren eller ledvärken knackar Franciskus vandraren på axeln och säger: ”Lyft blicken, min vän, och se Guds skönhet”.

Här i Trelleborg börjar Pilgrimsvägen Skåne Blekinge för dig som kommer vandrande söderifrån och slutar för dig som kommer från norr.

Pax et bonum! Frid och allt gott!

 


Lift up your eyes!

Once there was a Franciscan abbey here. The great iron cross, standing at the altar in the abbey church, was raised in 2007 by Trelleborg’s Christian Council and tells us that this is holy ground.

There are many stories about St. Francis of Assisi, who founded the Franciscan order in the 13th century. Many pilgrims feel intimately related to ”God’s poor man”, who gave up money, belongings, power and honour for a very modest life with God.

For St. Francis all of creation was filled with beauty and the presence of God’s spirit. We are told that in Assisi one night, he was struck by the majestic beauty of the moon hanging on the dark starry sky and wanted the whole world to see what he saw. So he made his way into the church, climbed up the church tower and started to ring the church bells. When the drowsy and somewhat annoyed residents of Assisi looked out from their houses, it is said that St. Francis called out, ”Lift up your eyes! Look at the moon!”

Simplicity is one of the seven keywords for the pilgrim. The plain life during the walk helps us to marvel over the beauty of Creation, even in the midst of all that is unsightly and difficult. When you as a pilgrim start to complain about the long road, your blisters or your aching joints, St. Francis taps you on your shoulder and says, ”Lift up your eyes my friend, and see the beauty of God!”

In Trelleborg is where the Pilgrim Way Skåne Blekinge starts, for you who are walking from the south, and ends, for you are walking from the north.

Pax et bonum! Peace and all good!