S:ta Maria kyrka / St Maria Church

Överflödande liv

Mariakyrkan avslöjar med sin storlek och skönhet att Åhus har en rik och betydande historia att berätta. Ärkebiskop Eskil i Lund fick Åhus som förläning på 1100-talet och lät bygga Mariakyrkan och biskopsborgen Aosehus.

Åhus kommer av ”Aos” som betyder åmynning. På medeltiden var vattenvägarna viktiga och Åhus blev en betydelsefull plats för handel, sjöfart och fiske.

Liksom Helge å kom att prägla det yttre livet här längs kusten i öster, kom dominikanbröderna att prägla det inre. År 1243 kom tiggarmunkarna vandrande hit för att bygga det kloster vars ena mur ännu kan ses. Till det yttre levde bröderna av allmosor och i största enkelhet. Till det inre bar de på ett rikt liv av tro och lärdom. Dominikanerna valde att leva i städer då deras stora uppgift var att predika, undervisa och ta emot bikt.

Bröderna vandrade inte bara här i Åhus utan gav sig ibland iväg långväga till andra ordenshus. Så bar de kunskap, lärdom och nyheter till Åhus och ut över hela Europa.

Ett av pilgrimens sju nyckelord är enkelhet. Tiggarbröderna levde till det yttre ett enkelt och avskalat liv medan de till det inre levde i ett överflödande liv av tro och lärdom. Pilgrimssjälen anar sambandet.

 

Abundant life

The size and beauty of the Maria Church reveal that Åhus has a rich and important history to tell. In the 12th century archbishop Eskil in Lund was granted the property of Åhus and then built the Maria Church and the bishop’s residence Aosehus.

The name Åhus is derived from ”Aos”, which means mouth of the river. Waterways were important in the Middle Ages and Åhus became a vital hub for trading, shipping and fisheries.

Just like the Helge river defined the outer life here on the coast in the east, the Dominican brothers defined the inner. In 1243 the mendicant friars travelled here to build the monastery of which one of the walls can still be seen. The brothers’ outward life was one of alms and simplicity. Inwardly they practised a rich life of faith and learning. Dominicans chose to live in the cities, as their main task was to preach, teach and take confession.

The brothers did not only stay here in Åhus but also went on long travels to other Dominican monasteries. In this way they passed on knowledge, learning and news to Åhus and throughout Europe.

Simplicity is one of the seven keywords for a pilgrim. Outwardly the mendicant friars lived a simple and pure life but inwardly they lived the abundant life of faith and learning. A pilgrim’s soul can see the connection.