Vägar till fördjupning – livsmod – växtkraft – motståndskraft

Pilgrimsarbete handlar förstås inte i första hand om att bygga leder och sätta upp skyltar. I centrum måste människorna vara – och det som händer med dem i pilgrimsvandringen. Vi måste därför försöka kunna ge svar på frågan varför en ska pilgrimsvandra. Det gäller när frågan ställs av den enskilde pilgrimen, men lika mycket när vi motiverar varför församlingar ska ägna sig åt pilgrimsvandring. Det finns ju så mycket som är viktigt – varför lägga tid och kraft på just detta?

Även om dessa frågor är lika omöjliga att svara uttömmande på som frågan vem Gud är, så är det ändå möjligt att ge några ledtrådar. Svaren måste oftast ges i form av goda exempel. Så är det ju med all andlighet. Vi kan inte fullt ut förklara varför vi ska be men vi kan peka på nyttan med att be och visa på exempel och sammanhang där bönen haft betydelse. Kristen tro är erfarenhetsbaserad – den byggs upp och får mening i ett sammanhang – och det gäller i högsta grad också pilgrimsvandringen. Vill du veta varför – börja vandra! Se vad som händer!

För att kunna arbeta metodiskt och systematiskt med att utveckla pilgrimarbetet i stiftets församlingar kan det därför vara viktigt att peka på hur pilgrimsvandring kan fungera som en tillgång i församlingens arbete med sin grundläggande uppgift. Pilgrimscentrum vill medverka till att utveckla olika metoder för att kunna arbeta med pilgrim, så att arbetet kan bli en integrerad del av församlingarnas arbete. När vi tar fram olika modeller för hur man kan jobba med pilgrimsarbete i församlingarna hoppas vi att det även ska stimulera ideella att vilja jobba med pilgrim – och förstås att det ska inspirera fler att hitta till pilgrimslivet.

Vi utgår från orden Livsmod, växtkraft och motståndskraft.

LIVSMOD

Vandringen och resan är något som alltid har haft andra funktioner än det rent praktiska målet att förflytta sig från en punkt till en annan. All vandring har en existentiell innebörd, blir en berättelse, en meningsskapande handling. Därför kan vandring vara ett redskap för att upptäcka mening och sammanhang i tillvaron. Vandringen kan hjälpa oss att sätta ord på livet. Dessutom gör vandringen något med den inre rytmen. Stress och oro sjunker undan. För många representerar vandringen ett sätt att vara olikt det vardagliga livets sätt att vara. Vi fokuserar på andra saker, vi släpper kontrollen, vi lägger av oss oron för morgondagen för att vara i nuet. Ja, det kan naturligtvis på ett rent fysiskt plan vara välgörande att vandra – det är ingen stor hemlighet.

Livsmod handlar om pilgrimslivet som ett redskap för andlig hälsa. Inom många områden är arbetet med andlig hälsa viktigt, t ex i olika rehabformer, tolvstegsgrupper och i arbetet med psykisk ohälsa. I det kristna livet är det en självklart samband med de olika hälsobegreppen – människan är ju en och odelad, en Guds skapelse. Vi söker former och uttryck för samtal om livets insida, om andliga och existentiella frågor, om hälsa och livsmening. Många har svårt att hitta ord för det viktigaste!

Pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, andlighet, långsamhet, tystnad, frihet, bekymmerslöshet och delande, är öppna och tillåtande. De utgår från människans längtan, erfarenheter och behov utan att tvinga in dem i trostolkningar som vi har svårt att förstå. Orden kan tolkas utifrån en kristen troserfarenhet, men de inbjuder vem som helst att tänka kring livet utifrån den plats där han eller hon står. Det är en styrka.

Kring begreppet Livsmodets väg arbetar vi nu fram ett koncept för andlig hälsa – det ska kunna användas i olika grupper, men också individuellt för egen fördjupning. Vår förhoppning är att församlingar och andra organisationer och institutioner ska finna inspiration till att arbeta med vandring utifrån Pilgrimens nyckelord och existentiella hälsoperspektiv.

VÄXTKRAFT

Om Livsmodet vill ta fasta på det som är allmänmänskligt och universellt, det som handlar om att lära känna oss själva bättre och bli bättre på att se våra behov, så handlar begreppet Växtkraft om var vi kan söka näring för våra liv. Finns det källor utanför oss själva där vi kan finna styrka och kraft, kunskap och förståelse? Trons gemenskap med Gud är ett Guds erbjudande till oss människor. När vi når vår egen förmågas gränser och när vi ställs inför livets stora mysterier, födelse och död, lycka och sorg, då uppstår behovet att närma sig det heliga.

Växtkraft handlar om pilgrimslivet som ett sätt att hitta den egna bejakelsen av livet, Gud och oss själva. Att vandra i tystnad, bön och samtal med andra kan skapa nya möjligheter till förståelse och kunskap. Att växa i tro förutsätter att vi kan relatera den kristna berättelsen till oss själva och våra erfarenheter. Det hjälper oss vandringen att göra.

Pilgrimskatekumenatet och medvandrarskapet är två former där vandringen integreras i lärande och personlig trosutveckling. Pilgrimskatekumenatet är en form av kristen fördjupning som funnits i några år. Katekumenatet leder fram till dop, konfirmation eller doperinran. Det betyder att det som står i fokus i katekumenatet är vår egen önskan att leva som kristna, vår eget sökande. Under nio månader samlas pilgrimskatekumenatet för att samtala och vandra tillsammans utifrån olika teman som belyser olika aspekter av kristen tro.

Medvandrarskapet vill erbjuda en möjlighet till fördjupad reflektion kring det kristna livet, och hur det kommer till uttryck. Utgångspunkten är vår roll att vara medvandrare och förebedjare. Vi är alla delaktiga i uppdraget att bära och stötta varandra, vi kan alla bidra – och när vi tar vara på de möjligheter som människor bidrar med så skapas en gemenskap där vi kan växa som människor. Pilgrimsvandringen kan vara en god bild för det kristna livet i gemenskap. Som pilgrimer är vi beroende av varandra. Vi måste lita på att vi blir bemötta med gästfrihet. Vi måste våga be om hjälp och vara villiga att själva se andras behov och försöka hjälpa till med det vi kan. När vi vandrar i en grupp så är det gruppen som samfällt bär den enskilda pilgrimen, och den som leder vandringen får vila i detta samfällda bärande men måste också lära sig att vara lyhörd inför det.

I konfirmandarbete och barnverksamhet kan pilgrimsvandring också vara ett redskap. I församlingar behövs det former för att fördjupa samtalen kring tron och församlingens uppgift i arbetslag och med ideella och förtroendevalda.

MOTSTÅNDSKRAFT

Livsmod och växtkraft är begrepp som talar om hur vi kan vårda livet och söka källorna som ger oss näring. Motståndskraft är ett begrepp som vill påminna om att destruktiva krafter alltid kommer att utöva sitt inflytande på våra liv – och att det är vår uppgift att göra motstånd, att kämpa emot, försöka visa på det goda alternativet, stå ut, hålla ut, inte ge upp, bevara hoppet. Runt om i världen har människor vandrat för fred, för frihet, för klimatet – inte bara i vår tid utan genom historien. Medborgarrättsrörelserna, fredsrörelserna och miljörörelserna är exempel på när vandringen på detta sätt blir en manifestation av en gemensam vilja till förändring. Men den vandrande kyrkan var före alla de andra.

Motståndskraft handlar om pilgrimslivet som ett redskap för att uttrycka engagemang i och omsorg för världen. Även den lågmälda ensamma pilgrimen utför en motståndshandling gentemot de värderingar som styr våra samhällen. En pilgrimsvandring är alltid en solidaritetshandling – annars är det ingen pilgrimsvandring.  Vi vandrar med Kristus – därför bär vi också Kristi kärlek med oss in i världen på vår pilgrimsfärd. Vi bär bud. Vi får vandra i förbön. Vi kan också börja se med andra ögon på olika frågor som t ex segregation och motsättningar i en stad, eller miljöfrågor, när vi vandrar tillsammans.

Ett gott samhälle måste försvaras. Därför behöver vi reagera på orättvisor och rasism, diskriminering och ohållbara situationer. Men det räcker inte att reagera. Vi behöver också se, och visa, på alternativ. Vi behöver peka på möjligheter. Vi behöver skapa förutsättningar för gemenskap och sammanhållning, för fred och försoning, för större omsorg och solidaritet. Det kräver att vi kan se lite längre, att vi kan samla kraft och hitta styrka, uthållighet och hopp. Det är då kampen leder till resultat, det är då den kan bli uthållig och långsiktig, det är då den går från att vara reaktiv till att bli proaktiv och kreativ. I nästan alla folkliga motståndsrörelser finns det därför ett andligt inslag – det kan pilgrimsarbetet bidra med.

PILGRIMSLEDARUTBILDNING

Tidigare har det funnits pilgrimsledarutbildningar för de som vill leda kortare eller längre pilgrimsvandringar. Också i framtiden vill vi inbjuda till pilgrimskurser – med fokus på sådant som kan vara viktigt att få prova på och reflektera över innan en leder en pilgrimsvandring. Det kommer dock att dröja ett tag innan dessa kommer igång igen. För närvarande hänvisar vi till pilgrimsledarkurserna vid pilgrimscentrum i Vadstena.

 

Vill du veta mer kontakta Pilgrimsplats Liberiet, pilgrim@lundsdomkyrka.se.

pilgrimer