Vägen vidare 2020-21

Hösten 2019 återinvigdes Pilgrimscentrum Liberiet och verksamheten där återupptogs. Dess roll i Pilgrimsarbetet och för stiftets arbete med andlig fördjupning och undervisning är under pågående utveckling. Detta sker i samarbete med Killans bönegemenskap, men också i samverkan med stiftet och dess församlingar. Platsen har blivit ett nav för olika slags ideellt engagemang.

Som övergripande mål för perioden fram till 2029 har satts att märka alla Pilgrimsvägens leder. Detta arbete har inletts med olika insatser:

Utifrån de erfarenheter vi tillsammans samlat på oss vill vi steg för steg förbättra våra leder och samarbetet kring dem. Hur kan vi uppmuntra till större delaktighet, engagemang och glädje i pilgrimsgrupper och församlingar? Hur kan samarbetet med andra aktörer utvecklas? Vi vill också dela erfarenheter från de vandringar som sker, lokalt men också på längre sträckor, t ex till Sankt Olof, Vadstena, Nidaros. Vi vill utveckla kontakter med pilgrimslederna utanför stiftet, i Sverige men också i Danmark, Tyskland och Norge, särskilt med målet att utveckla vägen mellan Hamburg-Lund-Vadstena, men så småningom också Lund – Göteborg – Nidaros.

Den ekonomiska föreningen Paxwalk har under de två senaste åren utvecklats och blivit en alltmer stabil grund för arbetet med Pilgrimsvägens digitala kartlösningar. Från att ha stått på en otrygg ekonomisk grund börjar föreningen nu stabiliseras. Det gäller nu att mer fullt ut ta vara på de möjligheter som Paxwalk erbjuder för vandrarna. Nätverket som skapats mellan föreningens medlemmar är värdefullt för detta arbete. Där finns både stift, pilgrimsföreningar och kommunala turistverksamheter representerade.

Genom arbetet med klimatvandringen Pilgrim’s walk for future har samordningen kring Birgittavägen mellan Hamburg och Vadstena tagit stora steg. Samarbetet med Vadstena, och även Växjö stift, har utvecklats – liksom kontakterna med Danmark och Tyskland. Här i vårt stift har det inneburit att vi haft en person anställd både för att samordna vandringen och för att se långsiktigt på arbetet med Birgittavägen. Förberedande arbete med att förnya ledmarkering och för att söka ekonomiska medel har gjorts.

Arbetet med Walk for Future har också inneburit att arbetet med klimatfrågor i relation till pilgrimsarbetet har fått komma i förgrunden vilket bidragit till nya insikter och möjligheter. Nya vandringar, material och redskap har tagits fram eller är under produktion. Nämnas bör också att nya nationella riktlinjer för låglandsleder, däribland pilgrimsleder, har tagits fram – vilket gett goda förutsättningar för arbetet med våra leder.

I Blekinge har ett märkningsarbete längs Eginoleden inletts av församlingarna. Det beräknas vara klart under 2022 då leden firar tioårsjubileum.

När det gäller arbetet att metodiskt utveckla tänkandet kring pilgrimsvandring så fortsätter detta arbete på följande sätt:

Vi arbetar vidare med Livsmodets väg, där vi jobbar med Pilgrimsvandring och existentiell hälsa. Förutom att en ny vandringssträcka i Höör är under uppbyggnad har detta arbete kopplats samman med frågorna om klimat under det gångna året. existentiell/andlig hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet är tre delar av samma verklighet.

Pilgrimsjubileet har lett till ett stort bild och textmaterial. Detta har visats upp som en utställning på Liberiet och kommer att kunna delas vidare på andra ställen i stiftet som en del i arbetet med att förnya lederna. Som målsättning för 2029 är det tänkt att göra jubileet på ett lite annat sätt, inte som en stjärnvandring utan med större fokus på färre vandringar åt gången – och inte lika många parallella program i Lund och ute i stiftet. Detta kan betyda att firandet bör vara utspritt över en längre tid, kanske ett år.

Klimatsatsningen under 2020-21 kan ses som en fortsättning av arbetet kring temat rättvisa och fred. Detta utgår från Kyrkornas världsråds maning att kyrkorna ska bli delaktiga i a pilgrimage for Justice and Peace. Vi har gjort många olika delsatsningar kring detta, en pilgrimsvecka med vänstiftet i Tyskland kring flyktingar, en resa till Palestina med en vandring från dopplatsen till Jerusalem, vandringar på förintelsens minnesdag, inför valet och till minne av Martin Luther Kings död. I det fortsatta arbetet med dessa frågor ingår bland annat lokala projekt kring klimatfrågan och en fördjupad samverkan med miljögrupper och internationella grupper i Lunds pastorat, särskilt i Domkyrkoförsamlingen. På det viset blir Liberiets arbete med dessa frågor tydligare integrerade i det lokala församlingsarbetet med dessa frågor.

Vi går vidare med satsningar på vandringar med temat natur och klimat: En klimatvandring i Lund där vi får reflektera kring goda exempel på vad som görs, och en vandring i samarbete med Botaniska trädgården.

Vi arbetar också vidare med satsningen på pilgrimskatekumenatet och medvandrarskapet.

Pilgrim för barn och unga är ett tema som aktualiserats i samband med jubileet bland annat, och en ämne som vi behöver jobba vidare med. Vi vill också utveckla hur vi kan jobba med konfirmander och pilgrim, och hur PC Lund kan vara en resurs. Under året har det tagits fram ett antal vandringar för barn och familj. Resultaten är än så länge ganska begränsade. Ett problem är att Liberiet har mycket begränsade pedagogiska resurser med inriktning på barn, eftersom domkyrkoförsamlingens pedagog arbetar främst med fokus på konfirmand. Maria, vår pedagog, har dock tagit fram ett nytt material med vandringar för barn som vi kommer att försöka ta vara på. Vi har också en önskan att bygga en verktygslåda med vandringar för barn – med fokus på klimat, rättvisa och fred.

Hur vi gör pilgrimsvandring tillgängligt för alla är också ett ämne vi haft en del arbete kring och vill arbeta vidare med.

En tanke som etablerats under dessa år är att arbeta tematiskt över flera år. Just nu är temat klimatet, vilket är en vidareutveckling av arbetet med rättvisa och fred. Vidareutvecklingen av detta är tänkt att vara med fokus på historia, med anledning av Domkyrkans 900-årsjubileum 2023. Tanken är dock att anlägga ett brett perspektiv på ämnet och inte bara fokusera på domkyrkans medeltida historia. Att vara en del av historien skapar våra andliga och existentiella livsförutsättningar. Det är också centralt för en biblisk tro, och det är avgörande för pilgrimstanken. Historielöshet är å andra sidan ett problem som vi upplever konsekvenserna av i vår kultur. Det får konsekvenser på både individnivå och på ett samhällsplan. Historien skrivs av makthavare – hur kan vi höra de nedtystades berättelser? på vilket sätt påverkar det vår tro?

Det finns mycket att göra! Som tur är så byggs ju en pilgrimsled för att finnas kvar i århundraden, så vi kan få ta ett steg i taget.