Vånga kyrka / Vånga Church

Lusakartets evangelium

Vånga kyrka ligger mitt i Äppleriket. Berättelsen om lusakartet handlar om ett äpple, men också om varje människa som någon gång känt sig som ett lusakart.

På våren blommar äppleträden. Blommorna blir kart som växer och mognar till stora, vackra äpplen. Lusakartet var också en vacker blomma, men så kom lusen. Blomman blev ett kart, men bara ett uselt, litet, knotigt lusakart.

På hösten drar äppleplockarna in i de långa raderna för att skörda. De plockar helst de största och rödaste äpplena för dem får äppleodlaren mest betalt för. Binge efter binge fylls, låda efter låda. Och äppleodlaren ler. Men när kvällen kommer och äppleplockarna har gått hem – det är då det sker! Då återvänder äppleodlaren till de nu till synes tomma raderna. Han är på jakt efter det kvarglömda guldet. Han söker efter skatten.

Äppleodlaren känner hemligheten. Han söker efter lusakartet. Det som i världens ögon inte var värt att plockas, men som han vet är det godaste av alla äpplen. Kanske är lusakartet så fyllt av arom och sötma för att det inte kunnat växa sig störst och vackrast utan bara har hängt där och samlat sommarens alla dofter inom sig.

 


Gospel of the bug apple

Vånga Church lies in the middle of the Apple Kingdom. The tale about the bug apple is not only about an apple, but also about every human being who has once felt like a bug apple.

In spring the apple trees blossom. By and by the flowers transform into big, beautiful apples. The bug apple was also a pretty flower once but was bitten by the bug. Eventually the flower turned into an apple, but a miserable, gnarled little apple.

In autumn the apple pickers swarm along the long rows to harvest. They pick the biggest and the reddest apples, because those are the ones that pay the most. Bin after bin is filled, case after case. And the apple farmer smiles. But at nightfall, when the apple pickers have left – that is when it happens! The apple farmer returns to the seemingly empty rows. He is on the hunt for the gold that has been left behind. He is looking for the treasure.

The apple farmer knows the secret. He searches for the bug apple. The one that in the eye of the world is not worth picking. But he knows it is the tastiest of them all. Maybe the bug apple is so sweet and fragrant because it has not been able to grow big and beautiful – it has just hung there collecting all the summer scents within.