Värsjö småkyrka / Värsjö Chapel

Att bygga ett altare

Abraham och Sara vandrade omkring som nomader i landet Kanaan. På varje plats dit de kom för att stanna en längre eller kortare tid byggde Abraham ett altare, en mötesplats med Gud. Som byggmaterial tog han det som fanns på platsen som jord och stenar.

Abraham visste att Gud vandrade med honom vart han än gick, men han behövde ändå en helig plats att gå till. Altaret påminde honom varje morgon då han steg ur sitt tält om Guds närvaro. Han och hans folk var inte lämnade ensamma, den Evige hade slagit följe med dem.

Här i Värsjö fanns det inget altare att vandra till. Folket i bygden har nog alltid vetat att Gud funnits vid deras sida och bott hos dem, men liksom Abraham längtade de efter ett altare mitt i byn, en helig plats att vandra till. Så började några eldsjälar en insamling, inte av stenar eller jord, men av pengar och engagemang. Med mångas händer och vilja kunde kyrkan invigas, till Guds ära, den 5 december år 1931.

Sedan den dagen påminner den lilla kyrkan och dess altare om att Gud bor i Värsjö.

 

To build an alter

Abraham and Sarah wandered as nomads in the land of Canaan. Wherever they settled, whether for a long or short time, Abraham built an altar, a meeting-place with God. For building material he used what the place could offer, like earth and stones.

Abraham knew that God went with him wherever he wandered, but still he needed a holy place to go to. Every morning when he stepped out of his tent, the altar reminded Abraham of God’s existence. He and his people were not alone, the Eternal One had joined them.

Here in Värsjö there was no altar to visit. The people in the area had probably always known that God stood by them and lived with them, but like Abraham they longed for an altar in the middle of the village, a holy place to visit. Thus some zealous villagers started a collection, not of stones or earth, but of money and devotion. With the help of their hands and the will of many the chapel was ready for consecration on 5 December 1931,for the glory of God.

Since that day the small chapel and its altar reminds us that God lives in Värsjö.