Västra Sönnarslövs kyrka / Västra Sönnarslöv Church

Syster Gretas ädelstenar från himlen

När fröken Greta Jahn från byn Krika kom hem efter att ha varit missionär i Indien hade hon med sig ädelstenar från himlen i väskan. Stenarna var infattade i ett litet kors.

I Bibelns allra sista bok, Uppenbarelseboken, berättas det om himlen. Grundstenarna i stadsmuren kring det nya Jerusalem består enligt boken av tolv ädelstenar. Det berättas också att det finns portar i staden som på alla sidor står öppna och att folk strömmar dit från alla väderstreck.

Vad tänkte syster Greta den där dagen då hon överlämnade gåvan till sin barndoms kyrka? Var det ett tack till den plats där hon en gång fått sin tro på en Gud som låter alla portarna till paradiset stå öppna?

 


Sister Greta´s jewels from heaven

When Miss Greta Jahn from the village Krika returned back home after having served as a missionary in India, she brought jewels from heaven in her bag. The stones were set in a small cross.

In the very last book in the Bible, the Book of Revelation, we are told about heaven. According to the book, the foundation stones in the city wall around the new Jerusalem are made of twelve precious stones. We are also told that there are gates in the city, which are open on all sides and that people come flocking there from all four points of the compass.

What did sister Greta think the day she presented her gift to the church of her childhood? Was it to express her thanks to the place where she once became a believer in the God who lets all the gates to heaven stand open?