Vision och ledord

Pilgrimsarbetet i Lunds stift syftar till att utveckla arbetet kring Pilgrimslederna i Lunds stift och att visa på pilgrimsvandring och pilgrimsteologi som en resurs i människors liv, i strävan efter andlig fördjupning och existentiell hälsa, i tolkningen av den kristna kärlekstanken och dess olika uttryck i solidariskt engagemang.

Pilgrimsarbetet bygger på ett nätverksbaserat sätt att arbeta som är både utmanande och inspirerande. Det bygger på ett växelspel mellan å ena sidan utdelning och ansvarstagande. Utdelning kan man få på många olika sätt – men i grunden handlar det om att upptäcka hur pilgrimsvandring kan vara en positiv resurs i människors liv och i församlingarnas och lokalsamhällets gemensamma strävan att bygga öppna, gästfria gemenskaper. Ansvarstagande handlar om att tillsammans vårda, utveckla och bevara denna positiva resurs så att den kan komma fler människor till del, till exempel genom att förmedla kunskap och dela erfarenheter, och genom att tillgängliggöra lederna och medverka till de strukturer som behövs för att ha en levande vandringskultur längs lederna.

Pilgrimslederna är en långsiktig investering som bygger på stora satsningar av både arbete, tid och pengar. Tillsammans bär Lunds stifts pilgrimsförsamlingar ansvaret för arbetet med stiftets leder. Huvudansvar för arbetet har Pilgrimscentrum i Lund på uppdrag av stiftet. Pilgrimsförsamlingar är de församlingar som ligger längs leden och de som har ett aktivt pilgrimsarbete. De pilgrimsförsamlingar som ligger längs leden har ett särskilt ansvar att utifrån de lokala förutsättningarna bidra till att upprätthålla leden och att möjliggöra för pilgrimer att vandra den – både genom att välkomna pilgrimer utifrån och genom egna vandringar.

Denna ”Vision” är tänkt som en plattform för gemensam reflektion och samtal, och som ett redskap för det gemensamma arbetet. Det är inte färdigt – utan i en pågående process. Vår förhoppning är att den ska inbjuda till delaktighet och förnyat engagemang.

Vidare läsning